Mời bạn tham gia đề cử ở Talk:Vietnam Wikimedians User Group. Alphama (talk) 08:25, 27 July 2022 (UTC)Reply

Mời bạn xác định tư cách thành viên nhóm UG edit

Mời bạn tham gia ở đây Talk:Vietnam_Wikimedians_User_Group#Thành_viên_nhóm. Alphama (talk) 01:44, 10 November 2022 (UTC)Reply