Eleksyon Fondasyon Wikimedya yo/2021/Kesyon ak Repons

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/FAQ and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.

The election ended 31 out 2021. No more votes will be accepted.
The results were announced on 7 septanm 2021. Please consider submitting any feedback regarding the 2021 election on the elections' post analysis page.

2021 Board Elections
Main Page
Candidates
Voting information
Single Transferable Vote
Results
Discussions
FAQ
Questions
Organization
Translation
Documentation
This box: view · talk · edit


Kesyon yo poze pi souvan sou eleksyon pou Konsèy Administrasyon 2021 yo

Anpil Kesyon konn poze sou sa ki konsène eleksyon pou konsèy administrasyon yo. Paj sa gen pou objectif bay kèk repons. Ou gen lòt kesyon? Ajoute kesyon w nan sou paj diskisyon an. Fasilitatè yo toujou ap veye paj sa a. Ou kapab kontakte ekip fasilitasyon an tou.

Kalandriye

Kesyon Jeneral sou konsèy administrasyon an

K: Kisa ki Konsèy administrasyon an?

R: Konsèy Administrasyon Fondasyon Wikimedya a sipèvize tout sa Fondasyon ki medya a ap fè. Konsèy la gen ladan l admnistratè oubyen administratris kominote a ak afilye yo ak administratè oubyen administratris ki nome. Chak administratè gen yon manda twa zan. Kontribitè ak afilye Wikimedya yo kapab patisipe nan eleksyon administratè kominotè yo.

K: Kilès ki manb konsèy administrasyon yo?

A: Depi 2008, Konsèy administrasyon an genyen jiska dis administratè. Kantite sa a fèk pase ak 16. Uit plas te chwazi pou kominote ak afilye yo, gen yon plas pou fondatè a Jimmy Wales, ak jiska sèt plas konsèy administrasyon an nome.

K: Konbyen administratè ki pral nome pou eleksyon sa a?

R: Kat administratè oswa administrtris ap chwazi lè eleksyon sa a epi kat lòt nan lane 2022. Ane sa, twa plas ap renouvle (sa Dariusz Jemielniak, James Heilman, et María Sefidari okipe kounye a) ak yon nouvo plas apre yo te fèk fin korije estati yo.

Eleksyon

K: Eske gen kondisyon pou gen dwa pou vote?

R: Wi genyen. Komite Eleksyon an deside sou kritè yo. Yo pa konfime kritè pou eleksyon 2021 la. Kritè yo pa espere chanje menm jan yo te itilize pou anpil ane. Kritè kalifikasyon nan 2017 yo te:

K: Kouman yo pral konte edisyon pou volontè ki kontribye nan divès pwojè?

K: Règ la se: yon sèl itilizatè, yon sèl vòt. Kontribisyon ou yo pral konte nan tout wiki yo, si li nan Akèy-wiki ou oswa nenpòt ki lòt.

K: Kilè yo pral nonmen administratè yo chwazi yo?

R: Randevou final la se espere rive nan mwa septanm nan

K: Kisa ki Komite Eleksyon an e poukisa yo deside sou metòd vòt la?

R: Komite Eleksyon an sipèvize eleksyon kominotè yo nan Komisyon Konsèy Administrasyon Fondasyon Wikimedia a oswa Komite K ap serapre Fon yo (FDC). Komite Eleksyon yo ak ak sa ki te la avan li yo te la depi 2004. Komite Eleksyon an gen ladan l volontè nan kominote a.

Nouvote nan lane 2021

K: Poukisa yo te chanje sistèm vòt la?

R:Yon sistèm vòt pwopòsyonèl te diskite pou pi bon reprezantasyon moun ki gen dwa vote yo. Se poutèt sa se te yon sijè nan Call for Feedback: Komisyon Konsèy Kominotè. Gen pi bon metòd pou vote (Condorcet, Schulze, STV) te diskite, men yo pa te pran okenn desizyon. Komisyon Konsèy la te pase travay pou detèmine metòd sa a bay Komite Eleksyon an.

K: Sou ki sistèm vòt Komite Eleksyon an te deside?

R: Komite Eleksyon an te chwazi metòd Single Transferable Vote. Sistèm vòt sa a pèmèt elektè yo klase kandida olye pou yo jis vote pou yon sèl kandida. Eseye egzanp pi bon gou sa a ak desè. Ki jan ou ta klase desè ou pi renmen an? Petèt tankou sa a:

  • Chocola
  • Bonbon
  • Gato

Pandan ke ou pi renmen chokola, gato toujou konn pi gou. Olye pou vote pou sèlman chokola, ou gen opòtinite pou jwenn yon lòt desè nan lo 3 ou si plis moun te vote pou bonbon oswa gato pase chokola.

