Ова е надгледно упатство за алатката Special:UserRights до која имаат пристап бирократите. Тие можат на сметките да им доделуваат статус на администратор и бирократ со помош на Special:UserRights.

Дневник на активности на бирократите за извесна сметка.
Обратете внимание како ознаките за администратор и бирократ посивуваат. Бирократите не можат да ги повлечат овие ознаки. За нивно отстранување, користете „одземање пристап“.


Доделување на администраторски права edit

 
Штиклирајте го кутивчето до „администратор“, наведете причина, па стиснете на „Зачувај ги корисничките групи“ за да ги доделите администраторските права. Бирократите не можат да ги повлекуваат администраторските права. Ѕвездичката (*) до кутивчето значи дека нема да можете да го одземете правото штом еднаш сте го доделиле. Ова се врши на „одземање пристап“.


Доделување на бирократски права edit

 
Штиклирајте го кутивчето до „бирократ“, наведете причина, па стиснете на „Зачувај ги корисничките групи“ за да ги доделите администраторските права. Бирократите не можат да ги повлекуваат бирократските права. Ѕвездичката (*) до кутивчето значи дека нема да можете да го одземете правото штом еднаш сте го доделиле. Ова се врши на „одземање пристап“.