មេតា៖ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ

This page is a translated version of the page Meta:Autoconfirmed users and the translation is 33% complete.
គោល​នយោបាយ និង​គោលការណ៍​ណែនាំ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ

Information about the autoconfirmed user group at Meta-Wiki.

As of December 2018, autoconfirmed status on Meta-Wiki is automatically obtained after 4 days and 5 edits (see archived consensus). Previously, only 4 days after registration were required for the system to automatically promote an account to said status. Bureaucrats can manually confirm user accounts in some cases. See Meta:Confirmed users .

Permissions

  • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
  • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
  • រក្សា​ទុកសៀវភៅ​​ជា​ទំព័រ​សហគមន៍​ (collectionsaveascommunitypage)
  • រក្សា​ទុកសៀវភៅ​​ជា​ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ (collectionsaveasuserpage)
  • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "Allow only autoconfirmed users" (editsemiprotected)
  • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
  • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
  • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)

See also