Translation requests/WMF/Terms of Use/pl

Warunki korzystania

edit
Wyobraźmy sobie świat, w którym każda osoba ma dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Do tego właśnie dążymy!
Wikimedia Foundation Vision Statement

Informacje dla autorów tekstu w projektach Wikimedia

edit

Aby rozwijać wspólnotę wolnej wiedzy i wolnej kultury, wszyscy edytorzy projektów Wikimedia są zobowiązani do udzielenia szerokiego zezwolenia ogółowi na swobodną redystrybucję i ponowne wykorzystanie ich twórczości, tak długo jak długo użycie wszelkich dzieł pochodnych jest oparte na tej samej wolności redystrybucji i ponownego wykorzystania. A zatem, do każdego tekstu, do którego masz prawa autorskie, w ramach procesu jego umieszczenia wyrażasz zgodę aby objąć go licencją Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 (Unported). Ze względu na kompatybilność jesteś zobowiązany objąć go też licencją GNU Free Documentation (wszystkie wersje, bez sekcji niezmiennych, tekstu przedniej okładki i tekstu tylnej okładki). Wtórny użytkownik może wybrać jedną z powyższych licencji i jest zobowiązany przestrzegać jej warunków. Prosimy zwrócić uwagę, że te licencje zezwalają na użycie komercyjne Twojej twórczości, tak długo jak długo to wykorzystanie jest zgodne z ich warunkami.

Jako autor, zgadzasz się aby Twoje autorstwo było uznane na jeden z poniższych sposobów: a) poprzez hiperłącze (o ile możliwe) lub adres URL do artykułu lub artykułów, w których tworzeniu uczestniczyłeś, b) poprzez hiperłącze (o ile możliwe) lub adres URL do alternatywnej, trwałej i ogólnodostępnej kopii, która spełnia warunki licencji i która zawiera informacje o autorach w sposób ekwiwalentny do informacji dostępnej na tej stronie WWW, lub c) poprzez listę wszystkich autorów. (Z każdej listy autorów można usunąć tych, którzy wnieśli minimalny lub nieodpowiedni wkład).

Importowanie tekstu:

Jeśli chcesz zaimportować tekst, który znalazłeś w innym miejscu lub który tworzyłeś wspólnie z innymi, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy jest on dostępny na warunkach zgodnych z licencją CC-BY-SA. Nie potrzeba zapewnienia ani gwarancji, że importowany tekst jest dostępny na licencji GNU Free Documentation License. Ponadto należy pamiętać, że nie można importować informacji, które są dostępne tylko na licencji GFDL. Innymi słowy, można importować jedynie tekst, który jest dostępny na: (a) pojedynczej licencji na warunkach zgodnych z licencją CC-BY-SA lub (b) jednocześnie objęty licencją GFDL i inną licencją zgodną z warunkami CC-BY-SA.

W przypadku importowania tekstu dostępnego na licencji kompatybilnej, która posiada warunek uznania autorstwa, musisz w odpowiedzialny sposób umieścić informację o autorach. W przypadku, gdy takie informacje są rutynowo udostępnione poprzez historię edycji danej strony (np: gdy kopiuje się z innych projektów Wikimedia), to wystarczy wpisać odpowiednie wyjaśnienie w polu „opis zmian”, które zostanie zarejestrowane w historii strony podczas importowania tekstu. Niezależnie od licencji zaimportowanego tekstu, może on być odrzucony w wypadku, gdy wymagania narzucone przez jego autora na mocy warunków uznania autorstwa będą zbyt natrętne.

Informacja o treściach niebędących tekstami

edit

Treści niebędące tekstami, które są publikowane w projektach Wikimedia Foundation, są dostępne na wielu różnych licencjach, które wspierają ogólny cel umożliwiania nieograniczonego ponownego wykorzystania i redystrybucji. Warunki jakie muszą spełniać te licencje są opisane w Wikimedia Foundation Licensing Policy. Poszczególne społeczności edytorów mogą doprecyzować i uszczegółowić te wymagania.