K: Gen yon kanpay (kontak anfoul) k ap fè kounye a e ki pa janm rive atan. Poukisa w ap kontakte manm kominote yo pou vote fwa sa a?

R: Call for Feedback: Komisyon Konsèy Kominotè a te montre kijan se kèk grenn moun ki te konnen Konsèy administrasyon an. Globalman kantite patisipasyon yo ba - apeprè 9% nan moun ki kalifye pou vote yo te vote nan lane 2017. Menm pi piti nan kèk gwo kominote yo. Li enpòtan pou ogmante patisipasyon ak reprezantasyon nan pataje enfòmasyon an.

K: Sou ki baz eleksyon 2017 10% patisipasyon an ak vize 20% patisipasyon nan eleksyon ane sa a kalkile?

R: Eleksyon Komisyon Konsèy la pa t gen kontak devwe. Kèk kominote te fè volontè kontak ak double patisipasyon an. Egzanp yo se Wikipedya yo Ikrenyen ak Vyetnamyen. Ogmante pousantaj mondyal la a 20% sanble tankou yon bon objektif.

K: Poukisa w ap dirije efò eleksyon sèlman nan 550 pwojè? Gen plis - sou 800!

R: Sa yo se tout pwojè estime gen votè ki kalifye yo. <Dapre done nou yo>, lòt pwojè yo pa gen okenn votè ki kalifye yo, menm jan modifikasyon yo rar oswa yo trè jèn.

Volontè pou eleksyon yo

K: Kisa Volontè Eleksyon yo ye?

R: Eleksyon Volontè se volontè kominote ki sipòte eleksyon konsèy yo. Yo kenbe kominote yo enfòme sou bagay konsènan pwochen eleksyon Komisyon Konsèy yo.

K: Poukisa yo bezwen Volontè Eleksyon?

R: Nou bezwen plis vwa nan kominote lokal yo pou patisipe nan eleksyon yo.

K: Konbyen èdtan Volontè Eleksyon yo dwe dedye?

R: Li pa prevwa pou pran twòp tan, nou espere apeprè inèdtan pa semèn, petèt kèk plis pandan eleksyon an li menm. Kenbe nan tèt ou menm si: wòl Volontè Eleksyon an sanble ak lòt wòl volontè nan mouvman Wiki. Pa gen moun ki detèmine kantite èdtan nou dedye nan volontè nan mouvman an Wiki ak wòl nan Volontè Eleksyon se tankou sa. Sa depann de chak moun.

K: Konbyen volontè ki nesesè pou yon kominote oswa yon pwojè?

A: Plis volontè fè travay pi lejè. Sa a se yon bagay nouvo pou nou espere pou omwen yon volontè pou chak kominote.

K Knbyen tan wòl sa a dire?

R: Wòl sa a aktif nan pwosesis seleksyon an jouk septanm, lè nouvo administratè yo nonmen.

K: Èske pral gen kèk fòmasyon pou Volontè Eleksyon yo?

R: Nou pa panse fòmasyon nesesè paske Volontè Eleksyon yo konnen kominote yo pi byen, men nou ouvè pou nou konsidere chak demann Volontè Eleksyon yo. Si se yon bagay nesesè, mande nou.

K: Èske pral gen yon gid pou ede Volontè Eleksyon nan travay yo?

A: Ekip fasilitasyon an ap bay pi bon sijesyon pratik, konsèy itilizasyon pou sèten kalite kominikasyon, ak <modèl mesaj>. Si gen yon bagay ou panse ki ta itil, tanpri fè nou konnen.

K: Èske li enpòtan ke mwen kapab sèvi kòm volontè plis nan wikenn epi pa jou lasemèn yo?

R: Tout moun ka travay nan tan ki mache pi byen pou yo.

K: Èske mwen ka patisipe kòm yon volontè eleksyon nan lòt pwojè pase sa mwen enskri an premye a?

R: Asire w ou kapab! Jis enskri sou tab la. Tanpri asire ke ou gen ase tan ak koneksyon kominote pou pwojè ou chwazi yo.

K: Èske mwen ka kolabore ak lòt volontè menm si yo pa Volontè Eleksyon?

R: Absoliman! Tanpri kowòdone avèk yo pou ou konnen ki sa ki kouvri.