Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Results/vi

Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 10 tháng 8 năm 2009. Các phiếu mới sẽ không được chấp nhận.
Kết quả đã được thông báo vào ngày 12 tháng 8 năm 2009.
Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2009
Tổ chức

Ủy ban Bầu cử Hội đồng Quản trị Wikimedia 2009 muốn thông báo kết quả của Cuộc bầu cử Hội đồng năm 2009. Người thắng cử là Ting Chen, Kat WalshSamuel Klein. Kết quả này sẽ được Hội đồng Quản trị thông qua trong cuộc họp tới. Vị trí này sẽ có hiệu lực cho đến tháng 7 năm 2011.

Tổng cộng đã có ' phiếu bầu hợp lệ; kết quả chi tiết như bên dưới. Toàn bộ kho phiếu có tại đây.