Wikimedia Foundation elections/2021/Meetings/South Asia + ESEAP/nan

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/Meetings/South Asia + ESEAP and the translation is 79% complete.
Outdated translations are marked like this.

The event is over, a brief report and the recordings are available on this page.

The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made in a new section.
Wikimedia Ki-kim-huē 2021-nî ê hāu-suán-jîn suán-kí hām Lâm-a + Tang-a, Tang-lâm-a hām Thài-pîng-iûnn ê siā-kûn huē-bīn.
  • Tī 2021-nî Táng-sū-huē ê suán-kí sî-kan uì 2021-nî 8-gue̍h 4-ji̍t kàu 2021-nî 8-gue̍h 17-ji̍t kí-hîng. Wikimedia siā-kûn ê sîng-uân ū ki-huē suán-tshut 4-miâ hāu-suán-jîn, līm-kî 3-nî.
  • Tsit-ê ua̍h-tāng sī uī-tio̍h hōo Lâm-a hām ESEAP siā-khu ê sîng-uân liáu-kái hāu-suán-jîn koh kah in hōo-tōng.
Kè-uē hāng-bo̍k
Ua̍h-tāng-huē uì kán-té ê suán-kí kài-siāu tang-tiong khai-sí, suà-lo̍h-lâi tio̍h-sī hāu-suán-jîn ê kài-siāu.
  • Ta̍k-ê hāu-suán-jîn ē-ū 3-4 hun-sîng lâi kài-siāu in ka-kī kah in siūnn-beh hōo ta̍k-ke lâi hun-hióng ê jīm-hô tāi-tsì, tse ē-tàng sī iu-sian sū-hāng, tōng-ki hi̍k-tsiá tē-khu ti̍k-tīng ê sū-hāng tíng-tíng.
  • Hāu-suán-jîn kài-siāu uân ka-kī liáu-āu, ē tsiam-tuì ua̍h-tāng tsiân ia̍h-sī ua̍h-tāng tiong sóo thê-tshut--é 1-ê kàu 2-ê būn-tê tī 3 kàu 4 hun-tsing ê sî-kan lâi huê-tap; tsóng-kóng tsi̍t-kū, ta̍k-ê hāu-suán-jîn ē tsìn-hîng 6 kàu 8 hun-tsing ê suat-bîng.
Sî-kan
Tsham-ú

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Meetings/South_Asia_%2B_ESEAP
tsa-khuànn pió-keh ún-su sing-bîng

  • Tsit-ê pió-keh tio̍h-beh tī 2021-nî 7-gue̍h 30-jit 23:59 tsia̍t-tsí.
  • Huē-gī siông-sè ê sìn-sit thong-kuè email huat-sàng hōo tsù-tsheh ê tsham-ú-tsiá.


Lia̍h-tsún lié nā-ū jīm-hô būn-tê, tshiánn liân-hē Lâm-a hi̍k-tsiá ESEAP ê hia̍p-tiau-uân.


The above discussion is preserved as an archive. Please do not modify it. Subsequent comments should be made in a new section.