Vietnam Wikimedians User Group/Objectives

Objectives edit

 • Introducing Wikimedia projects to more Vietnamese people;
 • Encouraging Vietnamese people to become contributors in Wikimedia projects;
 • Improve quality and number of articles and other content in Vietnamese language in Wikimedia projects;
 • Improve quality and number of content about Vietnam in other languages in Wikimedia projects, including projects like Commons and Wikidata;
 • Do outreach work about using and contributing to Wikipedia and other Wikimedia projects;
 • Organise various content improvement activities;
 • Develop relationships with GLAM institutions;
 • Collaborate with other Wikimedia user groups and chapters, other free culture groups in Vietnam;
 • Provide support for any minority language projects (small languages in Vietnam) when opportunity arises.

Mục tiêu edit

 • Giới thiệu các dự án Wikimedia đến với nhiều người Việt Nam hơn;
 • Khuyến khích người Việt Nam trở thành cộng tác viên trong các dự án của Wikimedia;
 • Nâng cao chất lượng, số lượng bài viết và các nội dung khác bằng tiếng Việt trong các dự án Wikimedia;
 • Nâng cao chất lượng và số lượng nội dung về Việt Nam bằng các ngôn ngữ khác trong các dự án Wikimedia, bao gồm các dự án như Commons và Wikidata;
 • Tiếp cận cộng đồng về việc sử dụng và đóng góp cho Wikipedia và các dự án Wikimedia khác;
 • Tổ chức các hoạt động cải thiện nội dung khác nhau;
 • Phát triển mối quan hệ với các tổ chức GLAM;
 • Cộng tác với các nhóm và chương người dùng Wikimedia khác, các nhóm văn hóa tự do khác tại Việt Nam;
 • Cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ dự án ngôn ngữ thiểu số (ngôn ngữ thiểu số ở Việt Nam) khi có cơ hội.