Dưới đây là hướng dẫn dùng công cụ Đặc biệt:UserRights mà các thành viên thuộc nhóm hành chính viên thường truy cập. Hành chính viên có thể cấp cờ bảo quản viên hay hành chính viên cho tài khoản khác bằng cách dùng Đặc biệt:UserRights.

Nhật trình hoạt động của hành chính viên trên một tài khoản nhất định.
Chú ý cờ bảo quản viên và hành chính viên màu xám. Hành chính viên thông thường không thể thu hồi hai loại cờ này. Để gỡ bỏ quyền hành chính viên và/hoặc bảo quản viên, xin sử dụng Steward requests/Permissions#Removal of access.


Cấp quyền bảo quản viên

edit
 
Chọn ô bên cạnh "Sysop", điền lý do và nhấp "Save user groups" để cấp quyền bảo quản viên. Các hành chính viên thông thường không thể thu hồi quyền bảo quản viên. Dấu * bên cạnh hộp kiểm nghĩa là mỗi khi bạn cấp quyền này, bạn sẽ không có khả năng thu hồi nó sau đó. Để gỡ bỏ quyền bảo quản viên, hãy viết yêu cầu tại Steward requests/Permissions#Removal of access.


Cấp quyền hành chính viên

edit
 
Chọn ô bên cạnh "Bureaucrat", điền lý do và nhấp "Save user groups" để cấp quyền hành chính viên. Các hành chính viên thông thường không thể thu hồi quyền hành chính viên. Dấu * bên cạnh hộp kiểm nghĩa là mỗi khi bạn cấp quyền này, bạn sẽ không có khả năng thu hồi nó sau đó. Để gỡ bỏ quyền hành chính viên, hãy viết yêu cầu tại Steward requests/Permissions#Removal of access.