Template:Community Wishlist Survey/Invitation (voting phase)/nb