Fundraising 2008/thank you/dsb

Źěk wót załožarja Wikipedije Jimmy Wales edit

Luby cytaŕ,

wót 1. julija jo wěcej ako 125.000 z was 4 milionow dolarow pósćiło. Mimo togo smy dogromady 2 miliona dolarow darow a pódpěru za załožbu dostali. Toś te nabranki kšyju gromaźe naše běžne wudanki za etatowe lěto, kótarež se 30. junija 2009 skóńcyjo.

Waš dar cyni was k wažnemu pódpěrarjeju gibanja za lichotnu kulturu a financěrujo:

  • Wšědne pótrěbnosći za źěło: Košty za serwery, góspodowanje, šyrokosć pasma a naš personal z jano 23 sobuźěłaśerjami.
  • Pokšacowane wuwijanje a pólěpšenje licheje softwary, kótaruž wše projekty Wikimedije wužywaju.
  • Towarišne zarědowanja ako wikipedijowe akademije: wósobinske źěłarnjowe rozgrona, źož móžośo wěcej wó tom zgóniś, kak móžośo Wikipediju wužywaś a wobźěłowaś.
  • Pódpěru dobrowólnikow: Pomagaśo, až mjazynarodne zgromaźeństwo dobrowólnikow rosćo a až se wjelicne źěło dalej cyni.

Móžośo dalej pomagaś:

Wše dary nad našym celom 6 milionow dolarow pśidu do rezerwowego fondsa, kótaryž nam pomaga košty pó aktualnem etatowem lěśe kšyś. Waša kontinuěrujuca pódpěra buźo teke ako nuznje trěbna financielna wěstotna seś słužyś, jolic se globalne ekonomiske wobstojnosći dalej zešpatnjuju.

Wy sćo pokazał, až jo wam Wikipedija wjelgin wazňa a až pódpěraśo našu misiju: našomu planetoju lichu wědu pśinjasć, dermo a bźez wabjenja. Sćo nam pomagał, Wikipediju cyłemu swětoju k dispoziciji stajiś a ju wobchowaś.

Wašu pódpěru sebje wusoko wažym.


Źěkujom se,

Jimmy Wales

Pšosym pósććo »

Dalšne informacije edit

Sitenotice edit

Źěk wót
załožarja Wikipedije Jimmy Wales