විකිමාධ්‍ය පදනම මැතිවරණ/2017/යාවත්කාලීන කිරීම්/අරමුදල් ප්‍රචලිත කිරීම් කමිටුව සදහා ඡන්දය ආරම්භ කර ඇත