Talk:Vietnam Wikimedians User Group

Latest comment: 23 hours ago by Alphama in topic Wikimania 2024

Storage: Save 1

Tea break: Talk:Vietnam Wikimedians User Group/Tea break, a warm talk place.

Wikimania 2024 Edit

Wikimania 2024 sẽ tổ chức ở Kraków, Ba Lan, mời các bạn cân nhắc tham dự, đã rất lâu Wikimania chưa có đại diện nào đến từ VN.  A l p h a m a  Talk 13:07, 26 September 2023 (UTC)Reply[reply]

@DanGong and Băng Tỏa: hay bạn nào ở châu Âu có thể xem thông tin. Những bạn khác cũng được hoan nghênh tham gia.  A l p h a m a  Talk 13:28, 26 September 2023 (UTC)Reply[reply]
Return to "Vietnam Wikimedians User Group" page.