Zpráva od Katherine Maherové, výkonné ředitelky Nadace Wikimedia

Tento text byl původně publikován v původním blog postu na Diff, pod licencí CC-by-sa-3.0. 16. dubna 2021, autor: Katherine Maher

Fotografie pořízená během 'WikiConference India 2016' nebo WCI2016. Konala se v 'Chandigarh Group of Colleges' (CGC), Landran, Mohali ve dnech 5., 6. a 7. srpna 2016. Třídenní akce se zúčastnilo asi 200 wikipedistů z Indie, Bangladéše, Srí Lanky a USA.
Katherine Maher tančí s pandžábskými tanečníky - zahajovací ceremoniál - WikiKonference Indie

Ahoj přátelé, kolegové wikipedisté,

Bylo pro mě životní radostí a potěšením být s vámi posledních sedm let součástí tohoto hnutí.[1] Do hnutí Wikimedia jsem vstoupila jako vyznavač otevřené kultury, otevřeného zdrojového kódu a svobodných znalostí. Dnes odcházím ze své práce v nadaci s vědomím, že hnutí Wikimedia znamená tyto věci a ještě něco většího.

Být wikimediánem znamená přijmout lidskou zvědavost a omylnost, naši velkorysost a podrážděnost. Znamená to podívat se na svět, o kterém nám říkají, že je rozdělený - svévolnými hranicemi, jazykovým podmaněním, strachem z neznámého - a místo toho vidět náš společný zájem. Znamená to vědět, že každý z nás je chybující, nespolehlivý vypravěč, a věřit, že nejlepším lékem na naše vnitřní nedostatky je zalátat naše individuální vady našimi společnými přednostmi.

Na jaře 2016 jsem v Berlíně společně jedla pizzu s (naším tehdejším, dnes již bývalým předsedou představenstva) Christophem Hennerem. Byli jsme na konferenci Wikimedia, kde jsem byla měsíc ve funkci dočasného výkonného ředitele, a právě jsme dokončili náročný den plenárních zasedání, který nás jako komunitu svedl dohromady v katarzi. Christophe byl kandidátem do správní rady nadace Wikimedia. Zeptal se mě: "K čemu jsme tady?"

Nevěděla jsem, co po mně chce, tak jsem mu řekla, co si myslím. "Jsme tu proto, abychom zlepšili svět." Byla to klišovitá odpověď, ale pro mě pravdivá. Zasmál se a opřel se v křesle. "Ano."

To bylo vždy to, co jsem četla v nevyřčené části naší vize. "Představte si svět, ve kterém se každý člověk může svobodně podílet na souhrnu všech znalostí." To je velkolepá, inspirativní a ambiciózní ambice, ale zároveň jí chybí něco zásadního. Posledních sedm let jsem si tento svět představoval každý den. A každý den jsem se sám sebe ptala: "Proč?". Proč je vize svobodných znalostí důležitá? Co se pak stane? Jakou změnu jsme ve světě způsobili?"

I po odchodu se budu ptát sama sebe. A až zde budete pokračovat ve své práci, jako kolegové, jako přispěvatelé, jako dobrovolníci, žádám vás všechny, abyste se také ptali sami sebe - vším, co děláte, čím přispíváte a co budujete. K čemu jsme tady? Slouží naše hodnoty, naše struktury, naše postupy a naše konstrukce našemu účelu? A jak zajistíme, aby zůstaly stejně živé a vitální jako naše projekty a vize?

Bývalý prezident Wikimedia Chile Marco Correa by řekl: "Vědomosti mohou být neutrální, ale čin ne." Vždy jsem tomu rozuměla tak, že ačkoli se naše projekty snaží sloužit co nejpřesnějším, ověřitelným a neutrálním znalostem, naše hnutí nikdy nebylo nestranné. Vždy jsme se hrdě stavěli za soubor hodnot: svobodu bádání, vyjadřování a shromažďování, právo na soukromí a paměť a základní hodnotu a důstojnost každého člověka. Hájili jsme je pod nátlakem a musíme je hájit i nadále.

Nikdy bychom neměli ztrácet ze zřetele, jak převratný je především samotný akt vytváření svobodných znalostí. Vždycky mě zaráželo, jak nesčetné motivace přivádějí lidi k tomuto hnutí. Jsou tací, kteří zapisují svůj jazyk do budoucnosti, svou identitu do veřejného povědomí, kteří se pomocí našich projektů potýkají s historickou nespravedlností. Jsou i tací, kteří editují Wikipedii, protože fakt je sám o sobě aktem sebeurčení v místech, kde se informace používají k potlačování a podřizování.

