This page is a translated version of the page Vision and the translation is 100% complete.

החזון המוכרז של קרן ויקימדיה מתאר את חלומותינו, תקוותינו ושאיפותינו; תפישתנו הקיצונית ביותר את ארגוננו והקהילה -- 20, 50, 100 שנים מהיום. הוא עומד במנוגד למטרותינו המוכרזות , המכוונות לתיאור מציאותי יותר של הסטאטוס קוו. חזוננו המוצהר כיום הוא:

דמיינו עולם שבו לכל אדם יש גישה חופשית למכלול הידע האנושי. זוהי המחויבות שלנו.

הצעות לשנות את ההצהרה צריכות להיעשות בדף Vision/Unstable, וכל ההצעות תיסקרנה לפחות פעם בשנה.


ר' גם את התקנון, משימה, והערכים שלנו.