Esperanto a Slobodné Vedomosti/stanovy

This page is a translated version of the page Esperanto kaj Libera Scio/bylaw and the translation is 26% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

(Oficiálny, právne záväzný, originál je v slovenčine. Preklady do ostatných jazykov sú informačné.)

1. Názov, sídlo a základné ustanovenie

1.1. Názov občianskeho združenia je „Esperanto a Slobodné Vedomosti“ (ďalej len „ELiSo“).

1.2. Združenie tiež používa predĺžený názov „Esperanto a Slobodné Vedomosti, Wikimedická skupina používateľov“, Esperantský preklad „Esperanto kaj Libera Scio“, Esperantský preklad predĺženého názvu „Esperanto kaj Libera Scio, Vikimedia Uzanto-Grupo“, esperantskú skratku „ELiSo“, anglický preklad „Esperanto and Free Knowledge“ a anglický preklad predĺženého názvu „Esperanto and Free Knowledge, Wikimedia User Group“.

1.3. Sídlom ELiSo je M. Rázusa 2144/24, 960 01 Zvolen, Slovenská republika.

1.4. ELiSo je nepolitické, nezávislé, neziskové združenie.

2. Ciele

2.1. Cieľmi ELiSo sú:

 1. podpora vytvárania, sústreďovania a rozširovania slobodných obsahov, predovšetkým prostredníctvom projektov Wikimedia Foundation Inc.;
 2. podpora vzdelanosti širokej verejnosti a tvorby vzdelanostnej spoločnosti;
 3. podpora používania esperanta pre rozvoj vedomostí, medzinárodného, medzietnického a medzikultúrneho porozumenia;
 4. podpora rozvoja slobodnej kultúry;
 5. spolupráca s organizáciami, ktorých ciele sú zlučiteľné s cieľmi ELiSo.

2.2. ELiSo sa pre napĺňanie svojich cieľov venuje predovšetkým týmto činnostiam:

 1. šírenie slobodných obsahov;
 2. prednášanie, školenie a vedenie kurzov pre verejnosť a členov;
 3. organizovanie súťaží a spolupracovných podujatí;
 4. organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, vedeckých a iných podujatí;
 5. vydavateľská činnosť.

3. Členstvo

3.1. Kategórie členstva v ELiSo sú:

 1. Riadne členstvo;
 2. Sympatizantské členstvo;
 3. Čestné členstvo.

3.2. Členom ELiSo sa môže stať každá fyzická osoba vo veku od 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami.

3.3. Riadne a Sympatizantské členstvo sú nezlučiteľné.

3.4. Čestné členstvo je zlučiteľné s Riadnym členstvom a nezlučiteľné so Sympatizantským členstvom.

3.1. Riadne členstvo

3.1.1. O prijatí za Riadneho člena rozhoduje Predseda alebo osoba poverená Predsedom. Riadne členstvo vzniká dňom zapísania do zoznamu členov, ktorý vedie Predsedníctvo. Nový Riadny člen je zapísaný na základe prihlášky, po schválení a zaplatení členského príspevku. Sympatizujúci člen sa môže stať Riadnym členom na základe písomnej žiadosti odoslanej Predsedníctvu, po schválení a zaplatení členského príspevku. Čestný člen sa môže stať zároveň Riadnym členom na základe písomnej žiadosti odoslanej Predsedníctvu, po zaplatení členského príspevku.

3.1.2. Riadni členovia majú nasledujúce práva:

 1. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia, vystupovať a hlasovať na Valnom zhromaždení;
 2. voliť a byť volený do orgánov ELiSo;
 3. byť informovaní o plánoch a činnosti ELiSo.

3.1.3. Riadni členovia majú nasledujúce povinnosti:

 1. dodržiavať stanovy ELiSo;
 2. platiť ročný členský príspevok.

3.1.4. Riadne členstvo v ELiSo zaniká:

 1. dobrovoľným rozhodnutím člena oznámeným Predsedníctvu písomne alebo elektronicky, členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia;
 2. nezaplatením členského príspevku na daný kalendárny rok, kedy sa Riadny člen automaticky stáva Sympatizujúcim členom;
 3. vylúčením člena Predsedníctvom;
 4. úmrtím člena,
 5. zánikom ELiSo.

3.2. Sympatizantské členstvo

3.2.1. O prijatí za Sympatizujúceho člena rozhoduje Predseda alebo osoba poverená Predsedom. Sympatizantom sa osoba stáva dňom zapísania do zoznamu členov, ktorý vedie Predsedníctvo. Nový Sympatizant je zapísaný na základe prihlášky, po schválení. Riadny člen sa automaticky stáva Sympatizujúcim členom na základe písomnej žiadosti odoslanej Predsedníctvu, alebo podľa bodu 3.1.4. b.

