ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯈꯣꯡꯆꯪ/ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯨꯞ/ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯐ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯥꯗꯅꯕ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯱꯲-꯱꯰-꯲꯰꯲꯱

This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/MCDC Voter Email short 12-10-2021 and the translation is 100% complete.

ꯈꯣꯡꯆꯪ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯤ ꯃꯤ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯡꯖꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯜꯂꯞꯅ, ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯟ ꯷꯰ ꯅ ꯐꯝ ꯷ꯀꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯢꯅ ꯂꯦꯞꯂꯤ꯫

ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯱꯱ ꯗꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯴, ꯲꯰꯲꯱ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤ꯫

ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯱꯵ ꯂꯩꯒꯅꯤ: ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯍꯥꯡꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤ ꯷ꯇ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯥꯗꯩ, ꯃꯤ ꯶ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯡ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯲ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯅ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯫ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯱, ꯲꯰꯲꯱ꯗ ꯄꯨꯟꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯅꯤ ꯫

ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯥꯗꯕ ꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯎ: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates>

ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯎ: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee>

ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯥꯗꯕ ꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯠꯂꯥꯢꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯅꯁꯥꯅ ꯅꯝꯃꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯅ ꯎꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯅ ꯅꯪꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯅꯛꯅꯒꯦ ꯍꯥꯢꯕꯗꯨ! ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯂꯣ <https://mcdc-election-compass.toolforge.org/>

ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯨ ꯄꯥꯎ: $꯱

ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯄꯣꯜꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯥꯗꯕ ꯆꯠꯂꯨ: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯐꯕ,

ꯈꯣꯡꯆꯪ ꯂꯥꯜꯂꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯂꯨꯞ, ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