Grants:MSIG/Examples/Skill Development Activity/pl

This page is a translated version of the page Grants:MSIG/Examples/Skill Development Activity and the translation is 98% complete.

Zanim zaaplikujesz

W listopadzie 2021 roku, Rozwój Umiejętności został wybrany jako priorytet dla realizacji Strategii Ruchu. W partnerstwie z zespołem Community Development, zidentyfikowano kilka ścieżek, które umożliwiają rozpoczęcie wdrażanie inicjatyw "31: Globalne podejście do rozwoju lokalnego i rozwoju umiejętności" oraz "32: Plan rozwoju przywództwa".

Nie jesteś zobowiązany do podążania za którąkolwiek z trzech ścieżek w swoim wniosku, ale mają one na celu pomóc Ci sformułować Twoje podejście do wdrażania tych inicjatyw i ustrukturyzować proces przeglądu aplikacji. Dodatkowo, do każdej ścieżki dołączony jest przykład, który pomoże Ci ukierunkować oraz uzasadnić Twój wniosek o grant.

Ścieżki

Proponowane ścieżki aplikacji są następujące:

 1. Ocena potrzeb w zakresie rozwoju umiejętności. Ocena i określenie potrzeb społeczności lub regionu w zakresie rozwoju umiejętności. Obejmuje to przeprowadzenie badań w zakresie oceny potrzeb w celu zrozumienia profili i potrzeb uczących się osób. Na podstawie tych badań grantobiorca powinien być w stanie zidentyfikować i zdefiniować umiejętności, które dana społeczność lub region uznają za priorytetowe.
 2. Tłumaczenie materiałów edukacyjnych. Przetłumaczenie, zlokalizowanie oraz uruchomienie w społeczności już istniejących materiałów rozwijających umiejętności społeczności lokalnej. Grantobiorca będzie musiał znaleźć i określić zbiór materiałów rozwijający umiejętności, który planuje zaadaptować dla swojej społeczności. Obowiązki grantobiorcy obejmują znalezienie odpowiednich materiałów, przetłumaczenie oraz dostosowanie go do potrzeb odbiorców.
 3. Tworzenie nowych materiałów/działań edukacyjnych. Stwórz i przeprowadź działanie rozwijające umiejętności, które pomogą użytkownikom rozwinąć umiejętności potrzebne do podtrzymania i rozwoju naszego Ruchu. Może to wymagać zbadania już istniejących materiałów lub zasobów, aby zrozumieć ich wpływ i sposób, w jaki były wykorzystywane w przeszłości. Obejmuje także pełne zaplanowanie i uruchomienie nowego zasobu lub działania w społeczności. Możesz zapoznać się z rozszerzonymi wskazówkami i poradami, aby stworzyć nowe materiały/działania.

Przykłady

 1. Needs Assessment: Example of a needs assessment for skills development grant proposal
 2. Translation: Example of a grant proposal for translating a learning resource
 3. Creation: Example of a grant proposal for creating a new learning resource or activity
statuswersja robocza
xx.wikipedia.org
Poniżej znajduje się zmyślony przykład dobrze zorganizowanego wniosku o grant na stworzenie nowego działania rozwijającego umiejętności.
targetThe Hobbitish Wikipedia community
start date15 Listopad
start year2021
end date15 Marzec
end year2022
budget (local currency)(Bez daty)
budget (USD)(Bez daty)
grant typeOrganzation
granteeFrodo Baggins
contact(s)• SGamgee(_AT_)hobbiton.org• Merry(_AT_)hobbiton.org
organization (if applicable)• Wikimedians of the Middle Earth
join
endorse

Nie jest wymagane, aby wnioski były w języku angielskim. Prosimy o wypełnienie wniosku w preferowanym języku.

Poniżej przedstawiamy zmyślony przykład dobrze skonstruowanego wniosku o dotację dla Hubu. Nie ma wymogu, aby go naśladować: może on być punktem wyjścia lub odniesienia, aby pomóc Ci w sformułowaniu Twojego własnego wniosku o dotację. Twój wniosek o grant powinien zarówno spełniać kryteria dotacji (które są praktycznie pokazane w tym przykładzie), jak i Twoje własne, unikalne cele.

Podsumowanie

Ten projekt ma na celu stworzenie bezprecedensowego źródła wiedzy na temat rozwoju i zarządzania afiliantami. Zasoby te będą tworzone przez doświadczonych Wikimedian posiadających odpowiednie umiejętności, a także w oparciu o odpowiednie zasoby zewnętrzne. Materiały będą tworzone zarówno w języku angielskim, jak i w językach lokalnych. Celem będzie pomoc dużej liczbie małych społeczności w naszym regionie w przejściu przez proces tworzenia, utrzymywania i rozwijania udanej grupy użytkowników, która może gromadzić fundusze, możliwości i wsparcie dla swojego przyszłego wzrostu.

