Тематични организации на Уикимедия/Ръководство за създаване

This page is a translated version of the page Wikimedia thematic organizations/Creation guide and the translation is 100% complete.
Това е лесно за четене въведение в процеса на създаване на тематична организация на Уикимедия. Въпреки че не е изчерпателно и не отчита разликите между юрисдикциите, това е първото място за всеки, който мисли за формирането на тематична организация.
Какво представляват тематичните организации на Уикимедия?
Защо да кандидатстваме?
Какви са изискванията за допустимост?
Как да създадем тематична организация на Уикимедия?
Как да кандидатстваме за официално признаване?
Бяхме одобрени, какво трябва да направим след това?
Бързи връзки
* Тематични организации на Уикимедия


Какво представляват тематичните организации на Уикимедия?
Начална страница: Тематични организации на Уикимедия

Тематичните организации на Уикимедия са независими организации с идеална цел, основани с цел да подкрепят и пропагандират проектите на Уикимедия в определена област. Подобно на Фондация Уикимедия, те имат за цел да "дадат възможност и да ангажират хората от цял свят да събират и развиват образователно съдържание под свободен лиценз или обществено достояние, и да го разпространяват ефективно и в световен мащаб". Тематичните организации използват име, което ясно ги свързва с Уикимедия и имат право да използват търговските марки на Уикимедия в работата си, за реклама или събиране на средства. Понастоящем съществуват 2 тематични организации.

Официалното признаване от Комитета по присъединяване позволява на групата да кандидатстват за използване на търговските марки на Уикимедия, достъп до уникални грантове и допълнителна подкрепа за филиалите. Въпреки това, не се изисква признание, за да се извършва каквато и да е от дейностите, типични за потребителска група на Уикимедия и групите се насърчават да помислят за този модел, ако все още не отговарят на изискванията за тематична организация.


Защо да кандидатстваме?

Официалното признаване от Комитета по присъединяване позволява на групата да кандидатства за използване на търговските марки на Уикимедия, достъп до уникални грантове и допълнителна подкрепа за филиалите. Въпреки това, не се изисква признание да се извършват дейности, които типичните потребителски групи извършват или биха могли да извършват; това е допълнителна стъпка, свързана с ползи и някои изисквания.

Предимствата от официално призната тематична организация на Уикимедия включват:

 • Употреба на логата на Уикимедия, съвместими с Правилата за запазените марки на Фондацията, без никакво допълнително одобрение. Тематичните организации могат да използват други лога, които не са част от Правилата за запазените марки (като логото на Фондация Уикимедия), но съвместими с лиценза за търговска марка на Фондация Уикимедия, и одобрени от юридическия екип на Фондация Уикимедия.
 • Получаване на големи, но ограничени количества стоки от Уикимедия, които да бъдат използват в дейностите и усилията за популяризиране.
 • Публично признаване на принадлежността на групата към Фондация Уикимедия.
 • Подкрепа от свръзката на Комитета по присъединяването по време и след процеса на одобрение.
 • Кандидатстване за грантове по Годишния план след успешното завършване на два други гранта на Фондация Уикимедия и след отговарянето на другите изисквания за допустимост.
 • Кратко име, ясно свързващо групата с Уикимедия.
 • Изключително използване от тематичната организация на името и марката на Уикимедия в тематичната област на действие на групата.
 • Подкрепа на комуникацията и обществената политика от Фондация Уикимедия.
 • Две стипендии за участие в Конференцията на Уикимедия, провеждана ежегодно в Берлин за филиалите на уикимедианското движение.

Без официално признаване, групите все още могат:


Какви са изискванията за допустимост?
Начална страница: Изисквания към тематичните организации на Уикимедия

Изискванията за създаване на официално призната тематична организация на Уикимедия са предназначени да бъдат в помощ на групите да отговарят на очакванията на движението, след като бъдат официално признати.

