Granty:Pravidla přátelského prostoru

This page is a translated version of the page Grants:Friendly Space Policies and the translation is 100% complete.

Pravidla přátelského prostoru

Přehled

Pravidla přátelského prostoru (často označovaná jako „Pravidla bezpečného prostoru“ nebo „Pravidla proti obtěžování“) představují důležitý způsob, jak pomoci předcházet obtěžování na konferencích a akcích. Takováto pravidla stanovují, jaké jednání se očekává, a podporují rozmanitost účastníků. Také organizátorům konferencí poskytují pokyny ohledně toho, jak se s obtěžováním rychle vypořádat s minimálním narušením průběhu akce.

Od všech příjemců grantů Wikimedia Foundation se vyžaduje, aby pro své akce s osobní účastí připravili pravidla přátelského prostoru.

Chápeme, že taková pravidla může být nutné pozměnit tak, aby odpovídala různým kulturním kontextům, a z toho důvodu nevyžadujeme použití konkrétních jednotných pravidel. Níže je uvedeno několik příkladů pravidel, která příjemci grantů mohou libovolně používat, překládat či upravovat.

Ukázková pravidla

 1. Tento kodex chování byl kritizován mnohými zastánci jiných kodexů chování. Z toho důvodu je možná méně vhodný k tomu, aby byl používán jako ukázka.

Řešení obtěžování

Všichni jsme odpovědní za to, že na akcích komunity Wikimedia bude udržován bezpečný prostor. Příjemci grantů organizují akce všemožných velikostí. Plánování a protokoly týkající se implementace Pravidel přátelského prostoru se budou lišit v závislosti na konkrétní akci, kterou financujeme. Níže je uveden seznam osvědčené praxe, jehož účelem je pomoci organizátorům akcí a návštěvníkům v jejich snaze zajistit účastníkům bezpečný prostor. Níže popsané kroky neuvádějí všechny možné druhy obtěžování a to, jak budou řešeny, závisí na organizačním týmu. Nedodržení této osvědčené praxe nebude mít žádný dopad na příjemce grantů, návštěvníky či dobrovolníky organizačního týmu akce (OTA). OTA se však důrazně doporučuje, aby k tomuto dokumentu při plánování akce přihlédl.

Základní pokyny pro implementaci Pravidel přátelského prostoru

Příprava

 1. Než akce začne, vyvěste na stránce akce Pravidla přátelského prostoru a odkazujte na ně ve veškeré komunikaci týkající se akce.
 2. Určete dva lidi z OTA, kteří budou reagovat na porušení Přátelského prostoru. Kontaktní místa musí vědět, jak mají v případě potřeby kontaktovat místní pohotovostní službu, úředníky Wikimedia Foundation nebo jiné úřady. Seznamte je s níže uvedenými pokyny.
 3. Při zahájení akce připomeňte účastníkům Pravidla přátelského prostoru a oznamte jim, že mají povinnost se Pravidly řídit. Upozorněte účastníky, že na akce jsou organizátoři určení k tomu, aby reagovali na stížnosti týkající se Přátelského prostoru.
 4. Ujistěte se, že členy OTA je snadné rozeznat, například pomocí speciálních odznaků, a tak je snadné je najít.

Podpora účastníků

 1. Pokud je ohrožena bezpečnost, okamžitě přivolejte ochranku nebo policii.
 2. Ujistěte se, že jsou přítomni dva organizátoři akce, a přesuňte se do soukromého prostoru, kde se účastník bude cítit bezpečně a pohodlně. Podporovat oběť je velmi důležité.
 3. Požádejte o verbální (a též písemné) vysvětlení toho, co se stalo. S těmito informacemi by se mělo zacházet nanejvýš důvěrně.
 4. Pokud jde o verbální vylíčení, podrobnosti, které jste se dozvěděl(a), co nejdříve sepište.
 5. Pokuste se získat tyto informace: totožnost osoby, která problém způsobila; jaké jednání bylo s Pravidly v rozporu; přibližně kdy k němu došlo; jaké byly okolnosti incidentu; jaké další osoby byly do incidentu zapojeny.

