Translation requests/WMF/Local chapters/dsbMěstne wótnožki edit

 
Swětowa kórrta, kótaraž pokazujo kraje, źož su městne wótnožki (módre).

Projekty Wikimedije maju mjazynarodny dosěg, a gibanje Wikimedije jo južo měło wuznamny wucynk pó cełem swěśe. Aby z toś tym wuspěchom na rowninje organizacije pokšacowała, Wikimedija twóri mjazynarodnu seś asociěrowanych organizacijow. Tuchylu su wótnožki Wikimedije w 37 krajach.

Městne wótnožki su połwótwisne organizacije, kótarež źěle cele załožby Wikimedia Foundation a je pódpěraju w danem geografiskem regionje. Pódpěraju załožbu Wikimedia Foundation, zgromaźeństwo Wikimedije a projekty Wikimedije na wšake wašnje - pśez zběranje darow, organizěrowanje městnych tšojenja a projektow a pśez rozšyrjenje pósolstwa Wikimedije a Lichotneje kultury. Libruju teke zgromaźeństwo dobrowólnikow a potencielnych partnarjow a spěchowarjow z kontaktowym dypkom, kótaryž móžo dopołniś specifiske městne pótrěbnosći.

Jolic maśo pšašanja wó městnych wótnožkach abo cośo jadnu w swójom kraju napóraś, pšosym njewótlěkajśo kontaktěrowaś wótnožkowy komitej.

Pšosym glědajśo, až městne wótnožki su njewótwisne towaristwa, kótarež njamaju zakońsku kontrolu wó websedłach załožby Wikimedia Foundation a ani njejsu zagronite za nje a nawopak.

Wótnožki, kótarež wobźěluju se na Lětnej kampani 2008/2009 edit

Slědujuce wótnožki su zwólili do wobźělenja na Lětnej kampani 2008/2009. To wóznamjenijo, až wótnožki budu inwestěrowaś 50% nabrankow zegnanych w běgu pósćiwańskeje akcije do aktiwitow, kótarež su se dogronili ze załožbu Wikimedia Foundation a 50% do městnych programowych aktiwitow. Jolic na pśikład wótnožka 50.000 USD zeženjo, by mógła wudaś 25.000 USD za serwery za naš europski datowy centrum a 25.000 USD za městne aktiwity, kaž na pśikład socialne zarědowanja, wuběźowanja, wopśimjeśowe partnarstwa atd.

Wótnožki, kótarež wobźěluju se na kampani, su zwólili teke do tyźenskego podaśa rozpšawy wó aktiwitach do załožby Wikimedia Foundation a do doźarženja powšyknych knigływjednych metodow.

  Argentinska: Wikimedia Argentina edit

Wikimedia Argentina, załožona 1. septembra 2007 w Buenos Aires, Argentinska, jo argentinska wótnožka załožby Wikimedia Foundation a za wše wužytne towaristwo, kótatrež źěła na zakłaźe knigłow ciwilnych kaznjow Argentinskeje. Oficielne websedło: www.wikimedia.org.ar

  Awstralska: Wikimedia Australia edit

Wikimedia Australia jo za wše wužytne zapisane towaristwo, zapisane w staśe Victoria w awgusće 2008. Jo se pśez załožbu Wikimedia Foundation 1. měrca 2008 pśipóznało. Oficielne websedło: www.wikimedia.org.au

  Awstriska: Wikimedia Österreich edit

Wikimedia Österreich jo se we februarje 2008 załožyła. Oficielne websedło: www.wikimedia.at

  Brazilska: Wikimedia Brasil edit

Instituto Wikimedia Brasil jo za wše wužytne towaristwo, pśipóznate pśez załožbu Wikimedia Foundation, aby jako brazilska wótnožka funkcioněrowało. Oficielne websedło: www.wikimedia.org.br abo bok na Meta-Wiki

 Česka republika: Wikimedia Česká republika edit

Wikimedia Česká republika jo se w měrcu 2008 załožyła. Oficielne websedło: www.wikimedia.cz.

  Francojska: Wikimédia France edit

Wikimédia France, załožona 23. oktobra 2004 w Parisu, jo za wše wužytne towaristwo, kótarež źěła na zakłaźe francojskeje kazni z julija 1901. Oficielne websedło: www.wikimedia.fr

  Nimska: Wikimedia Deutschland edit

Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e.V. (Wikimedia Nimska - zgromaźeństwo za spěchowanje licheje wědy) jo se 13. junija 2004 w Barlinje ako prědna městna wótnožka Wikimedije załožyła. Kóńc 2006 towaristwo jo měło psez 300 cłonkow. Mjazy drugimi aktiwitami jo Wikimedia Deutschland někotare wažne partnarstwa iniciěrowała, na pśikład z Directmedia Publishing, wudawarjom DVD nimskeje wikipedije a z Deutsche Bibliothek (Nimska knigłownja). Dary na Wikimedia Deutschland daje se w Nimskej wót dankow wótsajźiś. Dalšne informacije na oficielnem websedle: www.wikimedia.de

  Hong Kong: 香港維基媒體協會 edit

Wikimedia Hong Kong Limited (chinski: 香港維基媒體協會有限公司) jo městna wótnožka załožby Wikimedia Foundation we wósebnem administratiwnem regionje Hong Kong. Jo se 14. julija 2007 w Hong Kongu załožyła a 18. septembra 2007 oficielnje zregistrěrowała. Pśez Foundation jo se pśipóznała 1. měrca 2008. Dalšne informacije na oficielnem websedle w angelšćinje a tradicionelnej chinšćinje: www.wikimediahk.org.

