Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Results/ksh

De Affshtemmung jingk bes om 10. Aujuß 2009. Jäz wääde kei Shtemme mieh aanjenumme.
Aam 12. Aujuß 2009 woodt bikannt jemaat, wat eruß kohm.
Förshtandswahle 2009
Ojjanisazjohn

.

Et Wahlkommiitteh för de 2009er Förshtandswahle määt bikannt, wat bei de Fürschtandswahle 2009 eruß jekumme es. Jewunne han Ting Chen, Kat Walsh, un Samuel Klein. Dat weed vun de amteeerende Förschtänd bei dänne ier näxte Setzung beshtäätesch wääde. De neu Pusizjuhne wääde bes em Juuli 2011 beshtonn.

Zosamme jenumme, woodte ' jöltijje Shtemme jezallt, un de Zahle sen em einzelne unge opjevöhrt. Mer beede uch en kumplätte Dattei met alle Stemme aan.