Vietnam Wikimedians User Group/Members/Nomination

Nomination criteria for Wikimedia conferences edit

As suggested by ESEAP COT, VWUG will establish its own criteria to nominate candidates for attending Wikimedia conferences.

  1. VWUG will not nominate anyone not currently in the group before conferences for at least 1 month.
  2. VWUG must open calls and discussions to choose the proper candidates based on the group agreement in good faith.

VWUG will not be responsible for candidates who attend the Wikipedia conferences in an independent role or represent other Wikimedia projects.

Tiêu chí đề cử ứng viên tham dự các hội nghị Wikimedia edit

Theo đề xuất của ESEAP COT, VWUG sẽ thiết lập các tiêu chí riêng để đề cử các ứng cử viên tham dự các hội nghị Wikimedia.

  1. VWUG sẽ không đề cử bất kỳ ai hiện không có trong nhóm trước khi thời gian hội thảo ít nhất 1 tháng.
  2. VWUG phải mở các cuộc gọi và thảo luận để chọn ra ứng viên phù hợp dựa trên thỏa thuận nhóm một cách thiện chí.

VWUG sẽ không chịu trách nhiệm đối với các ứng viên tham dự hội nghị Wikipedia với tư cách độc lập hay đại diện cho các dự án Wikimedia khác.