 1. Подкрепяща мисия на Уикимедия
  Мисията на организацията трябва да бъде в съответствие с мисията и визията на Фондация Уикимедия, както и с ръководните принципи на Фондация Уикимедия и принципите на филиалите на движението. Независимо от избраната правна форма или метода на включване, тематичната оргаизация трябва да има цели, подобни на тези на Фондация Уикимедия, и дейностите й трябва да са в съответствие с тях.
 2. Тематична насоченост
  Тематичната организация има ясна културна, езикова или друга тематична насоченост. Тематичните организации се нуждаят от ясно определен и уникален обхват. Уикимедия е международно движение, следователно при създаването на тематична организация трябва да се определят въпросите за езика, географския район на действие и критериите за членство. Макар че може да има няколко потребителски групи, работещи в подобна или отделна тематична област, може да има само една тематична организация, обхващаща определената им тематична област.
 3. Правна структура
  Тематичната организация трябва да има правна структура/ корпорация, която е правно независима от Фондация Уикимедия. Тематичните организации имат за цел да дадат реална структура на проектите, които могат да започнат от сътрудници или външни лица, в съответствие с целите на Фондация Уикимедия. Тематичните организации обаче не са предназначени да ръководят проектите на Уикимедия, нито да носят юридическа отговорност за съдържанието на проектите. За да се постигне това, е необходимо правната структура, избрана за създаването на тематичната организация, да е изрично независима от Фондация Уикимедия. Ръководните документи на организацията, обикновено устави, трябва да бъдат прегледани и одобрени от Комитета по присъединяване.
 4. Критична маса от активно участващи сътрудници на Уикимедия
  Тематичната организация трябва да включва най-малко десет, за предпочитане поне двадесет, активни сътрудници на проектите на Уикимедия. За активен сътрудник се дефинира член с 300 или повече участия в проект на Уикимедия; с регистриран профил, който съществува повече от 6 месеца в добро състояние (това означава, че понастоящем не е временно отстранен или по друг начин са възпрепятстван да участва). Тъй като тематичните организации трябва да приветстват приносите на хора, които не са активни сътрудници в проектите на Уикимедия, те не трябва да са твърде далеч от общността. Активното включване на участниците в проектите на Уикимедия е необходимо, за да може дадена тематична организация да даде възможност за реализиране на реални инициативи, свързани с проектите на Уикимедия. Първоначалното членство трябва в общи линии да отразява планирания обхват, географския и тематичния район на дейност и избраните езици на работа на организацията.
 5. Най-малко две години активност
  Групите трябва да имат две години програмни резултати, които могат да бъдат демонстрирани, преди да кандидатстват за признаване за тематична организация. В идеалния случай тези дейности трябва да бъдат извършени като призната потребителска група на Уикимедия. Тези дейности и техните резултати трябва да бъдат документирани в уики, в идеалния случай на страницата на групата в Мета-Уики. Необходими са усилия за популяризиране на участието и участие в създаването и оформянето на организацията. Дейностите трябва да са смесица от онлайн и офлайн дейности, предназначени да насърчават участието в проекти на Уикимедия. Групата трябва да актуализира дейността си и финансовите си отчети, преди да бъдат разгледани за официално признаване.
 6. Капацитет или планиран капацитет за посрещане на бъдещите очаквания
  Нещо, което прави сдруженията и тематичните организации различни от потребителските групи, са повишените очаквания. Има ли вашата група способността да отговори на очакванията за тематична организация, след като получите официално признание? Това ще бъде нещо, което Комитетът по присъединяването и Съветът на настоятелите ще обмислят при прегледа на кандидатурата ви. Ако групата ви не разполага с резултати от дейности, които показват, че успешно ще успеете да постигнете тези очаквания, това може да доведе до отказ на кандидатурата ви. Ще бъдат разгледани финансовите обстоятелства на групата, реалистичните изисквания във областта на дейност на вашата група и плановете за осигуряване на бъдещо финансиране за посрещане на тези очаквания.


Как да създадем тематична организация на Уикимедия?

Стъпка 1: Съберете хора

На най-фундаментално ниво, тематичните организации са за хората: група, обвързана тематично, която иска да допринася и да подкрепя проектите на Уикимедия като цяло; по начини, различни от редактирането.

