ප්‍රජා අපේක්ෂා ලැයිස්තු සමීක්ෂණය 2023

This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey 2023 and the translation is 100% complete.

2023

ප්‍රජා අපේක්ෂක ලැයිස්තු සමීක්ෂණය යනු කුමක්ද?

ප්‍රජා අපේක්ෂක ලැයිස්තුව යනු මෙවලම් සහ වේදිකා වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා යෝජනා කිරීමට සහ ඡන්දය දීමට
විකිමීඩියා ව්‍යාපෘති වෙත දායකයින්ට ඉඩ සලසන වාර්ෂික සමීක්ෂණයකි.

Schedule

All phases of the survey begin and end at 18:00 UTC.

Phase 1
23 ජනවාරි – 6 පෙබරවාරි 2023

Submit, discuss and revise proposals

Phase 2
30 ජනවාරි – 10 පෙබරවාරි 2023

Community Tech reviews and organizes proposals

Phase 3
10 පෙබරවාරි – 24 පෙබරවාරි 2023

Vote on proposals

Phase 4
28 පෙබරවාරි 2023

Results postedResults

Resources

How to help us
You can do things other than submitting proposals and voting
How to create a good proposal
These tips will help you make a successful proposal
Check out past editions
Learn more about what we have built for you
See who we are
Read about our team and how we work