Wikimedia thematic organizations/Requirements/nl

This page is a translated version of the page Wikimedia thematic organizations/Requirements and the translation is 100% complete.
Deze pagina geeft een overzicht van de vereisten en verwachtingen van Wikimedia thematische organisaties zoals uiteengezet door de Affiliatiecommissie. Thematische organisaties zijn onafhankelijke non-profitorganisaties die zijn opgericht om de Wikimedia-projecten binnen een bepaald aandachtsgebied te ondersteunen en te promoten.


Vereisten voor erkenning

De vereisten om een officieel erkende thematische organisatie van Wikimedia op te zetten, zijn bedoeld om groepen te helpen voldoen aan de verwachtingen van de beweging voor hen zodra ze worden erkend.

 1. Wikimedia ondersteunende missie
  De missie van de organisatie moet in overeenstemming zijn met de missie en visie van de Wikimedia Foundation, evenals de leidende principes van de Wikimedia Foundation en principes van verenigingen. Ongeacht de gekozen rechtsvorm of oprichtingsmethode, moet de thematische organisatie doelen hebben die vergelijkbaar zijn met die van de Wikimedia Foundation, en haar activiteiten mogen daar niet van afwijken.
 2. Thematische focus
  De thematische organisatie heeft een duidelijke culturele, taalkundige of anderszins thematische focus. Thematische organisaties hebben een duidelijk gedefinieerde en unieke scope nodig. Wikimedia is een internationale beweging, daarom moeten bij het opzetten van een thematische organisatie vragen over taal, geografisch werkgebied en lidmaatschapscriteria worden bepaald. Hoewel er meerdere gebruikersgroepen kunnen zijn die een vergelijkbaar of één aandachtsgebied bedienen, kan er slechts één thematische organisatie zijn die het aangewezen thematische aandachtsgebied bestrijkt.
 3. Juridische structuur
  De thematische organisatie moet een juridische structuur/corporatie hebben die juridisch onafhankelijk is van de Wikimedia Foundation. Thematische organisaties zijn bedoeld om een real-life structuur te geven aan projecten die kunnen voortkomen uit bijdragers of externe partijen in overeenstemming met de doelstellingen van de Wikimedia Foundation. Het is echter niet de bedoeling dat thematische organisaties de Wikimedia-projecten beheren, noch wettelijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de projecten. Om dat te bereiken, is het noodzakelijk dat de juridische structuur die wordt gekozen voor de oprichting van een thematische organisatie duidelijk onafhankelijk is van de Wikimedia Foundation. De bestuursdocumenten van de organisatie, meestal statuten, moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door de Affiliatiecommissie.
 4. Kritische massa van actieve betrokkenheid van Wikimedia-bijdragers
  De thematische organisatie moet ten minste tien, bij voorkeur ten minste twintig, actieve bijdragers aan de Wikimedia-projecten omvatten. Een actieve bijdrager wordt gedefinieerd als een lid met 300 of meer bijdragen aan een Wikimedia-project op een geregistreerd account dat al meer dan 6 maanden bestaat in een goede gemeenschapsstatus (wat betekent dat ze nu niet zijn geschorst of anderszins verhinderd om deel te nemen). Hoewel thematische organisaties de inbreng van mensen die niet actief bijdragen aan de Wikimedia-projecten zouden moeten verwelkomen, zouden ze niet te ver van de gemeenschap moeten blijven. De actieve betrokkenheid van bijdragers aan de Wikimedia-projecten is noodzakelijk voor een thematische organisatie om in staat te zijn om real-life initiatieven die verband houden met de Wikimedia-projecten tot leven te brengen. Het eerste lidmaatschap dient in grote lijnen een afspiegeling te zijn van de beoogde reikwijdte, het thematische en geografische werkterrein en de gekozen talen waarin de organisatie werkzaam is.
 5. Ten minste twee jaar activiteiten
  Groepen moeten twee jaar aantoonbare programmatische resultaten hebben voordat ze een aanvraag kunnen indienen voor erkenning van thematische organisaties. Idealiter zouden deze activiteiten moeten worden uitgevoerd als een erkende Wikimedia-gebruikersgroep. Deze activiteiten, en hun resultaten, moeten on-wiki worden gedocumenteerd, idealiter op de Meta-Wiki-pagina van de groep. Brede outreach-inspanningen om participatie en betrokkenheid bij het opzetten en vormgeven van de organisatie aan te moedigen, zijn noodzakelijk. De activiteiten moeten een mix zijn van online- en offlineactiviteiten die bedoeld zijn om deelname aan de Wikimedia-projecten. De groep moet bij zijn met haar rapportage van haar activiteiten en met de financiële verslagen voordat zij in aanmerking komt voor erkenning.
 6. Capaciteit, of geplande capaciteit, om aan de toekomstige verwachtingen te voldoen
  Iets wat thematische organisaties en afdelingen uniek maakt ten opzichte van gebruikersgroepen zijn de toegenomen verwachtingen. Heeft uw groep de capaciteit om aan de verwachtingen van thematische organisatie te voldoen zodra u de erkenning krijgt? Dit is iets waar zowel de Affiliatiecommissie als de Raad van Bestuur rekening mee zullen houden bij het beoordelen van uw aanvraag. Als uw groep geen trackrecord heeft van activiteiten die erop wijzen dat u met succes aan deze verwachtingen kunt voldoen, kan dat ertoe leiden dat uw aanvraag wordt afgewezen. Er zal rekening worden gehouden met de financiële omstandigheden van de groep, realistische eisen in het aandachtsgebied van uw groep en plannen om toekomstige financiering veilig te stellen om aan deze verwachtingen te voldoen.


