Khaí Sotbeang Wukimedia/2022/Shei nkhang/Yei Á̠nietcatcuk

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Announcement/Call for Candidates and the translation is 100% complete.

Yei Á̠nietcatcuk mi̠ Sot Á̠niet á̠ Fwuong da̠ A̠mba a̠ni si̠ a̠lyia̠ 2022

A maai a shyia̠ nang á̠ ku bwuak ta̠m jini di̠ lilyem ghyáng mi̠ Meta-wiki.

Sot Á̠niet á̠ Fwuong da̠ A̠mba a̠ni cat á̠nietcatcuk mat khai Sot Á̠niet á̠ Fwuong da̠ A̠mba si̠ a̠lyia̠ 2022 hu a̠ni. Li shei hu a ka fang nkyang njhyang mi̠ Meta-wiki.

Foo nyin a̠mgba̠m,

Khai Sot Á̠niet á̠ Fwuong da̠ A̠mba si̠ a̠lyia̠ 2022 hu sii bai wa wu! Ma̠sa̠kut neap a̠di̠dam cat cuk ang wu ka̠nang a cat a nyia̠ ta̠m mi̠ Sot Á̠niet á̠ Fwuong da̠ A̠mba ji a̠ni ku, ka̠ a si̠ ba̠ lyen a̠nyuu a̠ na yet a̠tan a̠tyu á̠ maai fa̠m da̠ a̠nggu a̠ni, a tyia̠ mba gba̠gbak ba̠ nwuo khai hu.

Sot Á̠niet á̠ Fwuong da̠ A̠mba mi̠ Sotbeang Wukimedia ji ja cam naat mbwuot Sotbeang Wukimedia hu. Á̠niet á̠ fwuong da̠ a̠mba neet Sot á̠niet-ma̠ng-affiliate nang á̠ ku khai a̠ni mbeang á̠niet á̠ fwuong da̠ a̠mba a̠ni nang sot (bot) ja ku khai a̠ni bya shyia̠ Sot Á̠niet á̠ Fwuong da̠ A̠mba ji. Kuzang a̠tyu á̠ fwuong da̠ a̠nggu a̠ni ni̠ nyia̠ ta̠m gu tat ndyia̠ ndyia̠ a̠tat. Sot á̠niet Wukimedia ji si̠ byia̠ a̠wat nkhai á̠niet á̠ na nfa̠k da̠ a̠mba a̠ni neet mi̠ sot á̠niet-ma̠ng-affiliate ji.

Sot á̠niet Wukimedia ji na khai á̠niet ji̠ nhyat cucuk sweang mi̠ Sot (bot) ji mi̠ Zwat A̠ni̠nai a̠lyia̠ 2022. Si̠ huni yet a̠wat mbeang á̠ghyi nyin bya, vwuon, ma̠ng a̠yaagwak mi̠ Sot (bot) ji nang á̠kpa̠ndang ta̠m á̠ghyang a̠ni.

Za̠kwá

Wukimedia yet a̠cyet a̠mgba̠m á̠niet mi̠ swanta kya a̠wot ku cat á̠nietcatcuk ba̠ neet kuzang fam mi̠ sot ji. Á̠ ni̠ tyei Á̠nietcatcuk ba̠ myim a̠ni a̠ta̠lyen ba̠ lyen jat Sotbeang Wukimedia ji ma̠ng a̠tsotswat a̠di̠dam, nwuak shi, mbeang ca̠caat ma̠ng yet sot á̠niet ba̠ ku neet a̠ni. Ku myim á̠nietcatcuk ba ba̠ nyia̠ a̠di̠dam tazwa nkyang nang a̠ghyi mba ba ku li a̠ni ma̠ng á̠di̠dam tsuung ba̠ na su bai ma̠ng Sot (bot) ji a̠ni.

Sot (bot) ji na cat ji̠ shyia̠ á̠di̠dam tsuung á̠niet ma̠ng nwunwuat ku yet a̠tsatsak a̠ni a̠wot si̠ sang a̠wat nghwut kpa̠sai a̠ni ma̠ a̠cyet nzi̠t ka. Ma a̠nia wa, a̠leang Sot ji na tak ma̠ng kuzang a̠tyucatcuk gu mbeang nkhang mi̠ wusika cat cuk mba ji tazwa nkyang nang a̠ghyi mba ba ku li a̠ni mi̠ swanta hu mbeang ma̠ a̠cyet ka.

