විකිමාධ්‍ය පදනමේ මැතිවරණ/2022/නිවේදනය/අපේක්ෂකයින් සඳහා කැඳවීම/කෙටි

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Announcement/Call for Candidates/Short and the translation is 90% complete.

2022 භාරකාර මණ්ඩලය අපේක්ෂකයින් සඳහා කැඳවීම

මෙටා-විකි හි අමතර භාෂාවලට පරිවර්තනය කර ඇති මෙම පණිවිඩය ඔබට සොයා ගත හැක.

භාරකාර මණ්ඩලය 2022 භාරකාර මණ්ඩල මැතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයන් සොයයි. මෙටා-විකි හි වැඩිදුර කියවන්න.

2022 භාරකාර මණ්ඩලයේ මැතිවරණය පැමිණ ඇත! භාරකාර මණ්ඩලයේ සේවය කිරීම සඳහා ඔබේ අපේක්ෂකත්වය ඉදිරිපත් කිරීම සලකා බලන්න.

විකිමාධ්‍ය පදනමේ භාරකාර මණ්ඩලය විකිමාධ්‍ය පදනමේ මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය කරයි. ප්‍රජාව සහ අනුබද්ධ තෝරාගත් භාරකරුවන් සහ මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද භාරකරුවන් භාරකාර මණ්ඩලය සෑදී ඇත. සෑම භාරකරුවෙකුම වසර තුනක කාලයක් සේවය කරයි. විකිමීඩියා ප්‍රජාවට ප්‍රජාව-සහ-අනුබද්ධ තෝරාගත් භාරකරුවන් සඳහා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව තිබේ.

විකිමීඩියා ප්‍රජාව 2022 දී මණ්ඩලයේ ආසන දෙකක් පිරවීම සඳහා ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනු ඇත. කණ්ඩායමක් ලෙස මණ්ඩලයේ නියෝජනය, විවිධත්වය සහ ප්‍රවීණත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට මෙය අවස්ථාවකි.

Who are potential candidates? Are you a potential candidate? Find out more on the Apply to be a Candidate page.

ඔබගේ සහයෝගයට ස්තූතියි,

මැතිවරණ කමිටුව සහ භාරකාර මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ව්‍යාපාර උපාය මාර්ග සහ පාලනය