Wikimedia Foundation elections/2021/Meetings/South Asia + ESEAP/nan

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/Meetings/South Asia + ESEAP and the translation is 79% complete.
Outdated translations are marked like this.

The event is over, a brief report and the recordings are available on this page.

The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.


Wikimedia Ki-kim-huē 2021-nî ê hāu-suán-jîn suán-kí hām Lâm-a + Tang-a, Tang-lâm-a hām Thài-pîng-iûnn ê siā-kûn huē-bīn.
  • Tī 2021-nî Táng-sū-huē ê suán-kí sî-kan uì 2021-nî 8-gue̍h 4-ji̍t kàu 2021-nî 8-gue̍h 17-ji̍t kí-hîng. Wikimedia siā-kûn ê sîng-uân ū ki-huē suán-tshut 4-miâ hāu-suán-jîn, līm-kî 3-nî.
  • Tsit-ê ua̍h-tāng sī uī-tio̍h hōo Lâm-a hām ESEAP siā-khu ê sîng-uân liáu-kái hāu-suán-jîn koh kah in hōo-tōng.
Kè-uē hāng-bo̍k
Ua̍h-tāng-huē uì kán-té ê suán-kí kài-siāu tang-tiong khai-sí, suà-lo̍h-lâi tio̍h-sī hāu-suán-jîn ê kài-siāu.
  • Ta̍k-ê hāu-suán-jîn ē-ū 3-4 hun-sîng lâi kài-siāu in ka-kī kah in siūnn-beh hōo ta̍k-ke lâi hun-hióng ê jīm-hô tāi-tsì, tse ē-tàng sī iu-sian sū-hāng, tōng-ki hi̍k-tsiá tē-khu ti̍k-tīng ê sū-hāng tíng-tíng.
  • Hāu-suán-jîn kài-siāu uân ka-kī liáu-āu, ē tsiam-tuì ua̍h-tāng tsiân ia̍h-sī ua̍h-tāng tiong sóo thê-tshut--é 1-ê kàu 2-ê būn-tê tī 3 kàu 4 hun-tsing ê sî-kan lâi huê-tap; tsóng-kóng tsi̍t-kū, ta̍k-ê hāu-suán-jîn ē tsìn-hîng 6 kàu 8 hun-tsing ê suat-bîng.
Sî-kan
Tsham-ú

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Meetings/South_Asia_%2B_ESEAP
tsa-khuànn pió-keh ún-su sing-bîng

  • Tsit-ê pió-keh tio̍h-beh tī 2021-nî 7-gue̍h 30-jit 23:59 tsia̍t-tsí.
  • Huē-gī siông-sè ê sìn-sit thong-kuè email huat-sàng hōo tsù-tsheh ê tsham-ú-tsiá.


Lia̍h-tsún lié nā-ū jīm-hô būn-tê, tshiánn liân-hē Lâm-a hi̍k-tsiá ESEAP ê hia̍p-tiau-uân.


The above discussion is preserved as an archive. Please do not modify it. Subsequent comments should be made in a new section.