Řešení stížností

 1. Navrhněte dotyčnému, aby se rozhodl, zda mají být podniknuty další kroky: „Dobře, to zní jako porušení našich Pravidel přátelského prostoru. Pokud s tím souhlasíte, svolám schůzku malé skupiny lidí a společně vymyslíme, jak zareagovat.“
 2. Ubezpečte účastníka, že jste jeho/její stížnost vyslyšel(a) a že do 24 hodin (v případě méně závažných stížností) podniknete určité kroky. Nemusíte specifikovat, o jaké kroky půjde.
 3. V případě méně závažných incidentů může být vyžadováno neveřejné varování směřované k nahlášené osobě. Může jít o mírné, ale pevné připomenutí Pravidel přátelského prostoru a současné upozornění, že jeho/její jednání je nepřijatelné a může mít za následek jeho/její vyloučení z události nebo další kroky.
 4. Jedince, u kterých bylo pozorováno obtěžující jednání nebo kteří vyhrožují obtěžováním jiných osob nebo narušením akce, může personál akce zdvořile, avšak otevřeně vyzvat, aby akci opustili.
 5. Pokud je nahlášený nebo pozorovaný incident závažný (vyhrožování ublížením, násilné napadení, sexuální napadení), okamžitě kontaktujte místní pohotovostní službu. Pokud je to potřeba, doprovoďte účastníka do nemocnice. Oznamte incident ochrance a Wikimedia Foundation. Můžete to udělat pomocí telefonního čísla poskytnutého určenému členu týmu Podpora a bezpečnost (PoBe) Wikimedia Foundation Trust and Safety (T&S), pokud se nějaký akce účastní. Případně zašlete e-mail na emergency@wikimedia.org a uveďte všechny dostupné informace, aby mohl být okamžitě zalarmován člen týmu PoBe.


Pokud máte v souvislosti s uplatněním Pravidel přátelského prostoru nějaké nejasnosti, měli byste je nejdříve přednést organizátorům akce. Personál Wikimedia Foundation, včetně týmu udělujícího granty a PoBe, vám s radostí poskytne radu jak před konáním akce, tak poté, co došlo k incidentu.


Pokyny pro návštěvníky

 1. Uvažujte. K narušení něčího osobního prostoru může dojít kvůli pouhé rozdílnosti povah. Různí lidé jsou v komunikaci více či méně agresivní a definují svůj osobní prostor rozdílně. To, co je v rámci jedné kultury považováno za urážlivé, může být v jiné kultuře zcela normální. Poznejte své vlastní hranice a buďte připraveni svůj prostor jasně oznámit a také respektovat prostor ostatních.
 2. Měli byste vědět, na koho se obrátit. Zjistěte si už před zahájením akce členy týmu organizujícího akci.

Pokud se cítíte obtěžován(a):

 1. Komunikujte. Jednání vnímané jako obtěžování nemusí být vždy úmyslné, a to ani tehdy, když je osobní prostor jasně vymezen. Druhého člověka můžete uvědomit o tom, že se cítíte obtěžován(a). Přímočarý přístup nemusí být vždy možný. To, že druhého člověka uvědomíte o tom, že jeho/její jednání vás znepokojuje, však může postačovat, aby bylo od tohoto jednání upuštěno.
 2. Ozvěte se. Problém nemusíte řešit sám/sama. Pokud si s incidentem nedokážete poradit sám/sama, vyhledejte pomoc přítele nebo člena OTA. Jasně vysvětlete, co se stalo, a v dobré víře poskytněte veškeré potřebné podrobnosti. To dané osobě pomůže zhodnotit situaci a podniknout vhodné kroky.

Pokud zpozorujete, že je obtěžován někdo jiný:

 1. Nabídněte svou podporu. Někdy můžete být schopen/schopna pomoci problém vyřešit tím, že se do věci vložíte. Pokud se cítíte bezpečně, můžete to udělat. Nemáte však žádnou povinnost se do věci vložit. Pamatujte, prosím, že osoba snažící se pomoci občas skončí tak, že je sama obtěžována. Dřív, než budete pomáhat někomu jinému, se ujistěte, že se sami cítíte bezpečně.
 2. Nahlaste problém. Zjistěte, zda jste schopen/schopna nalézt člena OTA, kterého byste na problém upozornil(a). Svou podporu můžete poskytnout také tím, že oběti pomůžete její zážitek nahlásit prostřednictvím vhodných/dostupných kanálů.

Pokud jste jakkoliv jinak znepokojen(a), okamžitě, prosím, kontaktujte člena personálu akce.

Další zdroje