A̱na̱nwuai Deita Á̱kpa̱ndang Ta̱m Wukimedia

This page is a translated version of the page Wikimedia Affiliates Data Portal and the translation is 100% complete.

Foo ang ma̱ng bai A̱na̱nwuai Deita Á̱kpa̱ndang Ta̱m Wukimedia (A̱na̱nwuai WAD) ka, a̱vwuo ka nang a na nshyia̱ kuzang kyang a cat a̱ni tazwa Á̱kpa̱ndang Ta̱m Wukimedia ba.

Shortcut:
WADP

Wat huni hwa yet a̱cyian ka nang susot-nta̱m ma̱ng susot ji̱ nyian ta̱m ma̱ a̱guguut Wukimedia wu (kidee, Wikimedia chapters, Wikimedia thematic organizations, Wikimedia user groups) maai mbeang a̱yaari̱pot tazwa naat mbwuot mba hu, sa̱u á̱di̱dam tazwa nkyang na nang ji̱ khwom nyia̱ a̱ni ma̱ng nkhang ma̱ng konyan ma̱ a̱guguut wu. Ma̱nang a̱yaari̱pot á̱fai nwuai, ku myim susot-nta̱m ma̱ng susot ji̱ mbeang mba mi̱ wat huni ji̱ nsak tsutsuung nji ji ji̱ swan a̱shyim. Ki̱ á̱ si̱ shei ri̱pot, ma̱sa̱kut ta̱m ma̱ng ta̱m-i nat ma̱ wikimedia-l(_AT_)lists.wikimedia.org mat konyan ma̱ a̱guguut wu gu lyen. Ka̱ a byia̱ lyip tazwa si̱stem jini ku lyip tazwa nneap a̱yaari̱pot, zop deita a̱kpa̱ndang ta̱m ku shyia̱ di̱ yong ku kuzangka̱i lyip hwa, ma̱sa̱kut ta̱m ma̱ng ta̱m-i da̱ a̱vwuo wadportal(_AT_)wikimedia.org.

Neap a̱yaari̱pot a̱kpa̱ndang ta̱m

Neap ri̱pot naat mbwuot
Neap ri̱pot a̱ka̱kurum

Zop deita a̱kpa̱ndang ta̱m

Zop deita a̱kpa̱ndang ta̱m

Nkyang na nang á̱nietnta̱m M&E ba ku neap a̱ni

Neap a̱kpa̱ndang ta̱m a̱fai
Neap a̱yaalama a̱kpa̱ndang ta̱m

Portal usage videos