  Hungorska: Wikimédia Magyarország edit

Wikimédia Magyarország Egyesület jo se w septembrje 2008 załožyła a w nowembrje 2008 pśez Foundation zregistrěrowała a pśipóznała, z celom, misiju załožby Wikimedia Foundation ako zjadnośeństwo zjawnego wužytka wugbaś. Oficielne websedło: wikimedia.hu

  Indoneska: Wikimedia Indonesia edit

Wikimedia Indonesia jo za wše wužytne towaristwo, zapisane 5. septembra 2008 w Źakarśe, Indoneskej a jo se 7. oktobra 2008 ako wótnožka Wikimedije pśipóznała. Oficielne websedło: www.wikimedia.web.id

  Israel: Wikimedia Israel edit

Wikimedia Israel (hebrejski: ויקימדיה-ישראל, arabiski: ويكيمديا إسرائيل) jo israelska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 26. junija 2007 oficielnje zregistrěrowała, pó organizěrowańskem procesu, kótaryž bě se 15. decembra 2006 zachopił, gaž ideja jo se pśednjasła pśed městnym wikimediskim zgromaźeństwom w jadnej z jogo konferencow. Oficielne websedło w hebrejšćinje, arabišćinje a angelšćinje: www.wikimedia.org.il

  Italska: Wikimedia Italia edit

Wikimedia Italia - Associazione per la diffusione della conoscenza libera jo italska wótnožka załožby Wikimedia Foundation, wutwórjona 17. junija 2005 w Canino. Oficielne websedło: www.wikimedia.it

  Nižozemska: Wikimedia Nederland edit

Vereniging Wikimedia Nederland jo nižozemska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 27. měrca 2006 w Eindhovenje załožyła. Oficielne websedło: nl.wikimedia.org

  Norwegska: Wikimedia Norge/Noreg/Norga edit

Wikimedia Norge (Bokmål; Nynorsk Wikimedia Noreg, w pódpołnocnej samišćinje Wikimedia Norga) jo norwegska wótnožka Wikimedije. Jo se 23. junija 2007 załožyła a w septembrje 2008 zregistrěrowała. Oficielne websedło: Tuchylny bok na Meta-Wiki

  Pólska: Wikimedia Polska edit

Stowarzyszenie Wikimedia Polska (Towaristwo Wikimedija Pólska) jo pólska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 14. awgusta 2005 wutwóriła a tśi mjasece pózdźej, 18. nowembra 2005, zregistrěrowała. Oficielne websedło: pl.wikimedia.org

  Rusojska: Викимедиа Россия edit

Викимедиа РУ (Wikimedija RU) jo se w maju 2008 pśipóznała. Oficielne websedło: www.wikimedia.ru

  Serbiska: Wikimedia Србије edit

Wikimedia Србије jo serbiska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 3. decembra 2005 wutwóriła a na dwa mjasaca pózdźej zregistrěrowała. Oficielne websedło: rs.wikimedia.org

  Šwedska: Wikimedia Sverige edit

Wikimedia Sverige jo šwedska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 20. oktobra 2007 wutwóriła a 11. decembra 2007 pśipóznała. Oficielne websedło: se.wikimedia.org

  Šwicarska: Wikimedia CH edit

Wikimedia CH - Verein zur Förderung Freien Wissens jo šwicarska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 14. maja 2006 w Oltenje załožyła. Oficielne websedło: www.wikimedia.ch

  Taiwan: 中華民國維基媒體協會 edit

Wikimedia Taiwan (chinski: 中華民國維基媒體協會) jo taiwanska wótnožka załožby Wikimedia Foundation. Jo se 11. februara 2007 w Taipei, Taiwan, oficielnje zregistrěrowała, pó organizěrowańskem procesu, kótaryž bě se 19. februara 2006 zachopił. Jo se 4. julija 2007 pśez załožbu Wikimedia Foundation ako wótnožka Wikimedije pśipóznała. Oficielne websedło jo http://www.wikimedia.tw/wiki a buźo w chinšćinje a angelšćinje k dispoziciji staś.

  Zjadnośone kralojstwo: Wikimedia UK edit

Wiki Educational Resources Ltd, t/a Wikimedia UK jo wótnožka załožby Wikimedia Foundation w Zjadnosonem kralojstwje. Jo se 14. februara 2006 pó rěźe zmakanjow zapisała, kótarež su se w oktobrje 2005 zachopili. Jo se 1. maja 2007 pśez Foundation formelnje pśipóznała. Oficielne websedło: www.wikimedia.org.uk

Druge wótnožki edit

Pšosym glědajśo lisćinu wótnožkow za dopołny zapis wótnožkowych organizacijow Wikimedije. Pšosym glědajśo, až dary na toś te wótnožki směju se w někotarych padach jano za městne programowe aktiwity wužywaś.