User:NP-chaonay/Sandbox

เกี่ยวกับEdit

เส้นเวลา

สถานะกลุ่มผู้ใช้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2551 เราได้มีการอภิปรายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรม outreach อย่างจริงจังหลังกิจกรรม วิกิมาเนีย 2554 แต่แผนนั้นได้ถูก ลงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ แต่ก็เข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งในปี 2556 We have successfully launched WLM-TH 2556 and secured some collaboration/support จากหลาย ๆ พันธมิตร. เราได้เติบโตอย่างเห็นได้ชัดระหว่างปี 2556 จนถึง 2561 จากกิจกรรมและผู้คน involved จนกว่า we applied for การอนุมัติเป็นสาขาวิกิมีเดียในมกราคม 2562 มูลนิธิได้อนุมัติให้เป็นสาขาในมิถุนายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เส้นเวลาของเรา

ข้อเสนอในการจดทะเบียน


กิจกรรมEdit