Thời sự/2005/04

Đây là thời sự về Wikimedia cho tháng 4 năm 2005, chỗ trung ương để cho những người dùng lượm tin về những kế hoạch và báo cáo về những việc đang xảy ra. Trang này đâu cho thảo luận; chỉ cho báo các phân ban khác nhau về những vấn đề khắp cộng đồng. Xem: Tin tức về Wikimedia, Goings-on

Tháng 4 năm 2005Edit

  • Đang soạn Wikimedia Quarto (Báo khổ bốn Wikimedia) để xuất bản dùng thư điện tử HTML. Một ghi chú ngắn cho xuất bản bằng thư sẽ được dịch qua vài ngôn ngữ: xem phác thảo và cộng thêm bản dịch của bạn.
  • Dot Org Boom là tổ chức ở Helsinki, Phần Lan. Một phần, hội nghị chuyên đề, sẽ tổ chức ở Chức đại sứ tại Stockholm, rồi Florence Nibart-Devouard, thành viên ở đây, sẽ đưa bài nói ở hai thành phố đó.

Bài dịch cho thuần nàyEdit

  1. en:Ainu language: chưa dịch
  2. en:Jawi: chưa dịch
  3. ja:第五福竜丸: chưa dịch
  4. Antoni Grabowski (cs: de: eo: fr: ru:): chưa dịch

Phần mềmEdit