Tech/Server switch 2016/ksh

This page is a translated version of the page Tech/Server switch 2016 and the translation is 96% complete.

De Wikkimehdija-Schtefftong pröhv ehr neu Rääschezäntrom en Dallas en der USA. Dat sull met derför sorrje, da de Wikkipehdija un annder Wikkis vun de Wikkimehdija-Schtefftong aam Näz blive, sellfs wann ens jäd kappott jeiht. To make sure everything is working, the Wikimedia Technology department needs to conduct a planned test. This test will show whether they can reliably switch from one data center to the other. It requires many teams to prepare for the test and to be available to fix any unexpected problems.

Aam Dinnsdaach, dem nüngxehnte Apprell schallde se obb et neuje Rääschezäntrom öm.
Aam Dunnersdaach, em eijnenzwannzeschßte Apprell weed widder op et eezte Räschezäntrom zerök jeschalld.

Onjlöck es, wähje Bejränzonge em MehdijaWikki sällver, kam_mer beim Ömmschallde nix en de Dahtebanke vum MehdijaWikki veränndere. Mer änscholldeje ons för di Ongerbräschong un dat Onjemahch. Mer senn draan am ärrbeijde, esu jät noh Müjjeleschkeit koot ze hallde.

Mer kann vun alle Wikkis lässe, ävver nix dren anndere, för en koote Zigg.

  • Mer sull en veedel bes hallve Schtond em Wikki nix änndere künne, aff zwaij_Uhr UTC, dadd es vier Uhr Nommendaachs en Kölle, aam Dinnsdaach, dem nüngxehnte Apprell, un Dunnersdaach, em eijnenzwannzeschßte Apprell.
  • Wä jät änndere udder faßhallde lohße well, kridd för di Zigg en Fähler aanjezeijsch. Mer hoffe natörlesch, dat en dä Menotte kein jewönschte Veränderonge verschött jonn. Jarrantehre künne mer ävver för nix. Wää esu ene Fähler jemäld kritt, moß wahde, bes alles widder zerögg op nommahl es. Dann sllt mer sing Ännderonge faßhllde lohße künne. Ävver mer schlonn vör, dadd Er Ühr Ännderonge eez ens om eije Rääschne faßhallde doht, zor Sescherheid.

Mih Follje sin:

  • Wat de Wikkis em Hengerjrond donn, weed lantsahmer sin wi söns, un manches künnt jrahd janz fott falle. Ruhde Lengks wäde länger bruche wi söns, ze verschwennde. Wann en neuje Sigg aanjelaat weed, op di et angerschwoh ald ene Lengk jitt, künnt dä länger wi söns ruhd blihve. Skreppte, di ze lang loufe, möße affjebroche wähde.
  • En dä Woch avv em aazehne Apprell jidd et kein Neujeronge un Verbäßeronge em Projrammkohd. Kein nännenswääte Projrammännderonge wähde ußjelivvert.

Di Prövong wohr eez ens för der zwaijenzwanzeschßte Määz jeplahnt. Der nünxehnte un eijenzwannzeschste Apprell sin jäz de neuje Dähsch. Der Plahn kam_mer op wikitech.wikimedia.org belohre. Et kumme noch mih Enfommazjuhne övver der Plahn. Et kumme kein Aanköndijjonge mih doh drövver. Doht di Enfommazjuhne en Ühr Omjävvong schtreuhje. /User:Whatamidoing (WMF) (talk)