За дългосрочна устойчивост на тематичната организация, Комитетът по присъединяването препоръчва да съберете общност от най-малко 20-25 души, които се интересуват от създаване или присъединяване към тематичната организация. Ако планирате да създадете международна организация, не забравяйте да събирате участниците в международен план. Уверете се, че вашата група има необходимия брой хора "преди" да продължите.

(По време на стъпка 3 или 8 е възможно да установите, че законите на вашата страна или на държавата, която сте избрали за седалище, изискват повече хора в участието в създаването на организацията.)

Стъпка 2: Решете кой е най-добрият начин пред вас

Преди да продължите напред, обсъдете помежду си предимствата и недостатъците от създаването на организация; организациите изискват много време, усилия и ресурси, след като бъдат създадени. Необходимо ли е да създадете тематична организация, за да постигнете целите си? Как създаването на организация ще помогне за постигането на тези цели? Можете ли да постигнете тези цели като потребителска група на Уикимедия?

След като вече имате група от хора, които се интересуват от постигането на целите, определете дали има подобни организации в тази област (например сдружения или потребителски групи), които биха могли да бъдат домакини на вашите проекти или да ви окажат първоначална помощ при създаването. Има ли вече съществуваща организация, към която можете да се свържете, вместо да започвате своя собствена?

След това можете да помислите каква е мисията на организацията, която искате да започнете. Дали тази мисия е широка и дали вашата група е фокусирана основно върху географски цели или е по-тясно дефинирана? Опитайте се да съставите вашата мисия съвместно с цялата група и се уверете, че всички са съгласни с това.

След като сте сигурни, че тематична организация е най-добрият начин да продължите, свържете се с Комитета по присъединяване и с други организации на Уикимедия, които може да са активни в областта (в същия географски район или със същия или подобен тематичен фокус), и им съобщете за вашите планове.

Стъпка 3: Разработете целите и структурата си

Когато имате минималната група от хора, започнете разговор относно бъдещите цели и структура на тематичната организация. Опитайте тези въпроси:

 • Какво искате да постигнете като тематична организация? Каква е вашата мисия?
 • В какви дейности искате да се включите (напр. разширяване на обхвата, набиране на средства, връзки с обществеността, публикуване)?
 • Каква структура би била най-подходяща за организацията? Дали структура с управителен съвет или с членство ще бъде по-правилният модел?
 • Какви ще бъдат ролите и отговорностите на съвета и събранието? На практика кой ще решава и какво?
 • Къде би било най-доброто място за включване на вашата организация?
 • Как си представяте организацията след две години? След пет години?

При определяне на целите и структурата си, може да искате да се свържете със съществуващите тематични организации за съвети и идеи.

Стъпка 4: Изберете име на потребителската си група

Вижте също: Указания за наименуване на обединенията и Най-добри практики за лога на обединенията

Когато създавате страниците си в уикито, ще трябва да дадете име на вашата тематична организация.

Тематичните организации трябва да приемат уникални описателни имена, които конкретно посочват връзката им с движението. Подзаглавията могат да служат за ясно свързване на групите с уикимедианското движение.

Търговското наименование може да е различно от вашето юридическо име; но при условие, че инкорпорирането трябва да следва процеса на завършване на официалното признаване, вашата група ще може да се регистрира под юридическо име, съответстващо на търговското наименование.

Примери за приемливи имена:

 • Редактори на естествени науки в Уикиизточник
 • Редактори на Жезъла на Асклепий в Уикипедия
 • Приятели на коренните езици в Уикипедия

Неприемливи за използване:

 • Редактори на естесвени науки от Фондация Уикимедия
 • Уикипедия Естествени науки
 • Уикимедия адвокати

При всички случаи Комитетът по присъединяването има за задача да гарантира, че името отговаря на четири критерия, предложени от правния отдел на Фондация Уикимедия, за да защити движението и членовете на потребителските групи. В случай на съмнение, моля, свържете се с Комитета по присъединяване, ако имате нужда от помощ за намиране на добро име.

