This is WikiMedia METAWIKI page of Harumichi YAMADA (山田晴通).

このページは、山田晴通の WikiMedia METAWIKI ページです。