3.2.2. Sympatizanti majú nasledujúce práva:

 1. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia;
 2. byť informovaní o plánoch a činnosti ELiSo.

3.2.3. Sympatizanti majú nasledujúce povinnosti:

 1. dodržiavať stanovy ELiSo.

3.2.4. Sympatizantské členstvo v ELiSo zaniká:

 1. dobrovoľným rozhodnutím člena oznámeným Predsedníctvu písomne alebo elektronicky, členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia;
 2. vylúčením člena Predsedníctvom;
 3. úmrtím člena;
 4. zánikom ELiSo.

3.3. Čestné členstvo

3.3.1. Čestným členom sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá sa významne zaslúžila o napĺňanie cieľov ELiSo. Udelenie čestného členstva navrhuje Predsedníctvo a schvaľuje Valné zhromaždenie. Čestné členstvo vznikne len vtedy, ak táto osoba, písomne alebo elektronicky, doručí Predsedníctvu súhlas s Čestným členstvom. Čestné členstvo je doživotné.

3.3.2. Čestní členovia majú nasledujúce práva:

 1. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia a vystupovať na Valnom zhromaždení;
 2. byť informovaní o plánoch a činnosti ELiSo.

3.3.3. Čestní členovia majú nasledujúce povinnosti:

 1. dodržiavať stanovy ELiSo.

3.3.4. Čestné členstvo v ELiSo zaniká:

 1. dobrovoľným rozhodnutím člena oznámeným predsedníctvu písomne alebo elektronicky, členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia;
 2. vylúčením člena Valným zhromaždením;
 3. úmrtím člena;
 4. zánikom ELiSo.

3.4. Vylúčenie člena

3.4.1. Ak člen koná v rozpore s cieľmi a plánmi ELiSo, alebo poškodzuje jej povesť, môže byť vylúčený.

3.4.2. Riadnych členov a Sympatizantov môže vylúčiť Predsedníctvo.

3.4.3. Čestných členov môže vylúčiť Valné zhromaždenie.

3.4.4. Bývalý člen sa môže proti vylúčeniu odvolať k najbližšiemu Valnému zhromaždeniu.

4. Orgány združenia

4.1. Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie;
 2. Predsedníctvo;
 3. Štatutárny orgán;
 4. Revízna komisia.

4.2. Za prítomnosť na Zasadnutí Valného zhromaždenia, Zasadnutí Predsedníctva a Zasadnutí Revíznej komisie sa považuje:

 1. osobná prítomnosť;
 2. prítomnosť prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.

5. Valné zhromaždenie

5.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ELiSo. Tvoria ho všetci Členovia.

5.2. Zasadnutie Valného zhromaždenia sa koná najmenej 1 krát za kalendárny rok a zároveň nie neskôr než 18 mesiacov od predchádzajúceho zasadnutia Valného zhromaždenia.

5.3. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Predseda pozvánkou jednotlivým členom zaslanou prostredníctvom elektronickej pošty a zverejnením na webovej stránke združenia aspoň 30 dní vopred.

5.4. Valné zhromaždenie najmä:

 1. schvaľuje Stanovy združenia, ich zmeny a doplnky;
 2. schvaľuje Vnútorné predpisy združenia, ich zmeny a doplnky;
 3. schvaľuje Ročný plán a Ročný rozpočet;
 4. schvaľuje Výročnú správu, Finančnú správu a Revíznu správu;
 5. volí a odvoláva členov Predsedníctva, Predsedu a Podpredsedu;
 6. volí a odvoláva členov Revíznej komisie;
 7. rieši odvolania proti rozhodnutiam Predsedníctva a Štatutárneho orgánu;
 8. rozhoduje o Čestnom členstve;
 9. rozhoduje o zániku združenia a ustanovuje Likvidátora.

5.5. Se tio estis menciita en la kunvoko de Kunsido de Ĝenerala asembleo, povas Kunsido de Ĝenerala asembleo esti kunvokita por 2 tempoj, la regula kaj la anstataŭa. La Kunsido de Ĝenerala asembleo en la anstataŭa tempo povas esti planita por komenco ne pli frue ol 30 minutojn post la planita tempo de komenco de la Kunsido de Ĝenerala asembleo en regula tempo.

5.5. Zasadnutie Valného zhromaždenia je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 25% Riadnych členov.

5.7. Kunsido de Ĝenerala asembleo en anstataŭa tempo estas decidopova eĉ se la kondiĉo en la antaŭa punkto ne estas plenumita.

