មេតា៖ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ

This page is a translated version of the page Meta:Autoconfirmed users and the translation is 33% complete.
Information about the autoconfirmed user group at Meta-Wiki.

As of December 2018, autoconfirmed status on Meta-Wiki is automatically obtained after 4 days and 5 edits (see archived consensus). Previously, only 4 days after registration were required for the system to automatically promote an account to said status. Bureaucrats can manually confirm user accounts in some cases. See Meta:Confirmed users .

Permissions

 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • រក្សា​ទុកសៀវភៅ​​ជា​ទំព័រ​សហគមន៍​ (collectionsaveascommunitypage)
 • រក្សា​ទុកសៀវភៅ​​ជា​ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ (collectionsaveasuserpage)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "Allow only autoconfirmed users" (editsemiprotected)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)

See also