විකිපීඩියා 15/සම්බන්ධ වන්න

This page is a translated version of the page Wikipedia 15/Get Involved and the translation is 46% complete.
Wikipedia 15
Find an event
Events
Plan an event
Get involved
Share your experiences
Media
Get the word out
Material
Branding and marks
Results
Impact around the world
ඔබගේ විකිමාධ්‍ය අත්දැකීම් හුවමාරු කරන්න සම්බන්ධ වන්න!

Get involved in Wikipedia 15

Share your Wikipedia 15 experience

ඡායාරූප සහ වීඩියෝ හුවමාරු කරන්න

ඔබගේ විකිපීඩියා 15 සැමරුමේ ඡායාරූප ලබගත්තාද? ඒවා විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් වෙත උඩුගත කරන්න!

කතා හුවමාරු කරගන්න

ඔබට ඔබේ සැමරීම් වලින් සිත්ගන්නා කතාවක් තිබේ ද? විකිමාධ්‍ය බ්ලොගය සඳහා ලිපියක් ලියන්න!