Wikinews/Vote/vi

< Wikinews‎ | Vote
Ngôn ngữ:

The Wikinews vote is now closed. Further edits to this page will be reverted. The demo site that was approved at demo.wikinews.org prior to a formal Board decision being made about the project now redirects to the English Wikinews.

Luật bỏ phiếu:

1. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào 22 tháng 10, 2004 , 1:00 AM (giờ Hà Nội).

2. Để bỏ phiếu bạn cần đăng kí một account tại Meta, hoặc kí vào trang trên trang wiki của bạn bằng 1 link (ví dụ [ [:vn:User:Anh Tuấn] ] ).

3. Hạn bầu cử đến 12 tháng 11 ,2004 vào lúc 1:00 AM (giờ Việt Nam)

4. Bản đề nghị cần một số lượng lớn người đăng kí để được thông qua

5. Nếu sau 1 tuần mà có trên 90% người tán thành bản đề nghị này, dự án sẽ được tiến hành ngay

Bạn có thể bầu duy nhất 1 lần vì thế hãy bầu phiếu trên trang được viết bằng ngôn ngử của bạn.

Hãy đọc về Wikinews trước khi bỏ phiếubản kiên nghị.

Bạn có thể đặt câu hỏi về Wikinews tại kênh #wikinews IRC (irc.freenode.net)

Please note: The vote counts will be aggregated from all languages. A global majority is needed.

Bạn nghĩ có nên thực hiên dự án Wikinews như đã mô tả trong Wikinews không ?Edit

Chú ý: Bạn chỉ bầu cử dựa trên 5 nguyên tắc ở đã mô tả ở trên trong trang web này, không có bất cứ những nguyên tắc nào khác nữa

Đồng ýEdit

  1. nat Đây là một dự án rất hay , mong nó sẽ được thông qua !
    no user account here on Meta. Please point to the Wikimedia project you are working on. Anthere
  2. grp tốt
    no user account here on Meta. Please point to the Wikimedia project you are working on. Anthere

Phản đốiEdit