Стъпка 5: Създаване на уики страница за вашата група

След като имате група от заинтересовани хора, е време да документирате кои сте и да създадете средства за комуникация. За външния свят трябва да посочите двама души, които могат да бъдат идентифицирани пред Фондация Уикимедия; в рамките на групата, помислете за създаване на уикистраница, където хората могат да се присъединяват; може би създаване на пощенски списъци или беседа или друг форум, за обсъждане на вашите проекти.

Стъпка 6: Получаване на официално признаване като потребителска група на Уикимедия (по избор)

Въпреки че не е задължително; групите, заинтересовани да станат тематични организации, силно се насърчават да започнат като потребителски групи на Уикимедия. Изискванията и очакванията за потребителските групи са умишлено проектирани така, че да позволяват по-малко използване на ресурси от дадена група. Необходими са двугодишните резултати от всички кандидати за тематични организации и, както Комитета по присъединяване, така и Съветът на настоятелите, са по-склонни да се чувстват уверени в пригодността на вашата група да се превърне в официален представител на уикимедианското движение в дадената тематична област, ако резултатите на вашата група като призната потребителска група показват добро състояние.

Стъпка 7: Провеждане на онлайн и офлайн дейности за поне две години

Така вече имате заинтересовани уикимедианци и някаква основна представа за видовете дейности, които групата би искала да извършва като официално призната тематична организация на Уикимедия.

Това е идеалното време за стартирането на програми, които ще дадат на вашата група конкретен опит при провеждането на уикимедиански дейности/ събития, ще засилят вътрешното сближаване на групата и повишат мотивацията и потенциалното привличане на допълнителни активисти.

Ето една малка тайна: почти всички дейности и програми, изпълнявани от сдруженията, могат да се извършват и от организации, които не са сдружения. Освен набирането на средства и определени видове правителствено подпомагане, всяка група уикипедианци с желание и посвещение за изпълнение на дадена програма, може да ги извършва и уикимедианското движение има ресурси, които да ви помогнат да направите това:

Фондация Уикимедия може да ви даде специално разрешение за употреба на търговските марки на Уикимедия (например логото на Уикипедия или Уикимедия) за конкретни събития или дейности; Фондацията може да осигури финансиране за програмата ви чрез конкурсен процес, наречен Програма за грантове на Уикимедия; други организации на Уикимедия също могат да предложат финансиране, съвети и други ресурси.

Кандидатите трябва да са разработили и провели офлайн и онлайн дейности в продължение на най-малко две години, преди да търсят официално признаване като тематична организация.

Така че изберете програма, която искате да изпълните в общността или на територията си, като се уверите, че обхватът е управляем и постижим за вашата група и вашите ресурси (особено човешки ресурси, т.е. време и умения), преди да продължите с правните аспекти за създаването на тематична организация.

Стъпка 8: Проектиране на основните документи на вашата тематична организация

Уставът на вашата тематична организация (устав или каквото е името на този документ на вашия език) трябва да дефинира целите и задачите на организацията във времето и пространството. Те трябва да са точни и стриктни. Избягвайте определения, които са твърде неясни или ограничаващи.

При изготвянето на документите трябва да имате предвид няколко фактора (по реда, даден по-долу):

 1. Законите на държавата/ територията, в която да се включите
 2. Изискванията на Фондация Уикимедия за създаването на тематични организации
  • Основните цели на организацията ви трябва да бъдат в съответствие с тези на Фондация Уикимедия, т.е. да популяризират свободно съдържание и да подкрепят проектите на Уикимедия.
  • , когато е възможно, статут на организация с нестопанска цел (или статут, който ви позволява да се насочите към нестопанска цел)
  • Избягване на връзки с политически изявления/ групи, които не попадат в обхвата на проектите на Уикимедия

За да се гарантира, че тези фактори са взети под внимание, съветваме ви да прегледате правилниците на други организации във вашата страна и след това да ги адаптирате към изискванията и насоките на Уикимедия. Не се опитвайте да превеждате съществуващите правилници на уикимедиански тематични организации, тъй като правнията език се различава в различните държави и това, което изглежда очевидно в дадена страна, може да няма никакъв смисъл в друга.

