Đội Xử lý tình nguyện/Quy định truy cập

This page is a translated version of the page Volunteer Response Team/Access policy and the translation is 83% complete.

Volunteer Response Team

For prospective volunteers

Các quy định sau đây chỉ ra các yêu cầu chung để được cấp tài khoản VRTS cũng như các loại tài khoản agent đang tồn tại khác.

Hàng đợi cộng đồng

Quyền truy cập vào các hàng đợi cộng đồng (chúng bao gồm, nhưng không giới hạn ở "info", "permissions", " photosubmissions" và hàng đợi các dự án chị em khác nhau) được xử lý thông qua việc ứng tuyển tại trang tình nguyện. Thành viên nhận được quyền truy cập VRTS vào hàng đợi cộng đồng:

 • Sẽ được cấp tài khoản trên wiki VRT và quyền truy cập vào các tài nguyên liên quan khác.

Chi hội

Các chi hội chính thức được Wikimedia Foundation phê duyệt đủ điều kiện để đăng ký sử dụng Wikimedia VRTS. Các chi hội chính thức được liệt kê tại Chi hội Wikimedia#Chi hội hiện tại.

Thông thường, một thành viên của Ủy ban Điều hành (hoặc cơ quan tương tự trong chi hội) được chỉ định làm người liên lạc giữa các quản trị viên VRTS và chi hội về các vấn đề bao gồm bảo trì hàng đợi như thêm và xóa mọi người khỏi hàng đợi.

 • Tất cả các chi hội đều có quyền sử dụng tên miền "wikimedia.org" (ví dụ: examplechapter@wikimedia.org).
 • Tất cả người dùng có quyền truy cập VRTS vào hàng đợi chi hội:
  • Không nhận được quyền truy cập vào wiki VRT trừ khi quản trị viên VRTS thấy cần thiết.
  • Là đối tượng được quy định trong Quy định về Hoạt động liên quan tới hàng đợi không liên quan tới các Chi hội.

Nhóm thành viên

It may be necessary for an Affiliations Committee approved User group to request a VRTS queue. The VRTS administrators are happy to review all such requests. They can be sent to the VRTS administrators mailing list at otrs-admins@lists.wikimedia.org.

Vui lòng lưu ý:

 • The application by a usergroup to use VRTS, and all access decisions relating to that queue, will be handled by the contact(s) listed in the "Approved user group" table. The VRTS administrators will contact the Wikimedia Affiliations Committee ("AffCom") should they need to confirm the accuracy of a usergroup VRTS queue application.
 • All usergroups will use the domain name "wikimedia.community" (eg. exampleusergroup@wikimedia.community).
 • All users who have VRTS access for a usergroup queue:
  • Will not receive VRT-wiki access unless deemed necessary by the VRTS administrators.
  • Will not be subject to Activity Policy standards with regards to the user group related queues.
  • Will be subject to the Activity policy with regards to non group related queues.
 • A usergroup queue will be closed (as well as the accounts associated with the queue, unless the account has access to other roles):
  • If the usergroup is inactive, both on VRTS and/or generally across Wikimedia or the contacts for the usergroup are unresponsive.
  • If the usergroup loses its "Approved" status from the Affiliations Committee.

Tài khoản vai trò

Certain subsets of Wikimedia users are using VRTS as part of their on-wiki duties. Such groups include Stewards, Wiki Loves Monuments, users with "oversight" rights on projects utilizing VRTS to process requests, etc. These users:

 • Will retain access for the tenure of their on-wiki role(s) requiring access.
 • Will not be subject to Activity policy standards with regards to the queues that they require access.
 • Will be subject to the Activity policy with regards to non-role related queues.
 • Will receive VRT-wiki accounts.

Nhân viên

Một số nhân viên và nhà thầu của Wikimedia yêu cầu quyền truy cập vào hệ thống VRTS như một phần công việc của họ. Các tài khoản nhân viên:

 • Thường được tạo/đóng theo chỉ dẫn của các thành viên bộ phận Vận động Cộng đồng của Tổ chức.
 • Chỉ được chỉ định quyền truy cập vào những hàng đợi cần thiết cho công việc của họ.
 • Sẽ không tuân theo tiêu chuẩn Chính sách hoạt động.
 • Sẽ nhận được tài khoản VRT-wiki và quyền truy cập vào các tài nguyên liên quan khác.

Cấp quyền tạm thời

Đôi khi, người dùng sẽ cần có quyền truy cập vào VRTS và/hoặc các tài nguyên của nó cho một mục đích hoặc dự án tạm thời. Những lý do như vậy có thể dành cho các sự kiện đặc biệt, sự phối hợp của Wikimania hoặc các hàng đợi liên quan đến hội nghị khác, v.v. Các tác nhân trong danh mục này:

 • Sẽ duy trì quyền truy cập VRTS trong suốt thời gian thực hiện dự án của họ (khung thời gian phải được xác định trước).
 • Sẽ chỉ nhận được quyền truy cập vào những tài nguyên đó (wiki, danh sách gửi thư, v.v.) cần thiết để hoàn thành dự án của họ.