Vergelijking van vereisten voor affiliatiemodellen
Vereiste Landelijke verenigingen Thematische organisaties Wikimedia-gebruikersgroepen
Minimumaantal actieve Wikimedia-bijdragers 10 10 3
Voorgestelde minimumaantal leden 20 20 10
Focus Geografisch Thematisch Alles wat Wikimedia ondersteund
Missie afgestemd met Wikimedia Foundation
Naleving van naamgevingsrichtlijnen en handelsmerkbeleid
Informatie over de groep gepubliceerd op een Wikimedia-wiki
Plannen voor activiteiten of inspanningen om Wikimedia-projecten vooruit te helpen
Laat nieuwe leden toe
Twee aangewezen contactpersonen voor Wikimedia Foundation
Wettelijk opgericht
Wijzigbare statuten goedgekeurd door Affiliatiecommissie
Twee jaar activiteiten voorafgaand aan de aanvraag
Vereist goedkeuring door het bestuur van de Wikimedia Foundation
Raad van bestuur gekozen door de leden, met inbegrip van nieuwe leden
Activiteiten- en financiële rapporten die regelmatig op MetaWiki worden geplaatst
Capaciteit om de Wikimedia-beweging in het aandachtsgebied te vertegenwoordigen
Typische ontwikkelingstijd 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Voorlopige tijd voor goedkeuring 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Verwachtingen die niet kunnen worden erkend

Naast de vereisten voor erkenning, die nog steeds vereisten zijn voor groepen nadat ze zijn erkend, zijn er een aantal verwachtingen van de Wikimedia-gemeenschap over de activiteiten van een Thematische Organisatie.

