This page is a translated version of the page AfroSports and the translation is 94% complete.

AfroSports ni vyakuchitika mu vyaru vinandi, ya WikiProject iyo chakulinga chake nkhulimbikiska kulemba nkhani zakukhwaskana na vya maseŵela ghalighose ghamu Afilika, mu Caribbean na malo ghanyake gha vya Wikimedia.

Maloto

"To bridge the huge content gap and improve on the systemic bias, in respect of the African continent, by getting real African stories and viewpoints into the mainstream. This will be achieved by making: articles, citations, images, videos, and data, about the historical and contemporary games, sports, and recreational activities, to be readily available and easily accessible, both online and offline, and in different languages."

Mwakudumula

Afilika wana maseŵela ghanandi agho ghandalembeke chara na mwambo inandi iyo indamanyikwe ku maso gha ŵanthu chifukwa chakusankhana mitundu. Chakulinga chithu nkhuika vyose ivi pakwelu. Maseŵela ghamu Afilika ghakulu ndipo ghaŵikikenge pakwelu sono.


Vyakuchitika viŵenge vinandi ngati nkhulemba vya masevela ghakale, vyakuchitika vyakale, mbili za awo ŵakambiska maseŵela (chomene ŵanakazi),vitthuzi vya awo ŵakatolapo luwande kuti masevela ghalute panthazi. Ivi vifiskikenge kwizila mu nthowa zinandi ngati ni GLAM, mu kulemba,kukhwaskana na ŵaboma, kulumikizana na Wikipedians-In-Residence (WIR) mu malo ghakuŵazgilamo vya maseŵela na vinadi.

Ŵanthu

Mgwiliski Vyakuchitika vinyake/vinyake Charu
Alaafiabami Oladipupo Yumoza wa ŵasangi ŵa Free Knowledge Africa, wakulemba pa Wikipediya, Commons, Wikidata, na vinandi.Ŵakutemwa vya maseŵela ghamu Afilika. Nigeria
Timmylegend Yumoza wa ŵasangi ŵa Free Knowledge Africa, wakulemba pa Wikipediya, Commons, Wikidata, na vinandi.Ŵakutemwa vya maseŵela ghamu Afilika. Nigeria