Informacja dla wtórnych użytkowników

edit

Można swobodnie wykorzystywać treści z projektów Wikimedia, z wyjątkiem treści, które są wykorzystywane w ramach „dozwolonego użytku” lub podobnych wyłączeń w prawie autorskim. Prosimy stosować się do wskazówek poniżej:

Ponowne wykorzystanie tekstu:

  • Uznanie autorstwa: Aby w dowolnej formie, wtórnie wykorzystać stronę z tekstem, dołącz informacje o autorach albo poprzez umieszczenie: a) hiperłącza (o ile to możliwe) lub adresu URL do do strony lub stron, które wtórnie wykorzystujesz, b) hiperłącza (o ile to możliwe) lub adresu URL do alternatywnej, trwałej i ogólnodostępnej on-line kopii, która spełnia warunki licencji i która zawiera informacje o autorach w sposób ekwiwalentny do informacji dostępnej na tej stronie WWW lub c) listy wszystkich autorów. (Z każdej listy autorów można usunąć tych, którzy wnieśli minimalny lub nieodpowiedni wkład). Odnosi się to do tekstu opracowanego przez społeczności Wikimedia. Teksty ze źródeł zewnętrznych mogą mieć dodatkowe wymagania dotyczące uznania autorstwa, które będziemy starali się wyraźnie Ci wskazać. Na przykład, strona może mieć dołączony baner lub inną formę oznaczenia wskazującą, że niektóre lub wszystkie jej fragmenty zostały pierwotnie opublikowane gdzieś indziej. Jeśli takie zapisy są widoczne na samej stronie, powinny one być zachowane przez kolejnych użytkowników.
  • Prawo do kopiowania/na tych samych warunkach : W przypadku wprowadzenia zmian lub uzupełnień do strony, którą wtórnie wykorzystujesz, musisz swoją wersję udostępnić na licencji Creative Commons Attribution-Share-Alike w wersji 3.0 lub nowszej.
  • Wskazanie zmian: Po wprowadzeniu zmian lub uzupełnień, musisz w odpowiedzialny sposób zaznaczyć, że oryginalne dzieło zostało zmienione. Na przykład, jeśli wtórnie wykorzystujesz stronę w innej wiki, zaznaczenie tego faktu w historii zmian tej strony jest wystarczające.
  • Informacja o licencjonowaniu: Każda rozpowszechniania kopia lub modyfikacja musi zawierać notę stwierdzającą, że praca jest udostępniana na zasadach licencji CC-BY-SA oraz mieć dołączone a) hiperłącze lub adres URL do tekstu licencji lub b) kopię tekstu licencji. Odpowiednim do tego celu adresem URL jest: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
  • Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście licencji CC-BY-SA .

Dodatkowa dostępność tekstów za zasadach GNU Free Documentation Licence:

  • Ze względu na kompatybilność, dowolna strona, która nie zawiera tekstu, który dostępny jest wyłącznie na zasadach licencji CC-BY-SA lub zgodnej z CC-BY-SA, dostępna jest również na warunkach GNU Free Documentation License. W celu ustalenia, czy strona jest dostępna na licencji GFDL, należy sprawdzić czy stopka strony, jej historia zmian i dołączona do niej podstrona dyskusji nie zawiera informacji o tym, że na stronie mogą być zawarte treści, które nie są udostępnione na licencjach zgodnych z GFDL. Wszystkie teksty opublikowane przed 15 czerwca 2009 były udostępnione na licencji GFDL; można zatem użyć mechanizmu historii zmian także do pobierania treści opublikowanych przed tą datą w celu zapewnienia zgodności z GFDL.

Wtórne użycie treści niebędących tekstami:

  • Jeżeli nie zaznaczono inaczej, nietekstowe pliki multimedialne są dostępne na różnych wolnych licencjach stosowanych przez ruch wolnej kultury, zgodnych z Polityką Wikimedia Foundation Dotyczącą Licencjonowania. Prosimy zapoznać się ze stronami opisów treści multimedialnych, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat licencji na konkretne pliki.

Pierwszeństwo warunków w języku angielskim

edit

Warunki umieszczone na tej stronie nie są modyfikowalne. Jeśli istnieje jakakolwiek sprzeczność między warunkami przetłumaczonymi na inne języki, ich wersja anglojęzyczna ma pierwszeństwo.