Template:Community Wishlist Survey/Invitation (voting phase)