Wikimedia Nederland/Archive

This page is an archive of Wikimedia Nederland. Please do NOT edit this page. For more up-to-date information on Wikimedia Nederland, see Wikimedia Nederland. For more information on meetings of Wikimedia Nederland, see this meeting-page.

eerste nl.wikimedia.org ontmoetingEdit

ik zou iedereen graag willen uitnodigen te overwegen of zij een rol willen en/of kunnen spelen in de oprichting van een nederlandse wikimedia-organisatie. een eerste ontmoeting wordt momenteel georganiseerd, zie daarvoor hier, op de nl.wikimedia.org wiki. er zijn nog vele stappen te nemen, en meer wikianen nodig, om e.e.a. op verantwoorde wijze verder te ontwikkelen. oscar 14:12, 19 Jun 2005 (UTC)

Deze ontmoeting heeft plaatsgevonden op 11 september 2005. De notulen zijn te vinden op http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20050911 Galwaygirl 21:14, 4 December 2005 (UTC)

first nl.wikimedia.org meetingEdit

I'd like to invite everyone to consider if they want and/or are able to play a role in the establishment of a Dutch wikimedia organisation. A first meeting is presently being organised, see for that here, on the nl.wikimedia.org wiki. There are still a lot of steps to take, and more wikians necessary, to develop things in a responsible manner further. oscar 14:12, 19 Jun 2005 (UTC)

This meeting has taken place on September 11th, 2005. The minutes (in Dutch) can be found at http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20050911 Galwaygirl 21:14, 4 December 2005 (UTC)

Tweede Wikimedia Nederland ontmoetingEdit

De tweede ontmoeting ter voorbereiding van de oprichting van Wikimedia Nederland vond plaats op 20 november 2005. In deze vergadering zijn de conceptstatuten/-reglementen aangenomen.

Notulen: http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20051120

Second Wikimedia Nederland meetingEdit

The second meeting in preparation of the foundation of Wikimedia Nederland took place on November 20th, 2005. During this meeting the draft of the bylaws was approved.

Minutes: http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20051120 (in Dutch)

Oprichtingsbestuur Wikimedia NederlandEdit

Op 4 december 2005 vond een bijeenkomst plaats van kandidaat-bestuursleden. Doel van deze bijeenkomst was het vormen van een oprichtingsbestuur. Dit oprichtingsbestuur zal de Vereniging Wikimedia Nederland oprichten, en zal voortbestaan gedurende de periode die nodig is om voldoende leden te vinden die het eerste gekozen bestuur zullen kiezen.

Dit zijn de leden van het oprichtingsbestuur van Wikimedia Nederland:

Founding board of Wikimedia NederlandEdit

On the 4th of December 2005, candidate board members got together to form a first board. This board will found the Vereniging Wikimedia Nederland, and will only exist for the time that's needed to find enough members that will elect the first chosen board.

These are the members of the first board of Wikimedia Nederland:

De volgende stappenEdit

Dit zijn grofweg de volgende stappen die genomen zullen worden:

  • Statuten/reglementen vertalen en ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur van de Wikimedia Foundation
  • Verlijden van de oprichtingsakte bij de notaris (februari/maart 2006)
  • De volgende ontmoeting is gepland op 5 maart 2006 (zie http://nl.wikimedia.org/wiki/Wikimedia:Ontmoeten)

The next stepsEdit

Those are roughly the next steps that will need to be taken:

Vereniging Wikimedia Nederland i.o.Edit

al ruim een jaar wordt er door een kleine groep wikianen gewerkt aan de oprichting van een local chapter voor nederland. er is zelfs speciaal een aparte wiki voor in het leven geroepen. met vallen en opstaan is daar gewerkt, en de laatste maanden hebben er een aantal ontmoetingen plaatsgevonden. de ontwikkelingen convergeren momenteel richting oprichting van een vereniging, gepland is: uiterlijk maart 2006.

er is indertijd een peiling geweest, waaruit bleek, dat er een meerderheid voor een vereniging i.p.v. een stichting was. om nu daad bij woord te voegen, wil ik bij deze eenieder met belangstelling uitnodigen, zich aan te melden als kandidaat-lid op de lijst met kandidaat-leden, opdat duidelijk wordt, of deze organisatievorm ook verantwoord zal zijn, en of zij zal kunnen rekenen op een brede achterban.

Voeg uw naam onderaan toe, onderteken met een link naar uw gebruikerspagina (mits deze ook verwijst naar een ander project waarop u actief bent!), of link rechtstreeks naar uw gebruikerspagina op een project waarop u actief bent. groeten, oscar 15:22, 19 December 2005 (UTC)

Association Wikimedia Nederland i.o.Edit

For over a year a small group of wikians has been working on the fouding of a local chapter for The Netherlands. A special wiki has even been created for it. Those interested have been working there using trial and error, and the last few months some real life meetings have taken place. Developments are currently converging in the direction of founding an association, due March 2006.

A while ago there has been a poll which indicated that a majority was in favour of establishing an association instead of a foundation. Hereby I would like to invite anyone interested to subscribe as a candidate member on the List of candidate members, as to show if this form of organisation is viable and will actually be supported by a broad range of supporters.

Place your name at the bottom of the list, sign with a link to your user page (providing this link actually refers to another project in which you are active!), or link directly to your user page in another project in which you are active. Regards, oscar 15:22, 19 December 2005 (UTC)