Sot ji si̠ fi̠k nyia̠ ka̠ yet doot nyia̠ á̠nietcatcuk á̠ghyang ba̠ neet di̠ fam a̠byin nang á̠ nwuan nang kyang a̠ni bah ni̠ nwuan nkyang ma̠ng a̠di̠dam vwuon-á̠nietbishyi a̠ lan a̠ swak si̠sak nang á̠ghyang á̠nietcatcuk neet di̠ fam a̠byin nang á̠ nwuan nang kyang a̠ni ba̠ nwai byia̠ a̠di̠dam cat nkyang na̠ myim mat kuzang a̠yin gu ka shyia̠ a̠ni. Ku myim á̠nietcatcuk ba̠ tak ma̠ng á̠ghyang si̠sak nang nkyang nang a̠ghyi mba ba ku li a̠ni ku beang mba di̠ mban vwuon-á̠nietbishyi, cat nkyang na̠ myim mat kuzang a̠yin gu ka shyia̠ a̠ni, ma̠ng tyei á̠niet mi̠ nkyang á̠ nyia̠ a̠ni.

La̠p-a̠nu

Á̠niet á̠ fwuong da̠ a̠mba a̠ni ni̠ nyia̠ ta̠m ba̠ tat ndyia̠ a̠tat a̠wot ba̠ maai ba̠ bu bwuok a̠ bai a̠ka̠tat. Kyang hu á̠ cat a̠ni huhwa yet nyia̠ Á̠niet á̠ Fwuong da̠ A̠mba a̠ni na si̠ nnyia̠ ta̠m mami ku komiti jhyiung ja mi̠ komití Sot ji. Jen ji á̠ hyaai a̠ni na tat á̠wa 150 di̠ kuzang a̠lyia̠, kang ma̠ng a̠cyet. Á̠ teak jen jini ji̠ kup a̠lyia̠ ka a̠mgba̠m ca̠caat bah. Jen ji á̠ nhyaai a̠ni shi a̠ swak di̠n jen a̠ka̠tung ja.

Nkyang á̠ cat a̠ni

Shong ja yet a̠lyem a̠bwuang Sot ka. Ku myim á̠nietcatcuk ba̠ fi̠k Shong ji ku ma̠ a̠da̠dei wa a̠ni, da̠ a̠kwonu a̠kya, lurung-a̠ma ma̠ng tyiet mun gyet kap kwok á̠nietnta̠m hu hwa. Á̠ na bwan wusiká cat cuk á̠nietcatcuk ji á̠ nat ndyo di̠ lilyem ma̠ a̠di̠di̠t mat á̠ shei ma̠ng á̠niet ba̠ na koot tswak ji a̠ni da̠ a̠ka̠vwuo ma̠ a̠di̠di̠t.

Neap wusika cat cuk

Á̠nietcatcuk neet mi̠ kuzang nta̠m ma̠ng susot á̠niet ba̠ nyia̠ kyang ku myim A̠tyu á̠ Fwuong da̠ A̠nggu a̠ni mi̠ Wukimedia á̠ na saai ba̠ bai ba̠ neap wusika cat cuk ji. Ka̠nang a lyen a̠tyu a̠ na yet a̠tan a̠tyu á̠ na nfa̠k da̠ a̠nggu a̠ni, tyia̠ mba gba̠gbak ba̠ nwuo mi̠ cung cat cuk ji. Á̠nietcatcuk ba maai shyia̠ nkhang ba̠ ka neap a̠lyoot mba ka di̠ wat Neap Wusika Cat Cuk a yet A̠tyucatcuk hu.

Zi̠ gwai ma̠ng a̠nyin mat li̠n-a̠ma nyin hu,

Mumwang A̠cyet ma̠ng nyian Tyok da̠ a̠kwonu Komiti Khai ji ma̠ng Sot Á̠niet á̠ Fwuong da̠ A̠mba a̠ni