Cel projektu

Jakie będą rezultaty waszego projektu i jak te rezultaty przyczynią się do rozwoju konkretnej Inicjatywy Strategii Ruchu?

Na jakiej konkretnej Inicjatywie Strategii Ruchu skupia się Twój projekt i dlaczego? Proszę wybierz jedną z opisanych tu inicjatyw
'31. Globalne podejście do lokalnego rozwoju umiejętności?'. W listopadzie 2020 roku wybraliśmy rekomendację dotyczącą rozwoju umiejętności jako nasz główny priorytet w realizacji Strategii Ruchu. Umiejętności i zdolności są naprawdę potrzebne ze względu na dużą liczbę małych wspólnot w naszym regionie, co sprawia, że dzielenie się ograniczoną ilością cennej wiedzy, którą każda z tych wspólnot posiada, jest poważną potrzebą. Chcielibyśmy zaadaptować globalne doświadczenia w rozwijaniu umiejętności za pomocą materiałów edukacyjnych dostosowanych do własnych potrzeb i kontekstu naszej wspólnoty.

Kontekst projektu

Kiedy zamierzasz rozpocząć realizację tego projektu i kiedy zostanie on zakończony?
Data rozpoczęcia: listopad 2021
Data zakończenia: styczeń 2022
Gdzie będą odbywać się działania w ramach projektu?
Zarówno osobiście w naszym kraju, jak i na platformach internetowych projektów Wikimedia i innych platformach edukacyjnych.
Jakie konkretne wyzwanie będzie miał na celu Twój projekt? Jakie środki planujecie wykorzystać, aby rozwiązać ten problem?
Wyzwania, którym ma sprostać ten projekt:
 • Odpowiednie zasoby: Mimo że niektóre zasoby można stosunkowo łatwo wykorzystać, tłumacząc je na nasz język, niektórych zasobów, których potrzebujemy, wydaje się zupełnie brakować. Na przykład większość anglojęzycznych materiałów edukacyjnych wydaje się być skierowana do zaawansowanych odbiorców, podczas gdy my chcielibyśmy zapewnić naszej społeczności, zwłaszcza nowicjuszom, bardziej podstawowe i wprowadzające materiały, które poruszają podstawowe kwestie związane z zarządzaniem i uruchamianiem oddziałów.
Możliwości, do których wykorzystania aspiruje nasz projekt:
 • Uczenie się online: Od czasu pandemii COVID-19 zasoby edukacyjne stały się bardziej obfite i dostępne na żądanie, co skłoniło wiele nowych osób do korzystania z zasobów internetowych i nabrania wprawy w posługiwaniu się nimi. Można to wykorzystać na korzyść działań Ruchu Wikimedia.
Czy ten projekt ma na celu zastosowanie jednego z przykładów wymienionych w zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie, a jeśli tak, to którego?
N/A: Samo to jest przykładem.

