Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/pl

Wybory zakończyły się 10 sierpnia 2009. Głosy oddane po tym terminie nie będą się liczyć.
Wyniki ogłoszono 12 sierpnia 2009.
Wybory do Rady 2009
Organizacja

W dniach 28 lipca–10 sierpnia 2009 odbędą się wybory do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Członkowie społeczności Wikimediów będą mieli możliwość wybrania trzech kandydatów na dwuletnią kadencję, trwającą do 2011 roku. Rada Powiernicza jest najwyższym organem Fundacji Wikimedia, organizacji non-profit zarejestrowanej w USA. Fundacja Wikimedia zarządza różnorodnymi projektami takimi jak Wikipedia czy Commons.

Wybory odbędą się na zabezpieczonych serwerach należących do w:pl:Software in the Public Interest. Głosy są tajne i będą dostępne jedynie dla kilku wybranych osób nadzorujących wybory i zliczających głosy. Sposób oddawania i zliczanie głosów odbędzie się według metody Schulzego.

Komitet Wyborczy zamierza ogłosić wyniki 12 sierpnia. Wszystkie terminy (daty i godziny) na tej stronie są podawane według UTC.

Informacja dla wyborców

edit

Wymogi

edit

Możesz głosować z dowolnego, zarejestrowanego własnego konta w projekcie Wikimedia (możesz głosować tylko raz, niezależnie od tego, ile posiadasz kont). Aby głos był ważny, Twoje konto musi spełniać następujące warunki:

 • nie może być zablokowane
 • nie może być kontem bota
 • posiadać co najmniej 600 edycji wykonanych przed 1 czerwca 2009 w jednym z projektów Fundacji Wikimedia (edycje z różnych projektów mogą być łączone jeśli konta są połączone w ramach konta uniwersalnego)
 • posiadać co najmniej 50 edycji wykonanych pomiędzy 1 stycznia a 1 lipca 2009.

Wyjątki: Następujące osoby mogą głosować niezależnie od powyższych wymagań:

 • Administratorzy serwerów Wikimedia z dostępem przez shella;
 • pracownicy Fundacji Wikimedia, którzy zostali zatrudnieni przed 1 marca 2009;
 • obecni i byli członkowie Rady Powierniczej.

Jak głosować

edit

Jeśli jesteś uprawniony do głosowania:

 1. Przeczytaj prezentacje kandydatów i wybierz osobę, na którą chcesz głosować.
 2. Wejdź na stronę „Special:Securepoll” jednego projektów Wikimedia, na którym twoje konto jest uprawnione do głosowania. Na przykład, jeżeli jesteś najbardziej aktywny na meta.wikimedia.org, otwórz meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Zastosuj się do wskazówek zawartych na tej stronie.

Informacje dla kandydatów

edit

Szczegółowy opis zakresu obowiązków członka Rady można znaleźć na osobnej stronie.

Zakres obowiązków członka Rady

edit

Zasiadanie w Radzie małej organizacji stawiającej czoła wielu wyzwaniom, takiej jak Fundacja Wikimedia, może pochłaniać wiele czasu. Stanowisko jest nieodpłatną funkcją społeczną. Od członków Rady nie oczekuje się zaangażowania własnych środków w organizację, jednak mile widziane jest wsparcie w pozyskiwaniu funduszy.

Od członków Rady oczekuje się osobistego wzięcia udział w przynajmniej 3-4 posiedzeniach w ciągu roku, uczestnictwa w Wikimanii oraz brania udziału w spotkaniach i głosowaniach przez sieć. Rada porozumiewa się intensywnie przy pomocy poczty elektronicznej, wiki i poprzez IRC-a. Niektórzy członkowie uczestniczą niekiedy w istotnych spotkaniach z firmami i innymi organizacjami, informując Radę i personel Fundacji o wynikach tych spotkań.

Od członków Rady oczekuje się uczestnictwa w działaniach takich jak zdobywanie funduszy, Wikimania czy sprawowanie nadzoru oraz wsparcia przy tworzeniu zasad oraz uchwał dotyczących różnych zagadnień.