Ако имате адвокати във вашата група, уверете се, че са включени в процеса на писането; не забравяйте, че в крайна сметка сте отговорни за законовото съответствие на вашата организация с местните закони.

За всяка част от този процес, не се колебайте да попитате Комитета по присъединяване за съвет.

Стъпка 9: Кандидатстване за официално признаване

След като съберете групата; уикистраницата, юридическите документи и големите идеи за това, което искате да направите, се свържете с Комитета по присъединяването и заявете, че кандидатствате за признаване на тематична организация. Комитетът ще прегледа вашата кандидатура и учредителни документи, след което ще ги изпрати в Управителния съвет на Фондация Уикимедия, който да одобри създаването на вашата организация като тематична организация. Обикновено, преди окончателното одобрение, Комитетът по присъединяването задава редица въпроси и вероятно ще предложи промени въз основа на опита, придобит от други уикимедиански организации и организации с нестопанска цел. В този случай, окончателното одобрение ще бъде дадено, след като вашата група има възможността да прегледа и отговори на предложенията и направи промените, които намира за полезни.

1. Create a subpage on your meta user group page using the space label “/Application for ThOrg Status” for chapter applications. There you should:

1.1 Apply the template Template:Chapter or Thematic Org Application by copying all the mark-up from the "Edit Source" view or tab and pasting it to your new subpage.
1.2 You then need to work through the template instructions on your subpage to replace the instructions in red, with your evidence of meeting the criteria. Please be sure to include descriptive text along with any links shared.

2 Next you need to create a subpage on your meta user group page for your bylaws using the space label "/Bylaws". There you should:

2.1 Use the Bylaws guidelines to draft your organization's bylaws that will govern how you will run your organization.
2.2 Bylaws are legally binding documents required to set up legal entities in your country. You may need to engage the service of a lawyer to ensure that your bylaws meet other specific local legal requirements.

3 Finally, use the Chapter/Thematic Organization application form to officially submit your application page and bylaws to the Affiliations Committee.

The committee will begin their review and comment period for the bylaws as you continue to complete your application. Once the committee sends feedback regarding your bylaws, please be sure to revise bylaws as appropriate, based on committee feedback.

The Affiliations Committee will review your application and governing documents, and then will submit them to the Board of the Wikimedia Foundation to approve the creation of your organization as a Wikimedia thematic organization. Usually, before final approval, the Affiliations Committee will ask a number of questions and possibly suggest changes based on experience learned from other Wikimedia and non-profit organizations. In this case, final approval will be given once your group has had a chance to review and answer the suggestions and to make any changes your group has found useful.

Продължете да четете по-долу за помощ при кандидатстването за официално признаване.

Стъпка 9b: Изпратете устава си за преглед

Когато целите и организацията на тематичната ви организация са съгласувани и вашите документи са готови (но преди да направите нещо, което би направило асоциацията ви официална - като откриване на банкова сметка, организиране на учредително събрание или регистрация пред органите в страната ви), трябва да ги преведете на английски и да ги представите за одобрение пред Комитета по присъединяване.

Комитетът по присъединяването може да поиска заверен превод на устава, като в този случай ще осигури необходимия бюджет за превод.

Стъпка 10: Регистрирайте се юридически

След като получите одобрение от Съвета на Фондацията, можете да регистрирате организацията си по стандартните начини във вашата страна. Ще трябва да подпишете споразумение за тематична организация с Фондацията. На този етап може да е необходимо да се подпишат и други споразумения между Фондацията и тематичната организация.


Как да кандидатстваме за официално признаване?

След като съберете групата; уикистраницата, юридическите документи и големите идеи за това, което искате да направите, се свържете с Комитета по присъединяването и заявете, че кандидатствате за признаване на тематичната организация. Комитетът ще зададе някои въпроси, ще прегледа вашата кандидатура и, ако счете за нужно, ще препоръча на Съвета на настоятелите на Фондация Уикимедия да одобри вашата група като официално уикимедианска тематична организация. Съветът на настоятелите ще гласува за одобрение или признаване въз основа на кандидатурата, дискусиите с Комитета по присъединяване и неговите препоръки. Официалното признаване се подновява автоматично всяка година. То може да бъде спряно или отменено ако е нужно, при условие, че групата е неактивна или вече не съответства на споразумението.

