ꯈꯣꯡꯆꯪ ꯆꯦꯔꯣꯜ/ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯂꯨꯞ/ꯃꯆꯜ ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯟꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ

This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Diversity and Expertise Matrices and the translation is 100% complete.

ꯈꯣꯡꯆꯪ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯄꯨꯕ ꯂꯟꯅꯥꯢ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯣꯢꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯅ ꯈꯣꯡꯆꯪꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝꯒꯤ "ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ" ꯍꯥꯢꯕ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯀꯧꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯎꯕꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯒꯤ ꯏꯕꯗ ꯑꯔꯣꯢꯕ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯢ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯋꯥ ꯇꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯀꯌꯥꯠꯇꯤ ꯑꯣꯢꯔꯣꯢ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯆꯜ ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩ ꯁꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯃꯆꯜ ꯁꯨꯕ ꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯤꯟꯂꯨꯞ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯢꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯣꯢꯅꯕ ꯆꯪꯂꯛꯀꯗꯕ ꯍꯩ ꯁꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯢꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯂꯨꯞ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫

Diversity matrix

Diversity matrix
ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯅꯕ
ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ
ꯂꯝ / ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ (ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ, ꯀꯝꯃꯟꯁ, ꯋꯤꯀꯤꯁꯣꯔꯁ, ꯋꯤꯀꯤꯗꯥꯇꯥ, ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ꯫ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ, ꯆꯍꯤ, ꯃꯤꯠꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯣꯢ
ꯂꯣꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ / ꯁꯦꯝꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ
ꯅꯨꯄꯥ-ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯂꯨꯞ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯣꯢ
ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ (ꯑꯄꯤꯛꯄ / ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ / ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ) ꯂꯨꯞ ꯃꯤꯍꯨꯠ
ꯄꯥꯟꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ WMF ꯃꯤꯍꯨꯠ

ꯁꯤꯟꯂꯨꯞ ꯃꯑꯣꯡ

ꯁꯤꯟꯂꯨꯞ ꯃꯑꯣꯡ
ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯟ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯂꯧꯁꯤꯡ
ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯪꯕ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯏꯕꯒꯤ ꯍꯩ ꯁꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯁꯥꯐꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ
ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯜ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯈꯪꯕ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯍꯩ ꯁꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯊꯪꯊꯔꯛꯄ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯡ
ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯍꯩ ꯁꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯊꯨꯝ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛ
ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯍꯩ ꯁꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯕