വിക്കിയാത്ര/ലോഗോ 2013

This page is a translated version of the page Wikivoyage/Logo 2013 and the translation is 21% complete.
Wikivoyage Logo
Election 2013

ഈ താൾ വിക്കിയാത്രയുടെ ലോഗോ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ 2013-നു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ലോഗോ ആവശ്യമുള്ളത്? കാരണം അബദ്ധവശാൽ പഴയ ലോഗോ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലോഗോവിനെ പോലെത്തന്നെ ഉണ്ട്.

പ്രക്രിയ

പങ്കാളിയാകാനുള്ളതും അഭിപ്രായം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതുമടക്കം എല്ലാ നയങ്ങളും ലോഗോ തിരഞ്ഞെടുക്കലിന്റെ നടപടികൾ താളിൽ ഉണ്ട്. ആ പ്രക്രിയയുടെ എല്ലാ ഭാഷകളിലേയ്ക്കുമുള്ള പരിഭാഷകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

All contributors are invited to submit potential logos for review, in accordance with the rules set out there, with one exception. If you entered a logo into the 2012 Wikivoyage logo selection process and released it to the public domain at that time, you may enter it again for consideration in this process. In that case, your submission of the logo for consideration constitutes your acceptance of this modified 2(b) of the rules set out there:

2.(b) You must already have the rights to the submission in order to license them; therefore, you warrant that, (1) unless your submission is an attributed modification of a logo design submitted for consideration by someone else or (2) you submitted your design in the previous Wikivoyage logo process (Round 1; Round 2) and released your design to the public domain at that time, you are the owner of all copyright, trademark, moral, publicity, and other intellectual and proprietary rights to the proposed logo design and that it does not violate such rights of any third party.

Please note that entering a submission constitutes your acceptance of these rules.

First round logo voting was at Wikivoyage/Logo/2013/R1/Gallery and ended at 23:59 UTC, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013.

The finalist modification period was at Wikivoyage/Logo 2013/Finalist review.

The final logo voting was at Wikivoyage/Logo/2013/R2/Gallery, and ended at 23:59 UTC, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2013.

Voter eligibility

Any contributor registered on any Wikimedia Foundation project prior to May 31, 2013 is eligible to vote. The process will be using weighted voting to ensure fair representation to Wikivoyage contributors. Wikivoyage contributors include anyone who has made 50 mainspace edits to Wikivoyage prior to May 31, 2013.

If you vote for more than one logo, please vote for them in order of your preference. The first one you choose is your first choice; the second one, your second choice, and the third one is your third choice. Your votes will be tallied in that order.

This is not a secret ballot. Your choices are recorded in your contributions and are consequently publicly visible.

Timeline

തിയതി Event
10 ജൂലൈ 2013 Submission period opens; please list and discuss logo submissions at Wikivoyage/Logo 2013/Submissions.
23:59 UTC, 24 ജൂലൈ 2013 Submission period closes.
00:01 UTC, 25 ജൂലൈ 2013 Brief community review for obvious copyright issues, etc.
00:01 UTC, 26 ജൂലൈ 2013 Voting begins.
23:59 UTC, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013 Voting closes; vote tally begins
5 ഓഗസ്റ്റ് 2013 Wikimedia Foundation review of top 3 to 6 selected submissions
10 ഓഗസ്റ്റ് 2013 Final modification period
17 ഓഗസ്റ്റ് 2013 Finalists submitted for WMF review (if modifications chosen)
00:01 UTC, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2013 Final vote opens
23:59 UTC, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2013 Final vote closes; vote tally begins
31 ഓഗസ്റ്റ് 2013 New logo officially announced