Ponieważ członkowie Rady wykonują swoją pracę honorowo, kandydaci, którzy obecnie są zatrudnieni przez Fundację Wikimedia muszą zrezygnować z tych stanowisk przed objęciem miejsca w Radzie Powierniczej. Służy to zapobieżeniu ewentualnemu konfliktowi interesów.

Warunki kandydowania

edit

By móc zostać kandydatem musisz:

 • wykonać co najmniej 600 edycji przed 1 marca 2009 na którymkolwiek zarejestrowanym koncie (edycje z różnych projektów mogą być łączone jeśli konta są połączone w ramach konta uniwersalnego);
 • wykonać co najmniej 50 edycji pomiędzy 1 stycznia a 1 lipca 2009;
 • publicznie ujawnić swoje prawdziwe personalia w swojej prezentacji kandydackiej (jako, że personalia członków Rady muszą być podane do publicznej wiadomości, nie jest możliwe sprawowanie stanowiska anonimowo lub pod pseudonimem);
 • mieć co najmniej 18 lat i być pełnoletnim według prawa swojego kraju.
Wyjątek: obecni członkowie Rady Powierniczej mogą kandydować niezależnie od powyższych warunków.

Jak zgłosić swoją kandydaturę

edit

Jeśli spełniasz warunki do kandydowania, możesz zgłosić swoją kandydaturę w następujący sposób:

 1. Napisz krótką informację o sobie (do 1200 znaków), opisującą co będziesz robił jeśli zostałbyś wybrany, twoje opinie i doświadczenie oraz inne informacje mające twoim zdaniem związek z kandydowaniem. Nie umieszczaj w opisie linków swoich referencji czy też linków do stron na platformach innych Wikimedia. Nie wolno również tworzyć koalicji wyborczych z innymi kandydatami.
 2. Zamieść swoje zgłoszenie pomiędzy 0:00 6 lipca 2009 (czasu UTC) a 23:59 27 lipca 2009 (czasu UTC). Zgłoszenie nie będzie mogło być zmieniane po 27 lipca, za wyjątkiem tłumaczenia czy drobnych zmian. Wszelkie zmiany dokonane po końcowym terminie zgłoszeń będą zaprezentowane oddzielnie od oryginalnego zgłoszenia z podaniem daty i godziny zmiany. Te zmiany zostaną przedstawione wyborcom dopiero po przetłumaczeniu na inne języki w których zgłoszenie było opublikowane.
 3. W terminie do 27 lipca 2009 należy dostarczyć potwierdzenie swojej tożsamości do Cary'ego Bassa (Koordynatora Ochotników). Członek Komitetu Wyborczego skontaktuje się z Tobą by przekazać dodatkowe informacje niezbędne do wypełnienia tego wymogu w momencie, gdy zgłosisz swoją kandydaturę.

Kandydaci którzy nie spełnią powyższych wymogów lub przekroczą ustalone terminy zostaną zdyskwalifikowani.

Organizacja wyborów

edit

Terminy

edit
 • 1–30 czerwca 2009: pierwszy etap tłumaczenia zgłoszeń; właściwa komisja zachęca do przygotowywania tłumaczeń i koordynuje ten proces.
 • 6–27 lipca 2009: zgłaszanie kandydatów.
 • 27 lipca 2009: ostateczny termin nadsyłania potwierdzeń tożsamości (spóźnienie się lub niedostarczenie będzie skutkowało dyskwalifikacją).
 • 28 lipca–10 sierpnia 2009: głosowanie.
 • 10–12 sierpnia 2009: sprawdzenie i podliczenie głosów.
 • 12 sierpnia 2009: ogłoszenie wyników.

Tłumaczenia

edit

Aby zapewnić udział w wyborach jak najszerszej i reprezentatywnej części społeczności Wikimediów, niezbędne jest przetłumaczenie ogłoszeń wyborczych i zgłoszeń kandydatów na jak najwięcej języków świata. Więcej informacji jak pomóc w tłumaczeniu na stronie koordynacji tłumaczeń.