Pokud se necháme přesvědčit, že jsme jen svobodnou encyklopedií, riskujeme, že ztratíme svou práci ze zřetele. Vědění bylo vždy nástrojem moci - v jeho službách byla vybudována velká impéria a bohatství a v jeho jménu se páchalo velké bezpráví. Samotná myšlenka osvobodit znalosti od moci, oddělit je od přístupu a bohatství a svěřit jejich konstrukci, užitečnost a hodnotu do rukou každého člověka na planetě je v zásadě radikální.

Wikimedia sama o sobě je zásadní počin. Je to sloveso, neustálá akce dotazování, revize a vývoje. Převrací historii, zpochybňuje status quo. Je to odvaha ptát se sami sebe, proč věříme tomu, čemu věříme, a zda se naše znalosti mohou v budoucnu změnit. Je to přesvědčení bránit naše hodnoty před tlakem a ohrožením a zároveň mezi sebou důrazně diskutovat o tom, zda tyto hodnoty nadále slouží světu. Je to pokora spolupracovat, kooperovat a učit se od ostatních.

Někdo se nedávno zeptal, "jaká je největší výzva, které Wikimedia čelí". Moje odpověď byla stejná jako první den. Naší největší výzvou jsme my sami. Náš úspěch, naše složitost, naše velikost - mohlo by být snadné uvěřit, že vydržíme navždy na naší současné dynamice, vidět se spíše jako webová stránka než jako globální hnutí, nebo se smířit s tím, že naše uzly jsou příliš spletité na to, abychom je někdy pořádně rozpletli. Často je snazší a pohodlnější plavat ve vírech postupného vývoje, než čelit naléhavosti kolektivní změny.

Naše poslání však plníme navzdory velkým šancím a je nezbytné, abychom si uvědomovali rizika i příležitosti. Jsou tu výzvy spojené s konkurencí a nedostatkem: Působíme v jednom z nejsilněji kapitalizovaných a konkurenčních odvětví v dějinách civilizace (digitální technologie), obchodujeme s jedním z nejcennějších (a přitom nekonkurenčních!) aktiv lidstva (znalosti), usilujeme o spravedlivou službu celému světu, a to navzdory všem způsobům, jakými svět sám staví tomuto cíli implicitní i explicitní překážky.

Existují také příležitosti, které jsou samy o sobě určitou formou výzvy. Vidíme více lidí propojených po celém světě, více komunit hledajících znalosti, více zastoupených jazyků, větší potřebu důvěryhodných obecných znalostí a ostřejší, naléhavější otázky moci, reprezentace a zastupování. Vidíme, že se zvyšuje ocenění hodnoty znalostí ve společnosti a význam usnadnění dohody i v těch nejspornějších otázkách. Bude záležet na nás, zda těchto okamžiků využijeme.

Pokud chceme těmto okamžikům čelit, budeme muset najít nové síly. Musíme být chytřejší, odvážnější, prostě lepší než kdykoli předtím. Musíme být nekompromisní ve své velkorysosti a neoblomní ve své dokonalosti. Musíme být expanzivnější, hojnější a inkluzivnější. Měli bychom se vypořádat se způsoby, jakými jsme v minulosti selhali, včetně instrumentalizace účasti a rekapitulace vylučujících kánonů na úkor skutečně globálního zastoupení. Musíme si vážit naší integrity a nezávislosti a zároveň chápat naši vzájemnou závislost.

V posledních letech začalo naše hnutí právě toto dělat. Přehodnotili jsme definici "komunity" a "přispěvatele". Zkoumali jsme naše chápání toho, co jsou znalosti, jak jsou vytvářeny a kdo je zastupuje. Usilujeme o účast a posílení práv nedostatečně zastoupených zeměpisných, jazykových a demografických skupin. Ptali jsme se sami sebe, zda paradigmata encyklopedické zaznamenatelnosti a ověřitelnosti mohou udržet naše poslání, růst a relevanci. Zkoumali jsme, co z naší současné práce a postupů by se mohlo změnit, abychom mohli smysluplně naplňovat naše poslání každého jednotlivého člověka.

Kladli jsme si otázky nejen o našich znalostech v ekosystému Wikimedia, ale i o prostředcích, kterými realizujeme své poslání. Vždy jsme se hlásili k otevřené architektuře a kódu, ale tyto závazky byly pasivní - společné nástroje, společná pravidla. Co to znamená být aktivně otevřený? Přejít od protokolu k praxi, od standardu k hodnotě? Jak zajistíme, aby naše technická infrastruktura a zkušenosti umožňovaly účast, zastupování a vlastnictví všem a všude? Jak mohou naše projekty svým příkladem vést v oblasti soukromí, bezpečnosti a otevřenosti?