Забавянията по време на процеса на одобрение на заявленията най-често произтичат от непълни приложения или приложения, които трябва да бъдат променени, преди да бъдат одобрени. За да предотвратите това и да помогнете за ускоряване на процеса на одобрение на групата ви, моля, проверете този списък преди да изпратите заявката си:

 1. Вашето име наистина ли отговаря на изискванията за именуване на филиали? Груповите дискусии в тематичните организации на Уикимедия относно името могат да отнемат време и обикновено вие искате да избегнете необходимостта от повторно включване в този разговор, след като кандидатурата ви бъде изпратена. Можете да се свържете с Комитета по присъединяване, за да потърсите информация за вашето име, преди да подадете кандидатурата си.
 2. Вашата група има ли ясен план и програма, която е последователна и ясно обяснена? Ако вашата Мета страница обяснява плановете или дейностите на тематичната организация по начин, който се различава от разговорите ви с Комитета за присъединяване - това може да забави одобрението на кандидатурата. Вашите планове трябва ясно и точно да обясняват какво вашата група се надява да постигне и кой би се заинтересувал от присъединяването. Ние признаваме, че това може да претърпи развитие с течение на времето, но трябва да имате ясен ангажимент към конкретен план в момента на кандидатстване.
 3. Склонни ли са вашите два основни контакти да се идентифицират с Фондация Уикимедия? Понякога опасенията за поверителността могат да накарат някой да промени мнението си, което може да забави последните стъпки в процеса на признаване на потребителската група.
 4. Готова ли е вашата група да приема нови членове и дали вече включва поне десет активни сътрудника на Уикимедия с добър статус? За групите, които имат затворен или ограничен модел на членуване, може да се наложи допълнително обсъждане и преглед. Групи, които нямат поне десет активни члена, които също така да са активни сътрудници на Уикимедия с добър статус, няма да бъдат одобрени.


Бяхме одобрени, какво следва да направим след това?

Вече можете да се съсредоточите върху ежедневната си дейност и да популяризирате проектите на Уикимедия съгласно мисията си. През следващите дни ще бъдете свързани с правния екип на Уикимедия и ще бъдете помолени да подпишете споразумението за тематична организация на Уикимедия. Макар и да сте задължени да подпишете това споразумение, не е нужно да чакате до подписването му, за да продължите да планирате и прилагате дейностите и идеите си.

Ако желаете съвети за възможни проекти, винаги можете да прегледате какво са постигнали другите организации или какво правят в момента.

По това време най-вероятно ще се нуждаете от пари или други средства, например, може да се наложи да се платят такси за регистрация, създаване на банкова сметка. Първият източник на средства следва да бъде общността зад вашата организация (например, ако сте създали членска организация, сега е момента да се съберат такси за членство).

Ако имате нужда от повече пари, отколкото разумно може да се надявате да съберете от вашата група, може да поискате от Комитета по присъединяване да Ви предостави допълнително финансиране, за да ви помогне. Фондация Уикимедия също може да отпуска грантове на темантичните организации и те не са непременно ограничени до пари.

Парите (или вашето време) са необходими, дори ако регистрираната тематична организация не прави нищо. Обикновено след регистрирането на юридическото лице ще трябва да подготвяте и предоставяте редовни отчети на данъчните и други държавни органи, дори ако в отчетите има само нули.

Не забравяйте, че можете винаги да помолите Комитетът по присъединяване, както и други обединения за помощ, и е възможно потребителските групи на Уикимедия да кандидатстват пред Фондацията за различни видове грантове. От друга страна, Комитетът по присъединяване и общността биха искали също така от време на време да научават за вашите дейности; можете да публикувате публични отчети или да се свържете с вашата връзка с Комитета.

Успех!