Тематични организации на Уикимедия/Изисквания

This page is a translated version of the page Wikimedia thematic organizations/Requirements and the translation is 100% complete.
Тази страница описва "изискванията и очакванията към тематичните организации на Уикимедия", както са посочени от Комитета за присъединяване. Тематичните организации са независими организации с нестопанска цел, създадени да подкрепят и популяризират проектите на Уикимедия в рамките на определен район на действие.


Изисквания за официално признаване

Изискванията за създаване на официално призната тематична организация на Уикимедия са предназначени да бъдат в помощ на групите да отговарят на очакванията на движението, след като бъдат официално признати.

 1. Подкрепяща мисия на Уикимедия
  Мисията на организацията трябва да бъде в съответствие с мисията и визията на Фондация Уикимедия, както и с ръководните принципи на Фондация Уикимедия и принципите на филиалите на движението. Независимо от избраната правна форма или метода на включване, тематичната оргаизация трябва да има цели, подобни на тези на Фондация Уикимедия, и дейностите й трябва да са в съответствие с тях.
 2. Тематична насоченост
  Тематичната организация има ясна културна, езикова или друга тематична насоченост. Тематичните организации се нуждаят от ясно определен и уникален обхват. Уикимедия е международно движение, следователно при създаването на тематична организация трябва да се определят въпросите за езика, географския район на действие и критериите за членство. Макар че може да има няколко потребителски групи, работещи в подобна или отделна тематична област, може да има само една тематична организация, обхващаща определената им тематична област.
 3. Правна структура
  Тематичната организация трябва да има правна структура/ корпорация, която е правно независима от Фондация Уикимедия. Тематичните организации имат за цел да дадат реална структура на проектите, които могат да започнат от сътрудници или външни лица, в съответствие с целите на Фондация Уикимедия. Тематичните организации обаче не са предназначени да ръководят проектите на Уикимедия, нито да носят юридическа отговорност за съдържанието на проектите. За да се постигне това, е необходимо правната структура, избрана за създаването на тематичната организация, да е изрично независима от Фондация Уикимедия. Ръководните документи на организацията, обикновено устави, трябва да бъдат прегледани и одобрени от Комитета по присъединяване.
 4. Критична маса от активно участващи сътрудници на Уикимедия
  Тематичната организация трябва да включва най-малко десет, за предпочитане поне двадесет, активни сътрудници на проектите на Уикимедия. За активен сътрудник се дефинира член с 300 или повече участия в проект на Уикимедия; с регистриран профил, който съществува повече от 6 месеца в добро състояние (това означава, че понастоящем не е временно отстранен или по друг начин са възпрепятстван да участва). Тъй като тематичните организации трябва да приветстват приносите на хора, които не са активни сътрудници в проектите на Уикимедия, те не трябва да са твърде далеч от общността. Активното включване на участниците в проектите на Уикимедия е необходимо, за да може дадена тематична организация да даде възможност за реализиране на реални инициативи, свързани с проектите на Уикимедия. Първоначалното членство трябва в общи линии да отразява планирания обхват, географския и тематичния район на дейност и избраните езици на работа на организацията.
 5. Най-малко две години активност
  Групите трябва да имат две години програмни резултати, които могат да бъдат демонстрирани, преди да кандидатстват за признаване за тематична организация. В идеалния случай тези дейности трябва да бъдат извършени като призната потребителска група на Уикимедия. Тези дейности и техните резултати трябва да бъдат документирани в уики, в идеалния случай на страницата на групата в Мета-Уики. Необходими са усилия за популяризиране на участието и участие в създаването и оформянето на организацията. Дейностите трябва да са смесица от онлайн и офлайн дейности, предназначени да насърчават участието в проекти на Уикимедия. Групата трябва да актуализира дейността си и финансовите си отчети, преди да бъдат разгледани за официално признаване.
 6. Капацитет или планиран капацитет за посрещане на бъдещите очаквания
  Нещо, което прави сдруженията и тематичните организации различни от потребителските групи, са повишените очаквания. Има ли вашата група способността да отговори на очакванията за тематична организация, след като получите официално признание? Това ще бъде нещо, което Комитетът по присъединяването и Съветът на настоятелите ще обмислят при прегледа на кандидатурата ви. Ако групата ви не разполага с резултати от дейности, които показват, че успешно ще успеете да постигнете тези очаквания, това може да доведе до отказ на кандидатурата ви. Ще бъдат разгледани финансовите обстоятелства на групата, реалистичните изисквания във областта на дейност на вашата група и плановете за осигуряване на бъдещо финансиране за посрещане на тези очаквания.


Сравнение на изискванията за различните модели уикимедиански обединения
Изискване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Мнимален брой активни уикимедианци 10 10 3
Препоръчителен минимален брой членове 20 20 10
Фокус Географски Тематични Всичко, което спомага на Уикимедия
Мисия в духа на Фондация Уикимедия
Съответствие с насоките за именуване и политиката за търговските марки
Информация за групата, публикувана на уики на Уикимедия
Планове за дейността по или усилия за осъществяване на проектите на Уикимедия
Допускат се нови членове
Две точки за контакт с Фондация Уикимедия
Учредени юридически лица
Устав, одобрен от Комитета по присъединяване и позволяващ промени
Две години дейност преди кандидатстване
Изисква се одобрение от страна на Управителния съвет на Фондация Уикимедия
Управителен съвет, избран от членовете, включително от новопостъпили
Отчетни доклади за дейността и финансите, публикувани редовно на Мета Уики
Капацитет за представителство на движение Уикимедия в избрания фокус на дейност
Типично време за развитие 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Прогнозно време за одобрение 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Очаквания извън официалното признаване

Освен изискванията за официално признаване, които продължават да бъдат изисквания към групите, след като са признати; съществуват редица очаквания от уикимедианската общност към дейностите и операциите на една тематична организация.