Aktywności projektowe

Jakie konkretne działania będą prowadzone podczas tego projektu? Proszę opisać te działania, które zostaną przeprowadzone podczas projektu.
Projekt będzie realizowany według następującego planu:
 1. Przegląd istniejących materiałów: Zaczniemy od przejrzenia istniejących materiałów na temat tworzenia i utrzymywania afiliacji, które - choć nie są na takim poziomie, na jakim byśmy chcieli - mogą być ważnym źródłem inspiracji i zdefiniowania tematów dla naszego kursu.
 2. Zbieranie zespołu: Zbierzemy zespół lokalnych Wikimedian, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu afiliantami i są chętni do współpracy przy projekcie. W skład zespołu będą wchodzić: Twórcy treści/materiałów, prezenterzy oraz specjaliści od filmowania.
 3. Przygotowanie projektu: Zespół spotka się, by uzgodnić następujące kwestie: 1. Narzędzia, które będą używane do tworzenia i prezentowania materiałów edukacyjnych, w tym wszelkie wyjątkowe wymagania (np. filmowanie w studio, platforma edukacyjna), oraz 2. Konspekt materiałów edukacyjnych, w którym tworzenie każdej części przypisuje się konkretnej osobie.
 4. Budżetowanie: Idealnie byłoby, gdyby poprzednie trzy kroki zostały zakończone przed złożeniem wniosku o dotację. Po zakończeniu pierwszych kroków można odpowiednio zaplanować budżet.
 5. Tworzenie treści: Twórcy treści będą pracować nad przydzielonymi im częściami zgodnie z harmonogramem. Treścią może być zarówno tekst, jak i skrypt do filmów.
 6. Filmowanie: Jeśli to możliwe, skrypty zostaną wykorzystane do nakręcenia filmów i prezentacji, które zostaną później zebrane i umieszczone na platformie edukacyjnej.
 7. Udostępnianie: Początkowo materiały udostępnimy ograniczonej grupie osób, aby otrzymać informację zwrotną. Gdy kurs będzie kompletny, rozpowszechnimy go jak najszerzej wśród odpowiednich społeczności.
 8. Grupy szkoleniowe: Stworzymy grupy dla osób uczących się, zainteresowanych zarządzaniem i tworzeniem afiliantów Wikimedia, aby mogły razem ze sobą pracować.
W jaki sposób zamierzasz informować społeczność o postępach i wynikach projektu? Proszę dodać nazwiska lub nazwy użytkowników tych osób, które będą odpowiedzialne za informowanie społeczności na bieżąco.
 • Ogłosimy naszym społecznościom wniosek o grant oraz decyzję o zatwierdzeniu, jeśli ją otrzymamy.
 • Ze względu na dużą skalę tego projektu będziemy oferować wolontariuszom możliwość poznania projektu i dołączenia do niego jako współpracownicy na różnych etapach jego trwania.
 • Wstępna treść kursu edukacyjnego zostanie udostępniona ograniczonej liczbie członków społeczności, którzy wykażą zainteresowanie, w celu uzyskania ich opinii i wrażeń co do zawartości materiałów.
 • Ukończony kurs zostanie udostępniony za pośrednictwem różnych kanałów społecznościowych, takich jak: KAwiarenka, IRC, lista mailingowa i media społecznościowe.
 • W mediach społecznościowych i na listach mailingowych zostaną utworzone grupy edukacyjne, które pozwolą osobom uczącym się i zainteresowanym połączyć się razem i wspólnie komunikować.
Kto będzie odpowiedzialny za realizację tego projektu i jakie będą ich role i obowiązki?
Jest to duży projekt, który wymaga kilku płatnych funkcji oraz zaangażowanych wolontariuszy. Oczekujemy następujących ról i obowiązków:
 • Kierownik projektu: Odpowiedzialny za ustalanie harmonogramu, organizowanie spotkań, rozdzielanie pracy i dopilnowanie jej wykonania. Prawdopodobnie będzie to pracownik afilianta lub kontraktor.
 • Twórcy treści: Odpowiedzialni za planowanie i tworzenie treści kursu. Oczekuje się, że będą Wikimedianami, prawdopodobnie wolontariuszami, z doświadczeniem w tej dziedzinie.
 • Prezenterzy: Odpowiedzialni za prezentowanie materiałów i wyjaśnianie ich przed kamerą. Mogą być wolnymi strzelcami lub wolontariuszami, w zależności od dostępności.
 • Filmowiec: Odpowiedzialny za reżyserię, filmowanie i edycję materiałów. Mogą być wolnymi strzelcami lub wolontariuszami, w zależności od dostępności.

Dodatkowe informacje

Jeśli Twoje działania obejmują dyskusje ze społecznościami, jaki jest Twój plan zapewnienia, że te rozmowy będą produktywne? Podaj link do odpowiednika "Friendly Space Policy" lub do Powszechnych Zasad Postępowania oraz informacje jak zostaną one wdrożone, aby wspierać te dyskusje.
Jeśli Twoja działalność obejmuje wydarzenia lub spotkania osobiste, musisz wykonać kroki opisane w protokole oceny ryzyka. Proszę podać link do wypełnionej kopii tego narzędzia.
(Bez daty)
Jeżeli Państwa działalność obejmuje korzystanie z płatnych narzędzi internetowych, proszę opisać, jakie to są narzędzia i w jaki sposób zamierzasz z nich korzystać.
Będziemy używać następujących narzędzi:
 • Google Classroom lub Open Edx to narzędzia, których zamierzamy używać do prezentowania materiałów edukacyjnych. Narzędzie to może jednak ulec zmianie w zależności od planowania i omawiania projektu oraz jego potrzeb.
 • Sony Vegas zostanie wykorzystany do edycji i reżyserii materiałów wideo do zasobów edukacyjnych.
 • Książki i źródła będą kupowane i udostępniane twórcom treści, by pomóc im w ich pracy, na przykład "The Art of Community" Bacona i inne podobne pozycje.
Czy Państwa działalność obejmuje tłumaczenie materiałów, a jeśli tak, to na jakie języki będą wykonywane tłumaczenia? Proszę podać szczegóły dotyczące osób odpowiedzialnych za wykonanie tłumaczeń.
Przetłumaczymy materiały edukacyjne na pięć z lokalnych języków, w których brakuje afiliantów, którzy mogliby je wspierać.
Czy są jakieś inne szczegóły, którymi chciałbyś się podzielić? Rozważ podanie uzasadnienia, wyników badań lub dyskusji społecznych i innych podobnych informacji, które nadadzą więcej kontekstu proponowanemu projektowi.
(Bez daty)