Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/Interface translation/diff/he


Note: Not as usual, you have not to move this page into your language. The names of system files are equal on all language wikis.

TitleEdit

הערה למתרגמיםEdit

השנה נוספו ארבעה קובצי MediaWiki חדשים, ויש צורך לעדכן שני קבצים ותיקים (ראו להלן). מומלץ מאוד לתרגם את ההודעות האלה לשפתך.

חשוב: שים לב - ההודעות הבאות:

  • boardvote_intro, boardvote_notqualified, boardvote_nosession, boardvote_welcome, boardvote_blocked יפורסמו ב-SPI wiki על-ידי חבר בוועדת הבחירות.
  • ההודעה: boardvote_redirecting צריכה להתפרסם ב-wiki המקומי על-ידי מפעיל מערכת.

לפיכך, אל תשנה את הסטטוס של התרגום ל-published עד שיתמלאו שני התנאים האלה: (1) boardvote_redirecting נמצא ב-wiki שלך (2) ההודעות האחרות עודכנו ב-SPI wiki.

ההגדרות (setting) מהשנה שעברה נמצאות ב-Election UI text 2005 וב-Election UI text 2006.

תודה מראש על העבודה!

הודעות שצריך לתרגם או לעדכןEdit

מה זה?Edit

boardvote_nosession
הודעה המוצגת למשתמש שנכנס לדף ההצבעה שלא דרך ויקימדיה.
boardvote_welcome
הודעה המוצגת בראש הדף למשתמשים עם source wiki session תקף.
boardvote_redirecting
הודעה המוצגת למשתמשים שמועברים לוויקי אחר. היא נמצאת ב-source wiki ולא ביעד.

תרגמו את הטקסט להלן

MediaWiki:boardvote_introEdit

ברוכים הבאים למערכת הבחירות הרביעית לחבר הנאמנים של ויקימדיה, המוסד המנהל את קרן ויקימדיה. ההצבעה היא לשלושה אנשים אשר ייצגו את קהילת המשתמשים במיזמי ויקימדיה השונים. שלושת הנבחרים יכהנו בחבר הנאמנים במשך שנתיים. כל אחד מהם, וכולם ביחד, יסייעו בקביעת המגמות העתידיות של מיזמי ויקימדיה, וייצגו את האינטרסים והעניינים שלכם. הם יחליטו, בין היתר, על דרכים לייצר הכנסות ועל הקצאת הכספים.

אנא קראו בתשומת לב את הצהרות המועמדים ותשובותיהם לשאלות. כל אחד מהמועמדים הוא משתמש מוערך, שתרם רבות מזמנו וממרצו למיזמים כדי שיהיו סביבה מזמינה המחויבת לאיסוף ולהפצה חופשית של ידע אנושי.

אין הגבלה על מספר המועמדים שאתם רשאים להצביע עבורם. שלושת המועמדים שיזכו במספר הקולות הרב ביותר יוכרזו כזוכים בבחירות. במקרה של שוויון ייערך סיבוב בחירות שני.

שימו לב - אתם רשאים להצביע במסגרת מיזם אחד בלבד. גם אם צברתם 400 עריכות במסגרת כמה מיזמים, אין לכם זכות להצביע פעמיים. אם אתם מעוניינים לשנות את הצבעתכם, אנא הצביעו במסגרת המיזם שבו הצבעתם בראשונה.

למידע נוסף ראו:

MediaWiki:boardvote_notqualifiedEdit

אין לך זכות הצבעה בבחירות האלה. היה עליך לצבור $3 עריכות לפני $2, כשהעריכה הראשונה לפני $5.

MediaWiki:boardvote_nosession NewEdit

אין אפשרות לזהות אותך כמשתמש בוויקימדיה. יש להיכנס לחשבון שלך במיזם שבו יש לך זכות הצבעה, וללכת אל [[Special:Boardvote]]. יש להיכנס לחשבון שבו צברת לפחות $1 תרומות לפני $2, כשהעריכה הראשונה לפני $3.

שימו לב - הדפדפן חייב לאפשר קבלת "עוגיות" (cookies) משרת הבחירות החיצוני שלנו wikimedia.spi-inc.org.

MediaWiki:boardvote_welcome NewEdit

ברוכים הבאים $1!

MediaWiki:boardvote_blocked NewEdit

לצערנו נחסמת בוויקי שבו נרשמת. משתמשים חסומים אינם רשאים להצביע.


The mesage below should be moved to individual wikis in this language, or even better, committed to CVS. It will not be moved to the SPI wiki.

MediaWiki:Boardvote redirectingEdit

כדי לשפר את האבטחה ואת השקיפות אנחנו עורכים את ההצבעה על שרת חיצוני שנשלט באופן עצמאי.

ההעברה לשרת החיצוני תתבצע בתוך 20 שניות. כדי לעבור אליו מיד יש להקיש [$1 כאן].

ייתכן שתופיע אזהרה לגבי אישור אבטחה בלתי חתום.