Πίνακας ανακοινώσεων του Συμβουλίου του Ιδρύματος Wikimedia/Νοέμβριος 2016 - Δήλωση για την Υγιή Νοοτροπία στην Κοινότητα, Χωρίς Αποκλεισμούς και Ασφαλείς Χώρους

Outdated translations are marked like this.

Δήλωση από το Wikimedia Foundation Board of Trustees (Συμβούλιο του Ιδρύματος Wikimedia) σχετικά με την Υγιή Νοοτροπία στην Κοινότητα, Χωρίς Αποκλεισμούς και Ασφαλείς Χώρους η οποία εγκρίθηκε στη συνάντηση του Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου 2016.


Κατά τη συνεδρίαση στο Συμβούλιό μας στις 13 Νοεμβρίου, και σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο, αφιερώσαμε αρκετό χρόνο συζητώντας θέματα παρενόχλησης και εχθρικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο γενικότερα και ειδικότερα στα εγχειρήματα του Wikimedia.

Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Περίπου το 40% των χρηστών του Διαδικτύου, και το 70% των γυναικών χρηστών του Διαδικτύου, έχουν προσωπικά βιώσει την παρενόχληση. [1] Από τους ανθρώπους που έχουν αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν παρενόχληση σε εγχειρήματα του Wikimedia, περισσότερο από το 50% ανέφεραν μείωση της συμμετοχής τους στην κοινότητά μας [2] Με βάση αυτή και άλλες έρευνες, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η παρενόχληση και η τοξική συμπεριφορά στα εγχειρήματα του Wikimedia επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των εγχειρημάτων του Wikimedia για να συλλέξουν, να μοιράζονται και να διαδίδουν ελεύθερη γνώση. Αυτή η συμπεριφορά είναι αντίθετη με το όραμα και την αποστολή μας.

Οι κοινότητές μας αξίζουν να είναι ασφαλείς χώροι στους οποίους μπορούν να συμβάλουν παραγωγικά και να εμπλακούν σε συζητήσεις εποικοδομητικά. Είναι πεποίθησή μας ότι το Ίδρυμα Wikimedia θα πρέπει να εμπλακεί ενεργά στην εξάλειψη της παρενόχλησης, την προώθηση της συμμετοχικότητας χωρίς αποκλεισμούς, στη διασφάλιση μιας υγιέστερης νοοτροπίας συζήτησης, και στη βελτίωση της ασφάλειας των χώρων του Wikimedia. Έχουμε ζητήσει από τη διοίκηση να αφιερώσει τους κατάλληλους πόρους για το σκοπό αυτό.

Καλούμε καθένα από τα μέλη των κοινοτήτων του Wikimedia να συνεργαστούν με τρόπο που θα διαμορφώσει τις αξίες της διαφάνειας και της ποικιλομορφίας του Wikimedia, να προθυμοποιηθούν για να κάνουν ότι μπορούν για να σταματήσουν εχθρικές και τοξικές συμπεριφορές, να υποστηρίξουν ανθρώπους που έχουν γίνει στόχοι από τέτοιες συμπεριφορές και να βοηθήσουν να δημιουργηθούν σαφείς προσδοκίες για όλους τους συνεισφέροντες.

Αναφορές