 • Regelmatige financiële en activiteitenverslagen op de wiki
  Thematische organisaties zijn verplicht om ten minste één gedetailleerd jaarverslag over hun activiteiten en financiën te publiceren op de Meta-Wiki rapporten pagina. De gemeenschap is gaan inzien dat tekenen van een gezonde organisatie ook het hele jaar door rapporten en een gepubliceerd jaarplan voor de organisatie omvatten. Hoewel een jaarplan en regelmatige rapporten niet vereist zijn voor de aansluitingsstatus, kunnen ze wel vereist zijn voor subsidies en is het dus de verwachting van de gemeenschap.
 • Kennisgeving van bestuursdocumenten en leiderschapswijzigingen
  De bestuursdocumenten van de groep worden in eerste instantie beoordeeld en goedgekeurd door de Affiliatiecommissie. De overeenkomst met thematische organisaties vereist ook dat ze de Wikimedia Foundation op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in die documenten. De gemeenschap verwacht ook dat het huidige bestuursorgaan van de organisatie wordt geïdentificeerd op Meta-Wiki.
 • Meerdere offline en online activiteiten per kwartaal
  Het fundamentele doel van het Wikimedia movement affiliaties model is het bevorderen van samenwerking op de Wikimedia-projecten. Van affiliaties wordt verwacht dat ze verschillende evenementen organiseren, zowel online als offline, om dit doel te ondersteunen.
 • Toezicht houden op en reageren op communicatiekwesties met betrekking tot de reikwijdte van de groep
  Van een thematische organisatie wordt verwacht dat zij de capaciteit heeft om communicatiekwesties met betrekking tot hun thematische reikwijdte te monitoren en indien nodig te beantwoorden. Dat omvat het monitoren van de berichtgeving in de media over hun onderwerp wanneer het Wikimedia betreft, en het verspreiden van informatie over Wikimedia-activiteiten onder de leden en het netwerk van de groep. Van thematische organisaties wordt verwacht dat ze bij het uitvoeren van deze taken coördineren met de communicatieafdeling van de Wikimedia Foundation.
 • Toezicht houden op en reageren op openbare beleidskwesties die verband houden met de reikwijdte van de groep
  Van een thematische organisatie wordt verwacht dat zij de capaciteit heeft om toezicht te houden en, indien nodig, te reageren op openbare beleidskwesties die verband houden met de reikwijdte van de groep. Van alle Wikimedia-organisaties wordt verwacht dat ze effectstrategie gebruiken bij het uitvoeren van deze taken, en zich niet bezighouden met zaken die buiten het bereik van de missie van Wikimedia vallen. Leden van de beweging worden aangemoedigd om zich te concentreren op vijf primaire gebieden die de Wikimedia Foundation heeft geïdentificeerd voor Wikimedia-activiteiten op het gebied van openbaar beleid. Ze worden sterk aangemoedigd om gebruik te maken van de openbare beleidssite die wordt onderhouden en ontwikkeld door de Wikimedia Foundation, en te coördineren met de juridische afdeling van de Wikimedia Foundation tijdens het uitvoeren van deze taken.
 • Naleving van het beleid en de principes van de beweging
  Wikimedia-leden zijn verplicht om zich te houden aan het beleid en de principes van de beweging. Primaire voorbeelden hiervan zijn de Richtlijnen van de Wikimedia Foundation, affiliatie principes, handelsmerkbeleid, richtlijnen voor visuele identiteit, en veilige ruimtebeleid.
 • Expertise behouden binnen het bereik van de groep die toegankelijk is voor de Wikimedia-gemeenschap
  Van thematische organisaties wordt verwacht dat ze zowel een expertise binnen de reikwijdte van de groep behouden als die expertise toegankelijk maken voor de bredere Wikimedia-beweging. Deze belangrijke rol helpt vrijwilligers die aan de Wikimedia-projecten werken om gedocumenteerde kennisbanken te hebben om contact op te nemen voor hulp bij het uitvoeren van Wikimedia-taken.
 • Samenwerking met andere filialen en vrijwilligersprojecten
  Van Wikimedia-themaorganisaties wordt verwacht dat ze een coördinerende rol spelen binnen hun respectievelijke thematische focus, en dit is een onderscheidende rol die ze spelen onder Wikimedia-organisaties. Hoewel er verschillende andere affiliaties kunnen zijn die werken met de thematische focus van de groep, zal er slechts één thematische organisatie zijn. Entiteiten die aan een thematische focus werken, bevinden zich niet in een hiërarchie, maar moeten overeenkomen hoe ze naast elkaar kunnen bestaan om hun communicatie te stroomlijnen en dubbel werk te voorkomen.
 • Vertegenwoordigen van Wikimedia op openbare evenementen die verband houden met de reikwijdte van de groep
  Op basis van hun thematische expertise en gebruikmakend van hun communicatiecapaciteit, wordt van thematische organisaties verwacht dat ze de capaciteit hebben om de Wikimedia-beweging en haar belangen te vertegenwoordigen op openbare evenementen wanneer ze daartoe worden opgeroepen.
 • Diverse financieringsbronnen
  Van thematische organisaties wordt verwacht dat ze financiering zoeken uit verschillende bronnen. Thematische organisaties worden sterk aangemoedigd om gebruik te maken van Het subsidieprogramma van de Wikimedia Foundation. Van thematische organisaties wordt echter ook verwacht dat ze andere financieringsmiddelen onderzoeken, zoals contributie van leden, externe subsidies of traditionele fondsenwervende activiteiten.


Vergelijking van de verwachtingen voor de affiliatiemodellen
Verwachting Landelijke verenigingen Thematische organisaties Wikimedia-gebruikersgroepen
Offline en online activiteiten ter ondersteuning van Wikimedia
Meerdere per kwartaal

Meerdere per kwartaal

Ten minste één per jaar
Kennisgeving van wijzigingen in de bestuursdocumenten of leiderschap
Naleving van het beleid van de movement en het beginsel van de regelgeving
Samenwerking met andere affiliaties en projecten
Jaarrapport gepubliceerd op MetaWiki
Gedetailleerd

Gedetailleerd

Samenvatting
Behoud van expertise binnen het bereik van de groep die toegankelijk is voor de Wikimedia-gemeenschap
Regelmatige activiteiten- en financiële verslagen op MetaWiki
Monitor en neem deel aan communicatieonderwerpen die verband houden met de reikwijdte van de groep
Monitoren en deelnemen aan openbare beleidskwesties met betrekking tot de reikwijdte van de groep
Vertegenwoordigen van Wikimedia bij openbare evenementen die verband houden met het bereik van de groep
Verscheidene financieringsbronnen