User:CKoerner (WMF)/Work/Completion Suggester inital rollout

This page is a translated version of the page User:CKoerner (WMF)/Work/Completion Suggester inital rollout and the translation is 86% complete.

Aam säxehnte Määz kumme Verbäßeronge aam Vefollschtändeje vun de Ennjahbe beim Söhke

Ene schöhne Daach och!

Please help translate to your language Thank you!

Et Vefollschtändeje vun de Ennjahbe beim Söhke es för de eezte Jropp vun Wikkis aam Dunnersdaach, dem zehnte Määz der Schtanndatt jewoode. De eezde Verdeijlong feng med paa vun de kleijnere Wikkis aan, öm der Övverjang joht ze ojjannesehre. De övverje Wikki krijje et aam Mettwoch, dem säxehnte Määz. Dat brängk drei wehsentlesche Verbäßeronge beim Söhke. De Reijefollsch vun de jefonge Dahte es bäßer, kleine Tippfähler maache winnijer Problehme un wähde och nit vörjeschonn.

Zigg em Dezämber 2015 han nünxehn dousend Metschriiver ald zom Ußprobehre et Vefollschtändeje vun de Ennjahbe beim Söhke ennjeschalldt. Alle sin opjerohfe, dat ußzeprobehre ih datdd et offezjäll un ändjölltesch kütt. Doht Ühr Be'obachtonge en jehde Schpohch, di Ühr welld, op di Klaafsigg schrihve.

Mer kann mih övver et Depachtmang vum Söhke lässe un övver anndere Verbäßeronge vum Söhke Derför kam_mer der Wikkimehdija-Schefftong iere Blog lässe. CirrusSearch es dat Zohsazprojramm, wadd et Söhke em Wikki müjjelesch määt.