Fundraising 2011/Thank You Page/fa

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

از شما برای پشتیبانی‌تان سپاسگزاریم. درباره آنکه چرا دیگر کمک‌کنندگان در سراسر جهان ویکی‌پدیا و پروژه‌های خواهرش را پشتیبانی می‌کنند، بخوانید و نیز دریابید که آیا شرکت شما کمک مالی تطبیقی دارد یا نه. به جهان اعلام کنید که چرا ویکی‌مدیا را پشتیبانی می‌کنید: سخن خود را بر روی توییتر با تگ‌نشان #keepitfree! بفرستید.

Bank transfer

edit

از شما برای پشتیبانی‌تان سپاسگزاریم. درباره آنکه چرا دیگر کمک‌کنندگان در سراسر جهان ویکی‌پدیا و پروژه‌های خواهرش را پشتیبانی می‌کنند، بخوانید و نیز دریابید که آیا شرکت شما کمک مالی تطبیقی دارد یا نه. به جهان اعلام کنید که چرا ویکی‌مدیا را پشتیبانی می‌کنید: سخن خود را بر توییتر با تگ‌نشان #keepitfree! بفرستید.

این صفحه‌ی رسیدتان نیست. شما به زودی رسیدی را پس از آنکه بنیاد ویکی‌مدیا کمکتان را دریافت و پردازش کرد، دریافت خواهید نمود. خواهشمندیم دقت نمایید که رسیدتان در بخش گیرنده نام 'Global Collect' را در بر داشته باشد؛ این نام پردازشگر مالی قانونی ما است. فراموش نکنید که در هنگام تقاضا از بانکتان برای انتقال وجه، شماره مرجع را گنجانده شده باشد. لطفا هر پرسش یا مشکلی داشتید صمیمانه با ما به نشانی donate@wikimedia.org در میان بگذارید.

Direct debit

edit

از شما برای پشتیبانی‌تان سپاسگزاریم. درباره آنکه چرا دیگر کمک‌کنندگان در سراسر جهان ویکی‌پدیا و پروژه‌های خواهرش را پشتیبانی می‌کنند، بخوانید و نیز دریابید که آیا شرکت شما کمک مالی تطبیقی دارد یا نه. به جهان اعلام کنید که چرا ویکی‌مدیا را پشتیبانی می‌کنید: سخن خود را بر توییتر با تگ‌نشان #keepitfree! بفرستید.

این صفحه‌ی رسیدتان نیست. کمک شما در حال پردازش است و شما به زودی رسیدی را پس از آنکه بنیاد ویکی‌مدیا کمکتان را دریافت و پردازش کرد، دریافت خواهید نمود. لطفا هر پرسش یا مشکلی داشتید صمیمانه با ما به نشانی donate@wikimedia.org در میان بگذارید.

Thank You / Stories
  1. درباره آنکه چرا دیگر کمک‌کنندگان در سراسر جهان ویکی‌پدیا و پروژه‌های خواهرش را پشتیبانی می‌کنند، بخوانید و نیز دریابید که آیا شرکت شما کمک مالی تطبیقی دارد یا نه.
    به جهان اعلام کنید که چرا ویکی‌مدیا را پشتیبانی می‌کنید: سخن خود را بر توییتر با تگ‌نشان #keepitfree! بفرستید.
  1. با علامت زدن این جعبه، به بنیاد ویکی‌مدیا اجازه می‌دهید تا با شما برای پیگیری داستانتان و بهره گرفتن از آن به منظور تبلیغ بنیاد ویکی‌مدیا و پروژه‌هایش، در تماس مستقیم باشد.
  1. اختیاری
  1. سن