5.8. Ĝenerala asembleo ekster sia Kunsido estas decidopova, se voĉdonas almenaŭ 50% de Plenrajtaj membroj.

5.6. Rozhodnutie Valného zhromaždenia je právoplatné, ak je potvrdené aspoň dvojtretinovou väčšinou hlasov pri nasledujúcich záležitostiach:

 1. zmena stanov;
 2. zánik združenia;
 3. udelenie alebo odobratie Čestného členstva.

5.7. Rozhodnutie Valného zhromaždenia je právoplatné, ak je potvrdené prostou väčšinou pri ostatných záležitostiach.

6. Predsedníctvo

6.1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia.

6.2. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

6.3. Predsedníctvo sa skladá z Predsedu, Podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho Člena predsedníctva.

6.4. Členov Predsedníctva volí Valné zhromaždenie na trojročné funkčné obdobie.

6.5. Zasadnutie Predsedníctva je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie Predsedníctva je právoplatné, ak je odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou členov Predsedníctva.

6.6. Predsedníctvo najmä:

 1. vedie činnosť združenia v období medzi Zasadnutiami Valného zhromaždenia;
 2. vedie vypracovanie Výročnej správy, Finančnej správy, Ročného plánu a Ročného rozpočtu a predkladá ich Valnému zhromaždeniu na schválenie;
 3. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie nezišlo do 3 mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia;
 4. ustanovuje Likvidátora v prípade likvidácie združenia, v prípade, že ho neustanovilo Valné zhromaždenie;
 5. rozhoduje o zmenách v Ročnom pláne a Ročnom rozpočte;
 6. zabezpečuje vedenie účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v aktuálnom znení.

7. Štatutárny orgán

7.1. Štatutárnym orgánom združenia je Predseda.

7.2. Loka reprezentantaro pri sia agado respondecas al la Ĝenerala asembleo.

7.3. Membreco en Loka reprezentantaro estas kunigebla kun membreco en aliaj organoj.

7.4. Loka reprezentantaro konsistas de 1 ĝis 3 membroj, nomitaj 1-a Loka reprezentanto, 2-a Loka reprezentanto kaj 3-a Loka reprezentanto.

7.5. Membrojn de Loka reprezentantaro elektas Ĝenerala asembleo por trijara funkcia periodo.

7.6. Membroj de Loka reprezentantaro agas kaj subskribas nome de la asocio en ĉiuj aferoj memstare.

7.2. Štatutárny orgán zastupuje združenie navonok pri konaní so štátnymi orgánmi, fyzickými a právnickými osobami a neformálnymi skupinami.

8. Revízna komisia

8.1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia.

8.2. Revízna komisia za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

8.3. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve.

8.4. Revízna komisia má 1 až 3 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie na trojročné funkčné obdobie. Členovia Revíznej komisie spomedzi seba volia Predsedu Revíznej komisie.

8.5. Zasadnutie Revíznej komisie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie Revíznej komisie je právoplatné, ak bolo odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou jej členov.

8.6. Revízna komisia najmä:

 1. kontroluje dodržiavanie Stanov a Vnútorných predpisov;
 2. kontroluje hospodárenie združenia;
 3. upozorňuje Orgány a Členov na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
 4. vypracúva Revíznu správu a predkladá ju Valnému zhromaždeniu na schválenie.

9. Hospodárenie

9.1. Zdrojom príjmov ELiSo sú najmä členské príspevky, dary, granty, dotácie, výnosy z majetku a príjmy z činnosti združenia.

9.2. Majetok môže byť použitý len na dosahovanie cieľov ELiSo a na zabezpečenie jej vlastnej činnosti.

9.3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného Rozpočtu a riadi sa Všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami a Vnútornými predpismi.

9.4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu s napĺňaním cieľov združenia, a v súlade so Všeobecne záväznými predpismi, Stanovami a Vnútornými predpismi združenia.

10. Zánik združenia

10.1. Združenie môže zaniknúť:

 1. dobrovoľným rozpustením podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia;
 2. dobrovoľným zlúčením s inou verejnoprospešnou organizáciou podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia;
 3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení;
 4. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

10.2. V prípade zániku ELiSo rozpustením sa vykoná majetkové vyporiadanie, ktoré vykoná Likvidátor ustanovený Valným zhromaždením, prípadne Predsedníctvom. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a likvidačný zostatok prevedie na jednu alebo viacero verejnoprospešných organizácií, ktorých ciele sú blízke cieľom ELiSo. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

10.3. V prípade zániku ELiSo zlúčením s inou verejnoprospešnou organizáciou prechádza celý majetok ELiSo na túto organizáciu.