സിഐഎസ്-എ2കെ

This page is a translated version of the page CIS-A2K and the translation is 64% complete.
CIS-A2K

CIS-A2K (Centre for Internet and Society - Access to Knowledge) is a campaign to promote the fundamental principles of justice, freedom, and economic development. It deals with issues like copyrights, patents and trademarks, which are an important part of the digital landscape.
If you have a general proposal/suggestion for Access to Knowledge team you can write on the discussion page. If you have appreciations or feedback on our work, please share it on feedback page.

Mission

ദക്ഷിണ ഏഷ്യയിലും ഇൻഡിക് ഭാഷകളിലും തുറന്ന വിജ്ഞാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് സിഐഎസ്-എ2കെ യുടെ ദൗത്യം.

  1. സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളിലും ഇന്ത്യൻ വിക്കിമീഡിയ സമൂഹങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക;
  2. സ്ഥാപനപരമായ പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കുക;
  3. സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസ് ൽ കൂടുതൽ ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നു.
  4. സമൂഹ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക;
  5. വിക്കിമീഡിയ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക; ഒപ്പം
  6. ഉചിതമായ നിയമ, സാങ്കേതിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക.

പ്രവർത്തന പദ്ധതി

This is CIS-A2K's Work Plan (July 2022 – June 2023) for Indian language Wikimedia projects. The work plan gives details of the various activities planned with the projection of outcomes and expected impact. A2K Team has put together this work plan based on consultations with some of Indian Wikimedia community members and other stakeholders. The objectives, opportunities and challenges faced by each of the Indian language Wikimedia projects were also taken into consideration.

Current Working Work plan

മീഡിയ തന്ത്രം

CIS-A2K works to foster the growth of Indic language Wikipedias across India. In order to do so effectively, it is important for us to engage with Indic language communities who are spread across India and the globe. Effectively communicating our work through social media to our communities and through traditional media globally, is one of our strategic priorities. Our media strategy has been drafted both in accordance with the social media strategy of the Wikimedia Foundation as well as the print media best practices CIS-A2K has followed over the years.

മറ്റുള്ളവ

ഗന്ഥരക്ഷാലയം

ഗന്ഥരക്ഷാലയം ഇവിടെ കാണാം:

പങ്കെടുക്കുക

സഹകരണത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന

We invite researchers, practitioners, and theoreticians, both organisationally and as individuals, to collaboratively engage with Centre for Internet and Society to improve our understanding of this new field.