 • Редовни финансови отчети и отчети за дейността в уики
  От тематичните организации се изисква да публикуват най-малко един подробен годишен отчет за дейността си и финансите си на страницата за доклади в Мета-Уики. Общността трябва да може да види признаците на здравословна организация, които също включват доклади през годината и публикуван годишен план за организацията. Макар че не е необходим годишен план и редовни отчети за статут на партньорство, те могат да бъдат изискуеми за грантовете и представляват очакванията на общността.
 • Уведомяване за промени в ръководните документи и ръководството
  Ръководните документи на групата първоначално се преглеждат и одобряват от Комитета по присъединяване. Споразумението с тематичните организации също изисква те да уведомяват Фондация Уикимедия за всички промени в тези документи. Общността също така очаква настоящият управителен орган на организацията да бъде идентифициран на Мета-Уики.
 • Многобройни офлайн и онлайн дейности на всяко тримесечие
  Основната цел на модела на филиалите на уикимедианското движение е да насърчи сътрудничеството в проектите на Уикимедия. От партньорските организации се очаква да подкрепят различни събития, онлайн и офлайн, за да подпомогнат тази цел.
 • Наблюдение и отговор на комуникационни въпроси, свързани с обхвата на групата
  Очаква се една тематична организация да има капацитета да наблюдава и, когато е необходимо, да отговаря на въпроси относно комуникацията, свързани с тематичния си обхват. Това включва наблюдаване на медийното отразяване на тяхната тема, когато става дума за Уикимедия, и разпространение на информация за дейностите на Уикимедия сред членовете и мрежата на групата. Докато изпълнява тези задачи, от тематичната организация се очаква да се координира с отдела за комуникации на Фондация Уикимедия.
 • Наблюдение и отговори на въпроси, свързани с публичните политики относно обхвата на групата
  От тематичната организация се очаква да има капацитета да наблюдава и, когато е необходимо, да отговаря на въпроси, свързани с публичните политики относно обхвата на групата. От всички уикимедиански организации се очаква да използват ефективна стратегия при изпълнението на тези задачи, и не се ангажират с въпроси извън обхвата на мисията на Уикимедия. Филиалите на движението се насърчават да се фокусират върху пет основни области, които Фондация Уикимедия е определила за дейностите, свързани с публичните политики на Уикимедия. Силно се препоръчва те да използват сайта за публичните политики, поддържан и развиван от Фондация Уикимедия, и се съгласуват с правния отдел на Фондация Уикимедия по време на изпълнение на тези задачи.
 • Съответствие с правилата и регулиращите принципи на движението
  Уикимедианските обединения са задължени да спазват съответствие с политиките и регулиращите принципи на движението. Основните примери за това са на Водещи принципи на Фондация Уикимедия, Принципи на филиалите, Политика за търговските марки, Насоки за визуална идентичност и Политиката за дружелюбна среда.
 • Поддържане на експертен опит в рамките на обхвата на групата, който да е достъпен за уикимедианската общност
  От тематичните организации се очаква да поддържат експертен опит в рамките на географския обхват на групата и да го направят достъпен за по-широкото уикимедианско движение. Тази важна ресурсна роля помага на доброволците, работещи по проектите на Уикимедия, да имат документирани бази от знания за съдействие при извършване на задачи в Уикимедия.
 • Сътрудничество с други обединения и доброволчески проекти
  От тематичните организации на Уикимедия се очаква да играят координираща роля в рамките на съответната си тематична насоченост, а това е отличителна роля сред организациите на Уикимедия. Доколкото е възможно да има и други филиали, работещи в рамките на географския фокус на групата, то може да съществува само една тематична организация. Организациите, работещи с дадена тематична насоченост, не са подредени йерархично, но трябва да се споразумеят как да съществуват съвместно, за да рационализират своята комуникация и да избегнат дублиране на работата.
 • Представляване на Уикимедия на обществени събития, свързани с обхвата на групата
  Въз основа на техния тематичен фокус и използвайки комуникационния си капацитет, от тематичните организации се очаква да имат способността да представят уикимедианското движение и неговите интереси в публични събития, когато са призовани да го направят.
 • Различни източници на финансиране
  От тематичните организации се очаква да търсят финансиране от разнообразни източници. За тях е силно препоръчително да използват програмата за грантове на Фондация Уикимедия. Освен това, от тематичните организации се очаква да разгледат и други средства на финансиране, като например членски внос, външни грантове или традиционни дейности за набиране на средства.


Сравнение на очакванията към различните модели на уикимедиански обединения
Очакване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Офлайн и онлайн дейности в подкрепа на Уикимедия
Многократно всяко тримесечие

Многократно всяко тримесечие

Поне веднъж годишно
Уведомяване за промени в дружествените документи и ръководството
Съответствие с политиките и ръководните принципи на движението
Сътрудничество с други уикимедиански обединения и проекти
Годишен доклад, публикуван на Мета Уики
Подробно

Подробно

Резюме
Поддържане на експертни познания, свързани с обхвата на групата, които са достъпни за уикимедианската общност
Редовни отчети за дейността и финансите, публикувани на Мета-Уики
Наблюдаване и ангажиране с комуникационни теми, свързани с обхвата на групата
Наблюдаване и участие във въпроси за обществените политики, свързани с обхвата на групата
Представяне на Уикимедия на публични събития, свързани с обхвата на групата
Разнообразие на източниците на финансиране