Wikimedia CEE Spring 2017/Structure/Hungary

Article lists for HungaryEdit

  CultureEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Vilmos Gryllus (b. 1951) + + + + + + + 7 Q1028337 14 +
2 Harmonia Caelestis + + + + + 5 Q5659207 4
3 Hilda Gobbi   (1913–1988) + + + + + + + + + + 10 Q1011241 23 +
4 Hyppolit, the Butler + + + + + 5 Q1056849 19 +
5 Blue-dyeing + + + + + + 6 Q882441 6 +
6 Gábor Reviczky (b. 1949) + + + + + 5 Q280007 14 +
7 Café Gerbeaud + + + + + + + + + + 10 Q464845 11 +
8 Sindbad + + + + + + + 7 Q1298736 19
9 secessionist architecture in Hungary + + + 3 Q1295289 3
10 Miklós Vámos (b. 1950) + + + + + + + + 8 Q764913 11 +
11 Thália Theater   + + 2 Q15633242 7 +
12 The Man with the Golden Touch + + + + + 5 Q784966 9 +
13 The Witness + + + + + + + + + + 10 Q472007 17
14 Ferenc Zenthe (1920–2006) + + + + + + 6 Q716207 18 +
15 Son of Saul + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q19816400 51
16 Sing + + + + + + + + + + 10 Q28528118 20
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 13 1 2 2 0 0 2 0 8 6 1 0 16 6 0 1 0 1 1 2 0 2 9 6 0 16 0 1 1 0 3 3 0 12 0 115 avg: 7\3\21% 246  


  Nature / GeographyEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Balaton Uplands National Park   + + + + + + + + + + + + 12 Q789225 8 +
2 Óbuda Island   + + + + + + + + + + + 11 Q897366 8 +
3 Countrywide Blue Tour in Hungary + + + + + + + + + + + + 12 Q60088 11 +
4 Lake Palatinus   + + + + + + + + + 9 Q1228101 12 +
5 Istállós-kő   + + + + + + + + + + + 11 Q1098335 8 +
6 Zengő   + + + + + + + + + 9 Q189543 7 +
7 climate of Hungary + + + + + + + + + + + 11 Q23661676 4 +
8 Geology of Hungary + + + + + + 6 Q1162822 1 +
9 Danube glaciation + + + + + + + + + + 10 Q847437 2
10 Cave Bath   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q664177 5 +
11 Jakab-hegy   + + + + + + + + + + + + 12 Q515919 7 +
12 Őrség National Park   + + + + + + + + + + + + + 13 Q386630 9 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 12 10 9 6 1 0 1 0 7 2 1 6 12 9 0 1 0 7 4 4 0 4 3 2 0 12 0 0 2 1 2 2 0 10 0 130 avg: 11\4\31% 82  


  EconomicsEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Magyar Suzuki + + + + + + + 7 Q262381 13 +
2 Zsolnay   + + + + + + + + + 9 Q227325 10 +
3 Pick Szeged   + + + + + + + + + 9 Q832075 9 +
4 Gedeon Richter Ltd. + + + + + + + + + + 10 Q630125 14 +
5 Zwack liqueur + 1 Q231545 5 +
6 tourism in Hungary + + + + + + + + + + + + 12 Q899121 3 +
7 Sándor Demján (1943–2018) + + + + + + + + 8 Q903739 11 +
8 taxation in Hungary + + + + + + + + 8 Q18166496 3
9 List of banks in Hungary + + + + + + + 7 Q6607150 3 +
10 BorsodChem + + + + + + + + + + + 11 Q4946671 14 +
11 Coinage in the Kingdom of Hungary + + 2 Q20974119 0
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 3 3 3 1 0 2 0 5 3 1 1 10 7 0 0 0 2 0 1 0 3 3 2 0 10 0 0 0 0 1 4 0 9 0 84 avg: 8\2\22% 85  


  SocietyEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Hungarian migrant quota referendum, 2016 + + + + + + + + 8 Q24045538 9 +
2 Women in Hungary + + + + + + + + + 9 Q8031447 5 +
3 LGBT rights in Hungary + + + + + + + + + 9 Q830506 4 +
4 Budapest Pride + + + + + 5 Q851221 11 +
5 2014 Hungarian Internet tax protests + + + + 4 Q18377751 3 +
6 list of German exonyms for places in Hungary + + + + 4 Q1861960 2
7 Jews in Hungary + 1 Q478289 3
8 Population decline in Hungary + + 2 Q1221200 0
9 religion in Hungary + + + + + + + + + + + + 12 Q1162886 4 +
10 Fekete vonat + + 2 Q15314883 2
11 Mancs + + + + + + + + 8 Q384348 10 +
Σ → Autolist→ gallery 8 3 1 1 0 2 0 0 4 3 0 3 8 2 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 9 1 1 1 0 2 3 0 5 0 64 avg: 6\2\17% 53  


  SportsEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Debrecen Stadion   + + + + + + + + + + + 11 Q1214829 13 +
2 Máté Fenyvesi (1933–2022) + + + + + + + + + + 10 Q854242 23 +
3 András Törőcsik (1955–2022) + + + + + + + + + 9 Q265238 18
4 Tamás Faragó (b. 1952) + + + + + + + + + 9 Q178045 13 +
5 Hungary women's national water polo team + + + + + + + + + + + + 12 Q540688 4
6 Zoltán Horváth (b. 1937) + + + + + + + + + 9 Q717916 15 +
7 Júlia Sebestyén   (b. 1981) + + + + + + + + + + + + + 13 Q262150 13 +
8 József Sákovics (1927–2009) + + + + + + + + 8 Q366875 14
9 Tamás Mendelényi (1936–1999) + + + + + + + + + 9 Q717782 15 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 9 1 1 0 0 0 0 0 8 2 0 3 9 6 0 0 0 2 1 0 0 4 9 3 0 9 0 0 0 3 3 7 1 9 0 90 avg: 10\3\29% 128  


  PoliticsEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Hungarian parliamentary election + 1 Q716176 6 +
2 Hungarian Round Table Talks + + + + + + + + 8 Q988941 5
3 Democratic Coalition + + + + + + + + + 9 Q847504 13 +
4 Together 2014 + + + + + + + + 8 Q3054830 9 +
5 Hungarian Two-tailed Dog Party + + + + + + + + + + + + + 13 Q832920 10 +
6 Momentum Movement + + + + + 5 Q28563736 15 +
7 President of Hungary + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q520765 14 +
8 Government of Hungary + + + + + + + + 8 Q1162751 7 +
9 Constitutional Court of Hungary   + + + + + + + + + + + + 12 Q923292 11 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 1 4 1 1 0 1 0 6 7 2 3 9 5 0 0 0 2 0 1 0 1 7 0 0 8 0 1 1 0 1 4 0 7 0 81 avg: 9\2\26% 90  


  TransportEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 trams in Budapest + + + + + + + + + + 10 Q785837 17 +
2 Budapest Cog-wheel Railway   + + + + + + + 7 Q851167 16 +
3 Pécs railway station   + + 2 Q16902715 19 +
4 Night bus network of Budapest   + 1 Q851129 5 +
5 Szob-Nagybörzsöny forest railway + + + + + 5 Q1214792 8 +
6 Budapesti Közlekedési Központ + + + + 4 Q608917 12 +
7 Mór Balázs (1849–1897) + + 2 Q19838960 13 +
8 Zero Kilometre Stone   + + + + + + + + + 9 Q161181 8 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 5 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 8 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 5 0 40 avg: 5\1\14% 98  


  HistoryEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Proto-Uralic homeland hypotheses + + + + + 5 Q1001566 1
2 Congress of Visegrád + + + + + + + + + + + 11 Q1415418 5
3 Hungary in World War I + + + + + + + + + + 10 Q6734846 2 +
4 Gyula László (1910–1998) + + + + 4 Q15614617 17 +
5 Hungary–Poland relations + + + + + + + + + + 10 Q605918 3 +
6 Uprising in West-Hungary + + + + 4 Q1219590 5 +
7 Historiography of Hungary + 1 Q25455515 0
8 Budai Nagy Antal Revolt + + + + + 5 Q833441 6 +
9 Pannonian Limes + + + + + + 6 Q471153 3
10 Fertőrákos mithraeum   + + + + + + + 7 Q1177999 5 +
11 history of Hungary before the Hungarian Conquest + + + + + + + + 8 Q458362 2
12 Hungarian raid in Spain   + + + + + + 6 Q11946474 4
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 2 4 1 2 0 1 0 2 1 1 1 11 5 0 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 11 0 0 0 0 0 2 0 10 0 77 avg: 6\2\18% 53  


  ScienceEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 science and technology in Hungary + + + + + + + 7 Q7433655 0 +
2 Hungarian Natural History Museum   + + + + + + + + + + 10 Q778686 16 +
3 Puli Space Technologies + + + + + 5 Q1241536 6
4 Gömböc + + + + + + + + + 9 Q1031518 9 +
5 The Martians + + + + + + + 7 Q214269 2
6 Magyar Telekom + + + + + + + + + + 10 Q458944 22 +
7 Eva Klein   (b. 1925) + + + + + + + + + + + + 12 Q249978 18 +
8 Edith Elizabeth Farkas   (1921–1993) + + + + + + + + + + + + + 13 Q26399689 18
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 1 3 1 0 0 3 0 6 2 0 1 7 4 0 1 0 0 2 4 0 3 4 3 0 8 0 0 2 0 1 2 0 7 0 73 avg: 9\2\26% 91  


  EducationEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Kodály Method + + + + + + + + 8 Q1068295 6 +
2 education in Hungary + + + + + + + + + + + + 12 Q1162887 7 +
3 Moholy-Nagy University of Art and Design   + + + + + + 6 Q718311 12 +
4 László Rátz (1863–1930) + + + + + + 6 Q526211 17 +
5 Mathematical and Physical Journal for Secondary Schools + + + + 4 Q509087 5
6 Fasori Gimnázium   + + + + + + + 7 Q663890 12 +
7 Reformed College of Debrecen   + + + 3 Q903085 6 +
8 Pázmány Péter Catholic University   + + + + + + + + + 9 Q255285 16 +
9 University of Debrecen   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q903092 22 +
10 University of Pannonia   + + + + + + + + 8 Q606815 15 +
11 University of Pécs   + + + + + + + + + + 10 Q1187444 22 +
12 Moholy-Nagy University of Art and Design   + + + + + + 6 Q718311 12 +
13 Hungarian University of Fine Arts + + + + + + + + 8 Q844153 12 +
14 Eszterházy Károly Catholic University   + + + + + + + + 8 Q991872 15 +
15 Gymnasium of Cistercian Order of the Louis the Great   + + 2 Q435809 21 +
16 National University of Public Service   + + + + 4 Q12815487 13 +
17 Óbuda University   + + + + + + + + + + 10 Q1412435 17 +
18 University of Sopron   + + + + + + + + + 9 Q897033 12 +
19 Kuno von Klebelsberg (1875–1932) + + + + + + + + + 9 Q51765 19 +
20 Tibor Erdey-Grúz (1902–1976) + + + + + + + 7 Q428106 20 +
21 Zoltán Balog (b. 1958) + + + + + + + 7 Q218882 19 +
22 József Eötvös (1813–1871) + + + + + + + + 8 Q469996 18 +
23 Zsigmond Kunfi (1879–1929) + + + + + + + + 8 Q1121917 17 +
24 Gábor Fodor (b. 1962) + + + + + + 6 Q1002295 16 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 22 7 9 12 2 0 2 0 16 2 1 2 24 7 0 0 1 0 1 0 0 2 15 4 0 24 2 1 0 1 0 1 0 21 0 179 avg: 7\5\21% 351  


  WomenEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Margit Kovács   (1902–1977) + + + + + + + + 8 Q833384 20 +
2 Margit Slachta   (1884–1974) + + + + + + + + + + 10 Q526932 17 +
3 Annie Fischer   (1914–1995) + + + + + + + + + + 10 Q291667 22 +
4 Magda Frank   (1914–2010) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q5989652 13
5 Erzsébet Schaár   (1908–1975) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q934828 16 +
6 Éva Janikovszky   (1926–2003) + + + + + + + + + + + 11 Q652909 16 +
7 Ágnes Hranitzky   (b. 1945) + + + + + + + + + + + 11 Q1056063 11
8 Nóra Görbe   (b. 1956) + + + + + + + 7 Q507415 14 +
9 Mónika Lamperth   (b. 1957) + + + + + + + + + + + + 12 Q976803 11 +
10 Sophia of Hungary   (b. 1136) + + + + + + + + 8 Q970859 14
11 The Angel Makers of Nagyrév + + + + + + + + + 9 Q3978296 7
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 7 6 0 1 0 3 0 7 4 3 2 11 9 0 1 0 1 0 0 1 10 6 6 0 11 0 0 0 5 0 1 2 10 0 118 avg: 11\3\31% 161  


Article lists by countryEdit

Article Lists

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Erzya Esperantujo Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Macedonia Poland Romanian Republic of Srpska Russian Federation Serbia Slovakia Tatarstan Turkey Ukraine