Ve skutečnosti je to všechno v našich rukou a v rukou každého, kdo by se chtěl zapojit. Naše projekty nepatří nikomu, ale nám všem. Jsou upravovány v průměru 350krát za minutu, což představuje příležitost být každý okamžik dne dílem pokroku - usilovat o lepší verze našeho hnutí, našich projektů, nás samotných. Měnit se v reakci na svět kolem nás. Wikimedia se mění stejně jako my a změna je taková, jakou si ji uděláme.

Je to neustálá výzva - a povinnost - vytvářet a přetvářet sebe sama. Nutí nás hodnoty, které nám sloužily od našeho prvního dne, k tomu, abychom je používali i v budoucnu? Slouží rozhodnutí, která činíme jako zaměstnanci, dobrovolníci, vedoucí hnutí, členové komunity, našemu účelu? Jak přizpůsobujeme naši práci světu, ve kterém žijeme, a zároveň si zachováváme vizi světa, o který usilujeme? K čemu rosteme? Pro co jsme "tady"? Jaký je smysl, účel svobodného poznání?

Odpovědi na tyto otázky se mohou změnit, ale způsob, jakým k nim dojdeme, by se měnit neměl. Jsme především komunita a k odpovědím bychom měli dospět prostřednictvím otevřeného dialogu a konzultací. Nemůžeme obejít obtížné části, musíme jimi projít, abychom vybudovali trvalé části. A jediným způsobem, jak toho můžeme dosáhnout, je zavázat se k důslednosti, komunikaci a pokračování v obtížných diskusích, jako jsou ty, které vyvolává strategie hnutí - otázky moci, zastoupení, decentralizace a autonomie. Právě při hledání odpovědí na tyto otázky najdeme způsoby, jak bude naše hnutí vzkvétat.

Musíme se navzájem vnímat jako vzájemní správci a spojenci, najít prostředky, jak se neshodnout, a zároveň si vážit jeden druhého jako lidí, které spojuje naše poslání. Měli bychom praktikovat soucit, odvahu a laskavost vůči sobě navzájem i vůči sobě samým a v duchu vývoje přijímat nedokonalost. Jako zaměstnanci musíme svým dobrovolným kolegům projevovat úctu jako plnohodnotným partnerům. Jako dobrovolníci musíme tento cit pracovníkům nadace a přidružených organizací opětovat. Měli bychom společně lámat chléb, společně řešit problémy a vnímat jeden druhého jako sobě rovného.

Být wikipedistou znamená věřit v dobrou vůli lidí, které jste nikdy nepotkali. Znamená to věřit v sílu myšlenky, která dokáže spojit komunitu; být nenapravitelným humanistou, který si uvědomuje své chyby, ale každý den se vrací, aby se polepšil. Nesnažíme se jen o radikální věc, kterou je volné zpřístupnění znalostí, ale věříme, že je svět dobře využije. Aby přispíval v dobré víře, aby nás kriticky četl, když je to potřeba, aby přispíval, aby nás udržel v chodu, a aby nás kritizoval, když je to oprávněné.

My vkládáme svou důvěru do světa a on ji zase vkládá do nás. Sloužíme jako správci a předpokládáme, že naše práce musí podporovat a udržovat svobodné znalosti jako veřejný statek po další desetiletí. Jdeme kupředu navzdory neúprosné přesile a nějakým způsobem pokračujeme. Vrháme se do toho společně, spojujeme se v úspěchu i neúspěchu a přijímáme fakt, že náš pokrok je dílo v běhu. Věříme, že můžeme změnit svět, protože jsme to už udělali.[2]

Jsem vám všem vděčná za čas, který jsme spolu strávili, a za to, jak vaše nadšení, empatie a odhodlání rozšířily můj svět. Měl jsem to štěstí, že jsem s mnohými z vás navázal přátelství na celý život, a věřím, že mnoho přátelství mě ještě čeká. I když opouštím Nadaci, neopouštím hnutí.

Máme to štěstí, že žijeme v nádherné živé slavnosti Wikimedia. Naučilo mě to, že málokdy se loučíme, jen dokud se znovu nesetkáme.

Uvidíme se na wiki!

Katherine

  1. Jistě, byly i chvíle vyčerpání, rozčilení a zlomeného srdce, ale o tom teď není řeč. A stejně je zcela zastínila ta štědrá radost.
  2. A od dnešního dne je to oficiálně jen další esej Wikimedia! YMMV. Díky za přečtení!