Fundraising 2011/Jimmy Letter 002/nn

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Google skal ha opptil ein million serverar. Yahoo har rundt 13 000 tilsette. Me har 679 serverar og 95 tilsette.

Wikipedia er den 5. mest vitja nettstaden på Verdsveven og blir brukt av 470 millionar ulike menneske kvar månad – med milliardar av sidevisingar.

Handel er bra. Reklame er ikkje av det galne. Men det høyrer ikkje heime her. Ikkje på Wikipedia.

Wikipedia er noko særskild. Det er som eit bibliotek eller ein offentlege park. Det er som eit tempel for hugen. Det er ein stad alle kan koma for å tenkja, læra og dela kunnskapen sin med andre.

Då eg grunnla Wikipedia, kunne eg ha gjort det til ei vanleg verksemd som søkte forteneste gjennom reklamebanner. I staden bestemte eg meg for å gjera noko litt annleis. Me har arbeidd hardt gjennom åra for å halda det lite og effektivt. Dette har me klart, og lèt andre bruka i overmål.

Om kvar einaste som las dette gav 5 dollar, ville me berre måtta samla inn pengar éin dag i året. Men ikkje alle kan eller vil donera. Og det er greitt. Kvart å bestemmer akkurat nok menneske seg for å gje.

I år, ver god og tenk på om du vil gje ei gåve på 5 dollar, 100 kroner, 1000 yen eller det du kan for å verna om og ta vare på Wikipedia.

Takk.

Jimmy Wales
grunnleggjaren av Wikipedia