သဘဴဓရ် မခၞံဗဒှ်ဂမၠိုင်

This page is a translated version of the page Founding principles and the translation is 88% complete.

ပရဝ်ဂျေတ်ဝဳကဳမဳဒဳယာဂမၠိုင်ဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵု သဘဴဓရ် မခၞံဗဒှ် (ဝါ) တင်ရန်တၟအ်ဂမၠိုင် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။ သဘဴဓရ်ဏအ်ဝွံ ဗွဲမဗဗွဲ ကုအခိင်ကာလဂှ် ပြံင်လှာဲ ကလေင်ဗပေင်ဒၟံင် ဒှ်မာန် ကီုလေဝ် သဘဴဓရ် မဖျေဟ်လဝ် လၟုဟ်ဂှ် ဒှ်အရာ ပရဝ်ဂျေတ်ဝဳကဳမဳဒဳယာဂမၠိုင် သွက်ဂွံ ဆက်တန်တဴအာ အဓာန်ဂတမာန်တုဲ သွက်ဂွံဒှ် သံသယ လတူဝဳကဳမဳဒဳယာ ဖံင်ဒေရှေန် ဟွံမဲရ။ မၞိဟ်ဟွံဒးဂၞပ် လတူသဘဴဓရ်တအ်ဏအ်ဂှ် ဟွံဒးဒ္ဂေတ်ဗက် စွံရှ်ေသှ်ေရဴဂဴ လတူသဘဴဓရ်တအ်ဂှ်တုဲ တတ်သရုင်ၜက်အာထောအ်ညိ။ ကုမၞိဟ် မကၠောန်ဟွံမာန် စိုတ်ကၠောန်ဟွံမဲမ္ဂး တိတ်အာ နူပရဝ်ဂျေတ်ညိ။

သဘဴဓရ်တအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဗီုဏအ်ရ။

  1. လညာတ်လဒေါဝ် ဂှ် ဒှ်စၞောန်ဂၠံင် သဘဴဓရ် မဒါန်ချူလိက်ရ။
  2. ကဆံင်အလံင် ဍာ်ဒကေဝ်မၞိဟ်မဒါန်ပလေဝ်လိက်တအ် ကြပ်သီုဖအိုတ် ဟွံဂိုင်စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ။
  3. လၟေင်ကမၠောန်ဝဳကဳ နဒဒှ် မဒှ် ဒၞာဲမဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် လက္ကရဴအိုတ် ပ္ဍဲကဵုကဏ္ဍသီုဖအိုတ်ရ။
  4. လိက်တအ်ဂှ် ဒှ်အရာ၊အခေါင်လာင်ဇြေန်သက္ကုၚုဟ်မး ရ။ နတဲမ္ဂး public domain, GFDL, CC BY-SA or CC BY
  5. မထိင်ဒဝ် မင်မဲအမိင် သွက်ဂွံ ပသောင်ပြသၞာ မပသောင်ဝါတ်တအ်ရ။ တၞဟ်န ဂွံထိင်ဒဝ် မင်မဲအာ ပရဝ်ဂျေတ်ဂမၠိုင်ဂှ် Arbitration Committee ဂှ် ကလိဂွံလဝ် အဝဵုအာဏာ ပ္ဍဲအရာမပဒေါအ်၊ မကၟာတ်လဒဵု၊ ကေုာံ ပလေဝ်ဒါန်ရ။

မူသအာင်

ဇၟာပ်ပရဝ်ဂျေတ်ဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက် အတိုင်သဘဴဓရ်ဏအ် နကဵု ဗီုပြင်တုပ်ပ် ဖအိုတ် ဟွံသေင်ရ။

  • ကာလလဆောဝ်မ္ဂး ပွမမံင်လဒေါဝ် ဒးကဵုအခေါင် လညာတ်ညးဂမၠိုင်တုဲ နကဵုလညာတ်ပူဂိုလ်ဂှ် ဟွံဒှ် အရာမမံင်လဒေါဝ် (ဗွဲဓမ္မတာရ။ မိက်ဂွံသ္ဂးဂှ် "ဗွဲဓမ္မတာဂှ် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဟွံသေင်၊ ဇၟာပ်ဝှာင် မပတိုန်စုတ်တအ်ဂှ် ဟွံဒးဒှ် လညာတ်လဒေါဝ် ဖအိုတ် ဟွံသေင်) ဟွံသေင်မ္ဂး မနွံကဵု သဘဴဓရ် မစှ်ေဗဗွဲဓဝ် ရ။ (ဝဳကဳဂ္ၚေင်တရဴ ဟီု ညးပလံင်ကၟုဲတအ်ဂှ် ဂွံချူပတိုန် လတူမမံင်လဒေါဝ်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ရ)။
  • ညးလ္ၚဵုတအ်ဂှ် ပ္ဍဲပရဝ်ဂျေတ်ညးတအ် ကဵုအခေါင်အရာလ္ၚဵုဂှ် နွံတုဲ
  • ညးလ္ၚဵု ကဵုအခေါင် ဗွဲမပိုင်ခြာမဳဒဳယာမစကာသၠးပွး ဟွံသေင်မ္ဂး မဳဒဳယာတၞဟ်တအ်ဂှ် ဟွံသၠးကဵုလဝ် လာင်ဇြေန် သၟးသၟးရ။

ဆက်ဗှ် ဒၞာဲဏအ်ညိ